Close
 


basahin

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word basahin in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word basahin:


basahin  Play audio #8857
[verb] to read something

View Monolingual Tagalog definition of basahin »


Verb conjugations of basahin:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Root: basaConjugation Type: -In Verb
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
basahin  Play audio #8857
Completed (Past):
binasa  Play audio #18318
Uncompleted (Present):
binabasa  Play audio #18319
Contemplated (Future):
babasahin  Play audio #18320
Verb family:
mabasa  |  
basahin
 |  
magbasá  |  
makabasa  |  
basahan  |  
bumasa  |  
makapagbasâ  |  
ipabasa  |  
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Basahin Example Sentences in Tagalog: (13)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Binasa ko ang libró.
Play audio #32654 Play audio #32655Audio Loop
 
I read the book.
Binasa niyá ang sulat.
Play audio #32656 Play audio #32657Audio Loop
 
He read the letter.
Anóng páhayagán ang binabasa mo?
Play audio #49345Audio Loop
 
What newspaper are you reading?
Babasahin ko ang aklát ni Shakespeare.
Play audio #32664 Play audio #32665Audio Loop
 
I will read the book by Shakespeare.
Binabasa ng titser ang diyaryo.
Play audio #32660 Play audio #32661Audio Loop
 
The teacher is reading the newspaper.
Heto! Basahin mo ang liham ni Mia!
Play audio #44400Audio Loop
 
Here! Read Mia's letter!
Basahin mo rin itó.
Play audio #32666 Play audio #32667Audio Loop
 
Read this too.
Pwede mo bang basahin itó para sa akin?
Play audio #32662 Play audio #32663Audio Loop
 
Can you read this for me?
Mamayâ ko na babasahin ang email mo sa akin.
Play audio #36420Audio Loop
 
I will read your email to me later (today).
Anóng libró ang binabasa mo ngayón?
Play audio #32658 Play audio #32659Audio Loop
 
What book are you reading now?

User-submitted Example Sentences (27):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ilang aklat ang binasa mo?
Tatoeba Sentence #2917653 Tatoeba user-submitted sentence
How many books did you read?


Sa umpisa, babasahin ko ito.
Tatoeba Sentence #1912806 Tatoeba user-submitted sentence
First of all, I will read this.


Binabasa ko ang aklat na ito.
Tatoeba Sentence #3189599 Tatoeba user-submitted sentence
I'm reading this book.


Mahirap basahin ang nakasulat.
Tatoeba Sentence #8276501 Tatoeba user-submitted sentence
This text is hard to read.


Hindi pa niya binasa ang aklat.
Tatoeba Sentence #2945099 Tatoeba user-submitted sentence
He hasn't read the book yet.


Binasa mo ba ang dyaryo ngayon?
Tatoeba Sentence #3082878 Tatoeba user-submitted sentence
Have you read today's paper?


Di ko gustong basahin itong libro.
Tatoeba Sentence #1789441 Tatoeba user-submitted sentence
I don't want to read this book.


Tinapos ko nang basahin itong aklat.
Tatoeba Sentence #1748727 Tatoeba user-submitted sentence
I have already finished reading this book.


Binasa niya ang isang tula sa kanya.
Tatoeba Sentence #1855751 Tatoeba user-submitted sentence
She read one poem to him.


Patapos ko nang basahin itong nobela.
Tatoeba Sentence #1707333 Tatoeba user-submitted sentence
I'll soon finish reading this novel.


Ikaw ba ay may babasahin na kahit ano?
Tatoeba Sentence #2796557 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have anything to read?


Maraming libro siyang binasa sa Tagalog.
Tatoeba Sentence #2177367 Tatoeba user-submitted sentence
She has read a lot of Tagalog books.


Binasa ko ang aklat hanggang sa pahina 80 kahapon.
Tatoeba Sentence #2940920 Tatoeba user-submitted sentence
I read the book up to page 80 yesterday.


Talaga? May paborito kang manunulat na binabasa mo?
Tatoeba Sentence #2766874 Tatoeba user-submitted sentence
Really? You have a favorite writer you always read?


Binasa ko muli ang mga sulat mong pinadala sa akin.
Tatoeba Sentence #1851474 Tatoeba user-submitted sentence
I was rereading the letters you sent to me.


Puwede ba akong maglaro pagkatapos basahin itong libro?
Tatoeba Sentence #2146067 Tatoeba user-submitted sentence
Could I go play after reading this book?


Nilabas niya ang isang aklat at nag-umpisang basahin ito.
Tatoeba Sentence #3196903 Tatoeba user-submitted sentence
He got out a book and began to read it.


Binabasa niya ang isang kuwentong nakakatuwa sa mga bata.
Tatoeba Sentence #1789448 Tatoeba user-submitted sentence
She read an amusing story to the children.


Ang sulat ito ay personal, at ayaw kong basahin ito ng iba.
Tatoeba Sentence #2793634 Tatoeba user-submitted sentence
This letter is personal, and I don't want anyone else to read it.


Nang mas na binabasa mo ang libro, menos mong maiintindihan.
Tatoeba Sentence #1712126 Tatoeba user-submitted sentence
The more you read the book, the less you will understand it.


Yang librong Ingles ay masyadong mahirap basahin para sa akin.
Tatoeba Sentence #1765962 Tatoeba user-submitted sentence
That English book is too difficult for me to read.


Pwede mong basahin ang anumang aklat na interesante para sa iyo.
Tatoeba Sentence #2772590 Tatoeba user-submitted sentence
You can read any book that interests you.


Di kung ano ang binabasa mo kundi kung paano mo binabasa ang kahulugan.
Tatoeba Sentence #1801833 Tatoeba user-submitted sentence
It is not what you read but how you read it that counts.


Di kung ano ang binabasa mo kundi kung paano mo binabasa ang kahulugan.
Tatoeba Sentence #1801833 Tatoeba user-submitted sentence
It is not what you read but how you read it that counts.


Hindi matandaan ng mga estudyante kung anong binasa nila sa librong iyon.
Tatoeba Sentence #1626764 Tatoeba user-submitted sentence
The students didn't remember what they read in that book.


Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2964335 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't read this new novel, and my sister hasn't either.


Sa klase ng Ingles, minsan umuupo kaming pabilog para pag-usapan ang librong binabasa namin.
Tatoeba Sentence #1764932 Tatoeba user-submitted sentence
In English class, sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce basahin:

BASAHIN AUDIO CLIP:
Play audio #8857
Markup Code:
[rec:8857]
Related Filipino Words:
basâmagbasámabasabumasamabasâbasaínmagbasa-basábasahanmámbabasapagbasa
Related English Words:
readreadingreads
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
basahing
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »