Close
 


bagay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bagay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bagay:


bagay  Play audio #4488
1 [noun] thing; item; matter; object; article
2 [adjective] a match; suitable; suiting; suitable for; looking good; compatible; apropos; appropriate; typical; applicable; fitting

View Monolingual Tagalog definition of bagay »

Root: bagay
Usage Note Icon Usage Notes:
"Ang tubig ay isáng bagay na kailangan nating lahát" = Water is a thing/something that we all need.

Waláng bagay = "nothing"/no bother

"Huwág ka nang mágpasalamat sa ginawâ ko. Waláng bagay 'yun sa akin" = Don't even thank me for what I did. It's nothing to me.

Bágay-bagay = an assortment of things

"Ang pináguusapan namin ay mga bágay-bagay na siguradong hindi ka magiging interesado" = What we are discussing are (an assortment of) things that for sure you'll not be interested in.

Waláng kabágay-bagay = (something) of no significance

"Waláng kabágay-bagay ang pinág-awayan nilá Anna at Mary" = Anna and Mary quarreled over something so trivial.

Adjective:

Bagay = suitable

"Bagay kay Bob ang may bigote" = Having a mustache suits Bob

"Mas bagay kay Mary ang mahabang buhók" = Mary looks better with long hair.

"Kapé ang bagay sa cake na itó" = Coffee is what will go well with this cake.

"Kung masyadong payát ang isáng babae, hindi bagay na magsuót siyá ng puláng pantalón kasí magmumukhâ siyáng thermometer" = If a woman is too skinny, it's not appropriate for her to wear red pants because she'd look like a thermometer. 😁

Common verb forms: (related to "suitable" meaning)

Bumagay = to suit (subject-focused) - bumagay, bumábagay, babagay

"Kailangang bumilí ni Rose ng sapatos na babagay sa bago niyáng damít" = Rose needs to buy a pair of shoes that will match her new dress.

Mabagay = to be suitable/fitting (subject-focused) - normally used only in the present tense - "nababagay"

"Ang nababagay na magíng asawa ni Anna ay si Mark" = The suitable man to become Anna's husband/the suitable husband for Anna is Mark

Makibagay = to fit in with; "when in Rome, do as the Romans do" (subject-focused) - nakibagay, nakíkibagay, makíkibagay

"Kapág nasa ibáng bansâ ka, kailangan mong makibagay sa paraán ng pamumuhay nila" = When you're in another country, you need to adjust/adapt to their way of life.

Bagayan = to suit/match/adapt to something (object-focused) - binagayan, binábagayan, babagayan

"Subukan mong bagáyan'/gayahin ang pag-uugalì ni Tom kasí isa siyáng mabaít na bata" = Try to imitate/copy Tom's character because he's a good boy.

"Hindí lahát ng babae ay binábagayan ng maiklíng buhók" = Not all women look good with short hair.

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Bagay Example Sentences in Tagalog: (32)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Masayá akó kapág ipinápamigáy ko ang mga bagay na hindî ko na kailangan.
Play audio #47375Audio Loop
 
I'm happy when I gave away the stuff that I no longer need.
Ayaw kong matanóng ng bagay na hindî ko masagót.
Play audio #43874Audio Loop
 
I don't want to be asked things I can't answer.
Huwág maghangád ng bagay na hindî para sa iyó.
Play audio #49155Audio Loop
 
Don't aspire for something that's not for you.
Anó ang bagay na madalás na ninanakaw nilá?
Play audio #43605Audio Loop
 
What's the thing that they steal most often?
Anó ang kahalagahán ng bagay na iyán sa iyó?
Play audio #48897Audio Loop
 
What is the importance of that thing to you?
Ang gustó ko sa iyó, kumakanâ ka sa lahát ng bagay.
Play audio #38929Audio Loop
 
What I like about you is that you succeed in everything.
Mareréalize mo ang halagá ng isáng bagay kapág nawalâ mo itó.
Play audio #42490Audio Loop
 
You will realize the worth of something when you lose it.
Huwág kang mag-focus sa mga bagay na hindî mahalagá.
Play audio #45693Audio Loop
 
Don't focus on unimportant things.
Hindî bagay sa iyó ang korona!
Play audio #47904Audio Loop
 
The crown doesn't suit you!
Hindî na kailangang ilarawan ang isáng bagay na tukoy na.
Play audio #48812Audio Loop
 
There is no need to describe something that is obvious.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kinakain nila itong mga bagay.
Tatoeba Sentence #1783537 Tatoeba user-submitted sentence
They eat these things.


Hindi sila bagay sa isa't isa.
Tatoeba Sentence #2810739 Tatoeba user-submitted sentence
They are not suited to each other.


Huwag mag-away sa walang bagay.
Tatoeba Sentence #1700527 Tatoeba user-submitted sentence
Don't quarrel over trifles.


Hindi tatagal ang bagay na ito.
Tatoeba Sentence #3243756 Tatoeba user-submitted sentence
This thing won't last long.


Isang bagay lamang ang nais ko.
Tatoeba Sentence #7633045 Tatoeba user-submitted sentence
I only want one thing.


Bagay ang kurbatang iyan sa baro mo.
Tatoeba Sentence #2128417 Tatoeba user-submitted sentence
That tie goes well with your shirt.


Di ko ugali tapusin ang isang bagay.
Tatoeba Sentence #1020809 Tatoeba user-submitted sentence
Fishing just isn't my line.


Tingnan mo ang laki ng bagay na 'yan!
Tatoeba Sentence #2428012 Tatoeba user-submitted sentence
Look at the size of that thing!


Bagay talaga sa iyo ang kurbatang iyan.
Tatoeba Sentence #3046929 Tatoeba user-submitted sentence
That tie really suits you.


Paano mo nalaman itong mga bagay na ito?
Tatoeba Sentence #4508912 Tatoeba user-submitted sentence
How do you know all these things?


Bagay talaga sa kanya ang maikling buhok.
Tatoeba Sentence #2929805 Tatoeba user-submitted sentence
Short hair really suits her.


Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.
Tatoeba Sentence #1020803 Tatoeba user-submitted sentence
The king left a large fortune behind.


Agham ng mga bagay ng langit ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650151 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy is the science of heavenly bodies.


Kalikasang tao ang maabala ng mga ganoong bagay.
Tatoeba Sentence #1811965 Tatoeba user-submitted sentence
It is human nature to be bugged by such things.


Bakit kaya gusto mong gawin ang mga ganyang bagay?
Tatoeba Sentence #2774176 Tatoeba user-submitted sentence
Why would you want to do something like that?


Huwag mong gawin ang isang bagay na iyong ikasisi.
Tatoeba Sentence #2965951 Tatoeba user-submitted sentence
Don't do anything you'll regret.


Ganyang simpleng bagay ang alam ng maliit na bata.
Tatoeba Sentence #1593280 Tatoeba user-submitted sentence
The smallest child knows such a simple thing.


Seryosohin mo ang mga bagay nang higit na kaunti pa.
Tatoeba Sentence #2794789 Tatoeba user-submitted sentence
Take things a little more seriously.


Hinding-hindi gagawin ng isang Hapon ang ganyang bagay.
Tatoeba Sentence #2917657 Tatoeba user-submitted sentence
A Japanese would never do such a thing.


Naniniwala ka ba sa mga hindi tukoy na lumilipad na bagay?
Tatoeba Sentence #1854809 Tatoeba user-submitted sentence
Do you believe in UFOs?


Gusto nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa relihiyon.
Tatoeba Sentence #1817751 Tatoeba user-submitted sentence
They want to talk about religion.


Di ko alam ang mga bagay noong nakalipas nang 100 o 50 taon.
Tatoeba Sentence #1760016 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.


Hindi rin naman ako interesado gawin ang mga bagay na ganyan.
Tatoeba Sentence #4444145 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not even interested in doing that kind of thing.


Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.
Tatoeba Sentence #1932697 Tatoeba user-submitted sentence
To know a language is one thing, and to teach it is another.


Si Tom ay may ilan pang mga bagay na gagawin bago siya makakaalis.
Tatoeba Sentence #2782224 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a few more things to do before he can leave.


Ito'y isang bagay na nakikita natin pero hindi nililinis araw-araw.
Tatoeba Sentence #2774131 Tatoeba user-submitted sentence
It's something we see but don't clean every day.


Ang mga patalastas ang nag-uudyok sa ating bumili ng maluluhong bagay.
Tatoeba Sentence #2929799 Tatoeba user-submitted sentence
Advertisements urge us to buy luxuries.


Hindi pinayagan ng doktor ang tatay ko na magbuhat ng mabibigat na bagay.
Tatoeba Sentence #4049572 Tatoeba user-submitted sentence
The doctor didn't allow my father to carry heavy things.


Ang isang bagay ay hindi kailangang totoo bagamat ipinagpapatayan ng tao.
Tatoeba Sentence #1785874 Tatoeba user-submitted sentence
A thing is not necessarily true because a man dies for it.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
bgay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bagay:

BAGAY AUDIO CLIP:
Play audio #4488
Markup Code:
[rec:4488]
Related Filipino Words:
makibagaybágay-bagaybumagayibagaypakikibagaybagayanbagay na bagaynababagaymabagaymagkakabagay
Related English Words:
matchthingsa matchthingarticletypicalsuitablesuitable forcompatibleobjectappropriateapplicableaproposfittingmattersuitingsuitslooking goodlook good
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »