Close
 


atin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word atin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word atin:


atin  Play audio #8277
[sa pronoun] our; ours; us; by us (inclusive, i.e., including people speaking and people spoken to)

View Monolingual Tagalog definition of atin »

Root: atin
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Atin Example Sentences in Tagalog: (42)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Ibabâ muna natin ang ating mga gamit.
Play audio #35688 Play audio #35689Audio Loop
 
Let's take our things downstairs first.
Anóng unibersidád ang sumuporta sa proyekto ng ating organisasyón?
Play audio #47092Audio Loop
 
Which university supported our organization's project?
Manindigan tayo para sa ating mga karapatán.
Play audio #37567Audio Loop
 
Let's stand for our rights.
Gágantí tayo sa ginawâ nilá sa atin.
Play audio #27435 Play audio #27436Audio Loop
 
We will avenge what they did to us.
Buhayin natin ang alaala ng ating mga mahál.
Play audio #37055Audio Loop
 
Let us revive the memories of our loved ones.
Sulitin natin ang ating nalálabíng panahón.
Play audio #46089Audio Loop
 
Let's make the most of our remaining time.
Magtulungán tayo para sa pag-unlád ng ating bansâ.
Play audio #47742Audio Loop
 
Let's help each other for the progress of our country.
Posible sa ating makaba kahit na sa pinakamalungkot na karanasán.
Play audio #46211Audio Loop
 
It is possible for us to recover from even the saddest experience.
Walâ akóng tiwa sa pámahalaáng namumu sa atin.
Play audio #38128Audio Loop
 
I don't trust the government ruling us.
Itátaguyod ko ang mga adhikain ng ating samahán.
Play audio #48622Audio Loop
 
I will uphold the vision of our collective.

User-submitted Example Sentences (25):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May nagmamahal sa ating lahat.
Tatoeba Sentence #2929841 Tatoeba user-submitted sentence
Somebody loves everyone.


Di sila pumalakpak para sa atin.
Tatoeba Sentence #1650966 Tatoeba user-submitted sentence
They did not clap for us.


Ating batiin ang ating mga bisita.
Tatoeba Sentence #5214057 Tatoeba user-submitted sentence
Let's greet our visitors.


Tatawag ako ng taksi para sa atin.
Tatoeba Sentence #3068277 Tatoeba user-submitted sentence
I'll get us a cab.


Isa sa atin ang dapat gagawa nito.
Tatoeba Sentence #1726585 Tatoeba user-submitted sentence
One of us has to do this.


Ating batiin ang ating mga bisita.
Tatoeba Sentence #5214057 Tatoeba user-submitted sentence
Let's greet our visitors.


Nakakasira ng ating Tiyera ang polusyon.
Tatoeba Sentence #1654289 Tatoeba user-submitted sentence
Pollution is damaging our earth.


Ang mga baka ay nagbibigay sa atin ng gatas.
Tatoeba Sentence #2929516 Tatoeba user-submitted sentence
The cow supplies us with milk.


Nawa'y matalo mo ang lahat ng ating mga kaaway.
Tatoeba Sentence #4031624 Tatoeba user-submitted sentence
May you defeat all our enemies.


Gusto kong malaman kung sino ang sasama sa atin.
Tatoeba Sentence #2842433 Tatoeba user-submitted sentence
I want to know who is coming with us.


Bakit hindi natin makiliti ang ating mga sarili?
Tatoeba Sentence #3292472 Tatoeba user-submitted sentence
Why can't we tickle ourselves?


Gusto kong malaman kung sino ang sasama sa atin.
Tatoeba Sentence #2842433 Tatoeba user-submitted sentence
I want to know who's coming with us.


Kailangan nating protektahan ang ating mga sarili.
Tatoeba Sentence #5214285 Tatoeba user-submitted sentence
We've got to protect ourselves.


Kung alam niya ang katotohanan, sasabihin niya sa atin.
Tatoeba Sentence #1791899 Tatoeba user-submitted sentence
If he knows the truth, he will tell us.


Numiningning ang isang bituwin sa oras ng ating pagkikita.
Tatoeba Sentence #1705625 Tatoeba user-submitted sentence
A star shines on the hour of our meeting.


Ang pagkakatuklas sa kuryente ay nagbago sa ating kasaysayan.
Tatoeba Sentence #2917689 Tatoeba user-submitted sentence
The discovery of electricity changed our history.


Sa loob ng sampung taon, ang ating bayan ay magbabago nang husto.
Tatoeba Sentence #2801845 Tatoeba user-submitted sentence
In ten years our town will change a lot.


Naniniwala ka bang kinokontrol ng mga bituwin ang ating mga kapalaran?
Tatoeba Sentence #1838841 Tatoeba user-submitted sentence
Do you believe our destinies are controlled by the stars?


Ang mga patalastas ang nag-uudyok sa ating bumili ng maluluhong bagay.
Tatoeba Sentence #2929799 Tatoeba user-submitted sentence
Advertisements urge us to buy luxuries.


Kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa kahit ano pang gugulin natin.
Tatoeba Sentence #2763505 Tatoeba user-submitted sentence
We have to defend our country at any cost.


Ang mga baka ay nagbibigay sa atin ng gatas at ang mga manok naman ay itlog.
Tatoeba Sentence #2809510 Tatoeba user-submitted sentence
Cows give us milk and chickens give us eggs.


Sa atin lamang dalawa; nahulog ba ang loob mo para sa aking kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2955369 Tatoeba user-submitted sentence
Just between the two of us; are you in love with my sister?


Nag-iba ang ating paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.
Tatoeba Sentence #1648692 Tatoeba user-submitted sentence
Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga batas pang-agham ay pawang iba na lahat sa ating perspektibo ay hindi pamilyar.
Tatoeba Sentence #1467224 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, the physical laws are so different that everything from our point of view looks unfamiliar.


Marahil sa ibang sansinukob, ang ating basikong limang mga pandama ay walang kuwenta at pawang mangangailangan tayo ng ibang mga pandama.
Tatoeba Sentence #1467215 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
'tin, tin
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce atin:

ATIN AUDIO CLIP:
Play audio #8277
Markup Code:
[rec:8277]
Related Filipino Words:
sa atinsatinmapasaatin
Related English Words:
ouroursusby us
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ating
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »