Close
 


babae

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word babae in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word babae:


babae  Play audio #18147
[noun] woman; women; lady; female

View Monolingual Tagalog definition of babae »

Root: babae
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Babae Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Titser ang babae.
Play audio #47832Audio Loop
 
The woman is a teacher.
Matalino ang babae.
Play audio #39525Audio Loop
 
The woman is smart.
Babae si Mary.
Play audio #27267 Play audio #27268Audio Loop
 
Mary is a woman.
Hindî mapigil ng mga babae na matawá.
Play audio #30489 Play audio #30490Audio Loop
 
The girls and couldn't help laughing.
Dinudukot ang mga babae at ipinapasok sa próstitusyón.
Play audio #48269Audio Loop
 
The women are kidnapped and forced into prostitution.
Anó ang sinabi ng matandáng babae sa mga nagsísilbí?
Play audio #27326 Play audio #27327Audio Loop
 
What did the old woman say to those serving?
Ang matandáng babae ang nagpápatakbó ng tindahan.
Play audio #47154Audio Loop
 
The old woman runs the store.
Dádakpín nilá ang mga babae at gágawíng alipin.
Play audio #37572Audio Loop
 
They will capture the women and enslave them.
Nabanggâ ng humaharurot na kotse ang matandáng babae.
Play audio #30845 Play audio #30846Audio Loop
 
The speeding car hit the old woman.
Itinátaguyod ni Sheila ang karapatán ng mga babae.
Play audio #36890Audio Loop
 
Sheila is promoting women's rights.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mukha siyang babae.
Tatoeba Sentence #3307531 Tatoeba user-submitted sentence
He looks like a woman.


Nars ang anak nilang babae.
Tatoeba Sentence #1384613 Tatoeba user-submitted sentence
Their daughter is a nurse.


Walang kapatid na babae si Ann.
Tatoeba Sentence #2842513 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has no sister.


Mga tiya ko ang mga babaeng ito.
Tatoeba Sentence #1709786 Tatoeba user-submitted sentence
These women are my aunts.


May dalawang anak na babae sila.
Tatoeba Sentence #2763503 Tatoeba user-submitted sentence
They have two daughters.


Kami ay may dalawang anak na babae.
Tatoeba Sentence #2798395 Tatoeba user-submitted sentence
We have two daughters.


Naaakit siya sa mga babaeng Asyana.
Tatoeba Sentence #3196891 Tatoeba user-submitted sentence
He's attracted to Asian girls.


Saan mo nakita ang mga babaeng iyon?
Tatoeba Sentence #2785793 Tatoeba user-submitted sentence
Where did you see those women?


Wala akong apat na kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2959733 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have four sisters.


Siya ang kapatid na babae ni Pierrot.
Tatoeba Sentence #3559052 Tatoeba user-submitted sentence
That is Pierrot's sister.


Nagasawa siya ng napakagandang babae.
Tatoeba Sentence #5361079 Tatoeba user-submitted sentence
He married a very pretty girl.


Nag-iisang nakatira ang matandang babae.
Tatoeba Sentence #2068128 Tatoeba user-submitted sentence
That old woman lives by herself.


Nakikita ko ang isang babaeng naka-itim.
Tatoeba Sentence #2808604 Tatoeba user-submitted sentence
I see a woman wearing black.


Ang kanyang anak na babae ay isang nars.
Tatoeba Sentence #2961150 Tatoeba user-submitted sentence
His daughter is a nurse.


Hinding-hindi na ako magkaka-anak na babae.
Tatoeba Sentence #2808647 Tatoeba user-submitted sentence
I won't ever have a daughter.


Byuda ang isang babaeng namatayan ng asawa.
Tatoeba Sentence #3999490 Tatoeba user-submitted sentence
A woman whose husband has died is a widow.


Nagturo siya ng mayayamang babaeng Indiyana.
Tatoeba Sentence #2948920 Tatoeba user-submitted sentence
She taught rich Indian girls.


Bibili ako ng kamera para sa anak kong babae.
Tatoeba Sentence #2917702 Tatoeba user-submitted sentence
I'm going to buy a camera for my daughter.


May isang babaeng taga-Amerika sa klase namin.
Tatoeba Sentence #3243779 Tatoeba user-submitted sentence
A girl from America is in our class.


Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2869388 Tatoeba user-submitted sentence
What grade is your sister in?


Wala ni isang kapatid na babae o lalaki si Tom.
Tatoeba Sentence #3086301 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't have any brothers and sisters.


Mga karpintero ang tatay at kapatid kong babae.
Tatoeba Sentence #2852031 Tatoeba user-submitted sentence
My father and sister are carpenters.


May anak siyang babae na ang pangalan ay Maria.
Tatoeba Sentence #1815355 Tatoeba user-submitted sentence
She has a daughter whose name is Mary.


Ang mga asal niya ay hindi tulad ng isang babae.
Tatoeba Sentence #2930011 Tatoeba user-submitted sentence
Her manners are not those of a lady.


Sino ang batang babaeng iyon na kumakaway sa iyo?
Tatoeba Sentence #2815909 Tatoeba user-submitted sentence
Who is that girl waving to you?


Ginawa niya iyon para sa kanyang kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2924425 Tatoeba user-submitted sentence
He did it for his sister.


Nahulog ang pinggan ng kapatid kong babae sa sahig.
Tatoeba Sentence #2809532 Tatoeba user-submitted sentence
My sister dropped her plate on the floor.


Parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae.
Tatoeba Sentence #1593499 Tatoeba user-submitted sentence
He does not seem to be able to catch on to what she is saying.


Ang anak kong babae ay bumibili ng gatas sa tindahan.
Tatoeba Sentence #2428010 Tatoeba user-submitted sentence
My daughter is buying milk from the store.


Ang batang babae iyon na mahaba ang buhok ay si Judy.
Tatoeba Sentence #2963460 Tatoeba user-submitted sentence
That girl whose hair is long is Judy.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
babai, babaye
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce babae:

BABAE AUDIO CLIP:
Play audio #18147
Markup Code:
[rec:18147]
Related Filipino Words:
babaeropambabaekababaihanbinabaébatang babaemambabaepagkababaebabayimambababaekílos-babae
Related English Words:
womanwomenfemaleladyladies
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
babaeng
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »