Close
 


ano man

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ano man in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word ano man:


anó man  Play audio #8330
[phrase] whatever; something; anything; any; no matter what; ( "walang anuman" = "not at all" or "nothing to it" or "no problem")

View Monolingual Tagalog definition of ano man »

Root: ano
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Ano man Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Waláng anumán.
Play audio #39292Audio Loop
 
It's nothing. / You're welcome. (expression)
Gágampanán ko ang anumáng atas na ibigáy sa akin.
Play audio #29358 Play audio #29359Audio Loop
 
I will perform any tasks that I may receive.
Walâ siláng nakaharáp na anó mang problema sa kaniláng proyekto.
Play audio #38797Audio Loop
 
They didn't face any problems with their project.
Lálahatín ko na lang para maiwasan ang anó mang problema.
Play audio #32372 Play audio #32373Audio Loop
 
I'll just include everyone to prevent any problems.
Sásagutín ko kung anumán ang masi namin.
Play audio #29072 Play audio #29073Audio Loop
 
I will be responsible for whatever damage we might cause.

User-submitted Example Sentences (24):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Walang anuman doon.
Tatoeba Sentence #2104246 Tatoeba user-submitted sentence
There's nothing there.


Puwede ang anumang libro.
Tatoeba Sentence #1800590 Tatoeba user-submitted sentence
Any book will do.


Mahal ko ang anumang kyut.
Tatoeba Sentence #1696940 Tatoeba user-submitted sentence
I love whatever is cute.


Anumang sinasabi niya'y totoo.
Tatoeba Sentence #1882162 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever she says is true.


Kumain ka ng anumang gusto mo.
Tatoeba Sentence #2153246 Tatoeba user-submitted sentence
You can eat whatever you like.


Gusto ninyong kumain ng anuman?
Tatoeba Sentence #1591980 Tatoeba user-submitted sentence
Do you want anything to eat?


Di natin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648769 Tatoeba user-submitted sentence
We cannot really predict anything.


Di namin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648770 Tatoeba user-submitted sentence
We cannot really predict anything.


Di natin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648769 Tatoeba user-submitted sentence
We can't really predict anything.


Di namin talagang mahuhulaan ang anuman.
Tatoeba Sentence #1648770 Tatoeba user-submitted sentence
We can't really predict anything.


Basta kumain ka ng anuman kung baka sakali.
Tatoeba Sentence #1610996 Tatoeba user-submitted sentence
Have something to eat just in case.


Anumang gawin mo, huwag mong kalimutan ito.
Tatoeba Sentence #1648913 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever you do, don't forget this.


Kung anuman ang mangyayari ay hula ng sinuman.
Tatoeba Sentence #1636691 Tatoeba user-submitted sentence
What'll actually happen is anyone's guess.


Kung anuman ang mangyayari ay hula ng sinuman.
Tatoeba Sentence #1636691 Tatoeba user-submitted sentence
What will actually happen is anyone's guess.


Syempre, pwede mong gawin ang anumang nais mo.
Tatoeba Sentence #2774175 Tatoeba user-submitted sentence
You can do whatever you want to do, of course.


Walang anuman sa akin kung sino man ang manalo.
Tatoeba Sentence #1641644 Tatoeba user-submitted sentence
It makes no matter to me who wins.


Anumang sabi ng diksiyunaryo'y di parating tama.
Tatoeba Sentence #1830087 Tatoeba user-submitted sentence
What a dictionary says is not always right.


Kailangan kong uminom ng anuman para sa aking sipon.
Tatoeba Sentence #2790069 Tatoeba user-submitted sentence
I must take something for my cold.


Isip ko'y dapat lumayo siya sa mga anumang droga-droga.
Tatoeba Sentence #1906935 Tatoeba user-submitted sentence
I think he should stay away from drugs of any sort.


Pwede mong basahin ang anumang aklat na interesante para sa iyo.
Tatoeba Sentence #2772590 Tatoeba user-submitted sentence
You can read any book that interests you.


Gawin mo ang kung anumang gusto mo; magkakaroon ng tsismis naman.
Tatoeba Sentence #1715090 Tatoeba user-submitted sentence
Do whatever you want, there will be gossiping anyhow.


Itanda mo nang pula ang anumang di mo naiintindihan at itanong mo sa klase.
Tatoeba Sentence #1729715 Tatoeba user-submitted sentence
Mark in red anything you don't understand and ask about it in class.


Ang importanteng alalahanin ay walang taong isang daang porsiyentong anuman.
Tatoeba Sentence #1681147 Tatoeba user-submitted sentence
The important thing to remember is that no one is ever one hundred percent anything.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
anopaman, ano pa man, anupaman, anoman, ano man, anuman, something
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ano man:

ANO MAN AUDIO CLIP:
Play audio #8330
Markup Code:
[rec:8330]
Related Filipino Words:
anóAno?!ano-anóAnó ba 'yan!Ano'ngdí umanópaanoáanhínAnó ba?!kahit anó
Related English Words:
anyno problemyour're welcomenot at allnothing to itwhateveranythingno matter whatanumananumang
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ano mang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »