Close
 


amin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word amin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word amin:


amin  Play audio #8362
1 [sa pronoun] ours; our; us; (exclusive, i.e., including people speaking, but not including people spoken to)
2 [noun] our place / house
3 [noun] admission of guilt; confession

View Monolingual Tagalog definition of amin »

Root: amin
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Amin Example Sentences in Tagalog: (48)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Magbabayad silá sa ginawâ nilá sa amin.
Play audio #27375 Play audio #27376Audio Loop
 
They will pay for what they did to us.
Sumama ka sa amin.
Play audio #41207Audio Loop
 
Come along with us.
Sa aming lungsód, ipinagbabawal ang pumatáy ng mga hayop na pagála-ga.
Play audio #43396Audio Loop
 
In our city, it is outlawed to terminate stray animals.
Papanindigán namin ang katumpakán ng aming pag-aaral.
Play audio #46118Audio Loop
 
We will argue for the accuracy of our study.
Kinúkumpirmá pa nilá kung puwede kang sumama sa amin.
Play audio #30040 Play audio #30041Audio Loop
 
They're still confirming if you're allowed to join us.
Ayaw mo bang sumama sa amin?
Play audio #41208Audio Loop
 
Don't you want to go with us?
Nadiskubré namin na walâ na ang aming mga gamit.
Play audio #30993 Play audio #30994Audio Loop
 
We found out that our stuff had disappeared.
Akó ang lálahók na kinatawán ng aming páaralán.
Play audio #32393 Play audio #32394Audio Loop
 
I will participate as our school's representative.
Hindî na lálahók sa subasta ang aming kompanyá.
Play audio #32390 Play audio #32392Audio Loop
 
Our company will no longer participate in the auction.
Si Arnold ang namu sa pagtutu sa amin.
Play audio #37137Audio Loop
 
It was Arnold who took the lead in teaching us.

User-submitted Example Sentences (26):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Naubos ang aming pagkain.
Tatoeba Sentence #2768312 Tatoeba user-submitted sentence
We ran out of food.


Maghahapunan siya sa amin.
Tatoeba Sentence #2218547 Tatoeba user-submitted sentence
He was to dine with us.


Ngumiti siyang malapad sa amin.
Tatoeba Sentence #2083621 Tatoeba user-submitted sentence
He grinned broadly at us.


Di sila pumalakpak para sa amin.
Tatoeba Sentence #1650968 Tatoeba user-submitted sentence
They did not clap for us.


Sumama ka sa amin kung gusto mo.
Tatoeba Sentence #1945030 Tatoeba user-submitted sentence
Come along with us if you like.


Pinagawa niya sa amin ang trabaho.
Tatoeba Sentence #2945096 Tatoeba user-submitted sentence
He made us do the work.


Wala ni isa sa amin ang nakasagot.
Tatoeba Sentence #2763364 Tatoeba user-submitted sentence
None of us was able to answer the question.


Di ka ba sasama sa aming pagdaldalan?
Tatoeba Sentence #1654144 Tatoeba user-submitted sentence
Won't you join our conversation?


Malapit ang aming paaralan sa istasyon.
Tatoeba Sentence #5213971 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is near the station.


Ang iingay ng mga sasakyan dito sa amin.
Tatoeba Sentence #2761896 Tatoeba user-submitted sentence
The vehicles are noisy here.


Alam ng bawat tao ang aming mga pangalan.
Tatoeba Sentence #5214437 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone knows our names.


Puwede muna sa amin si Tom kung gusto niya
Tatoeba Sentence #7894327 Tatoeba user-submitted sentence
Tom can stay with us if he wants to.


Hindi namin sinasarhan ang aming mga pinto.
Tatoeba Sentence #2948414 Tatoeba user-submitted sentence
We don't lock our doors.


Siya ay nagtuturo sa amin ng wikang Ingles.
Tatoeba Sentence #2917758 Tatoeba user-submitted sentence
He teaches us English.


Aming paaralan ay nasa kalagitnaan ng siyudad.
Tatoeba Sentence #1591970 Tatoeba user-submitted sentence
Our school is in the middle of the city.


Ang aming kapalaran ay depende sa iyong mga desisyon.
Tatoeba Sentence #1792582 Tatoeba user-submitted sentence
Our fate depends on your decisions.


Bumisita ka nga kaya sa amin kung minsan sa bakasyon.
Tatoeba Sentence #1853508 Tatoeba user-submitted sentence
Please come and see us sometime during the vacation.


Nililibing ng aming aso ang kanyang mga buto sa hardin.
Tatoeba Sentence #3160632 Tatoeba user-submitted sentence
Our dog buries its bones in the garden.


Lumipad ang aming eroplano nang eksaktong alas 6 ng gabi.
Tatoeba Sentence #2929788 Tatoeba user-submitted sentence
Our plane took off exactly at 6 p.m.


Lumipad ang aming eroplano sa itaas ng Karagatang Pasipiko.
Tatoeba Sentence #1677563 Tatoeba user-submitted sentence
Our plane was flying over the Pacific Ocean.


Sinabi niya sa amin na naranasan niya ang maraming kahirapan.
Tatoeba Sentence #1814363 Tatoeba user-submitted sentence
He told us he had gone through many hardships.


Pakibigay po sa amin ang inyong sagot sa pinakabilis na posible.
Tatoeba Sentence #1791779 Tatoeba user-submitted sentence
Please give us your answer as soon as possible.


Ang mga magulang ko'y nagbiyabiyahe't ako'y nag-iisa sa aming bahay.
Tatoeba Sentence #1748718 Tatoeba user-submitted sentence
My parents are away on a trip and I'm alone in our house.


Nag-iba ang aming paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.
Tatoeba Sentence #1648694 Tatoeba user-submitted sentence
Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.


Maligaya't kami'y nakatakas sa malaking toldang sumangga para sa amin sa sinag ng walang awang araw.
Tatoeba Sentence #1654173 Tatoeba user-submitted sentence
We're happy that we're able to flee to the large awning, shielding ourselves from the rays of the harsh sun.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pag-amin, pagamin
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce amin:

AMIN AUDIO CLIP:
Play audio #8362
Markup Code:
[rec:8362]
Related Filipino Words:
aminadoamininumaminnaminsa aminpag-aminmaaminmapasaamin
Related English Words:
ouroursguiltadmissionusour houseconfessconfession
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
aming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »