Close
 


buwan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word buwan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word buwan:


buwán  Play audio #15215
1 [noun] month
2 [noun] moon

View Monolingual Tagalog definition of buwan »

Root: buwan
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Buwan Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Hinuhulaang lílindól nang malakás sa Davao sa súsunód na buwán.
Play audio #47130Audio Loop
 
It is predicted that a strong earthquake will hit Davao next month.
Idaos natin ang kasál sa súsunód na buwán.
Play audio #31285 Play audio #31286Audio Loop
 
Let's marry next month.
May supláy siláng 100 gramo ng asukal kada buwán.
Play audio #49341Audio Loop
 
They have a supply of 100 grams of sugar each month.
Dumaló akó sa kumperénsiyá noóng nakaraáng buwán.
Play audio #34329 Play audio #34330Audio Loop
 
I attended the conference last month.
Tatlóng buwán lang umere ang palabás nilá.
Play audio #36380Audio Loop
 
Their show aired only for three months.
Hindî ko paborito ang buwán ng Hunyo.
Play audio #39878Audio Loop
 
The month of June is not my favorite.
Magkano ang kinita mo noóng isáng buwán?
Play audio #36145Audio Loop
 
How much did you earn last month?
Napakainit sa buwán ng Abríl.
Play audio #39858Audio Loop
 
It's so hot in the month of April.
Mainam na mag-ipón ng kauntíng pera kada buwán.
Play audio #44030Audio Loop
 
It's good to save a little money each month.
Gináganáp ang mahabang pagsusulit sa hulíng Biyernes ng buwán.
Play audio #33963 Play audio #33964Audio Loop
 
The long exam is held every last Friday of the month.

User-submitted Example Sentences (14):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nililibot ng Buwan ang Tiyera.
Tatoeba Sentence #1817646 Tatoeba user-submitted sentence
The moon moves around the earth.


Pumupunta siya sa Londres kada buwan.
Tatoeba Sentence #2948654 Tatoeba user-submitted sentence
He goes to London once a month.


Bakit ang laki ng buwan ngayong gabi?
Tatoeba Sentence #2857989 Tatoeba user-submitted sentence
Why is the moon so big tonight?


Ikinasal kami pagkatapos ng anim na buwan.
Tatoeba Sentence #2946494 Tatoeba user-submitted sentence
Six months later we were married.


Magkakaroon siya ng sanggol sa darating na buwan.
Tatoeba Sentence #2818348 Tatoeba user-submitted sentence
She will have a baby next month.


Sabihin mo sa akin ang pangalan ng ika-9 na buwan.
Tatoeba Sentence #1611656 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me the name of the ninth month.


Kailangan nating magbasa ng kahit isang aklat kada buwan.
Tatoeba Sentence #2918308 Tatoeba user-submitted sentence
We should read one book a month at least.


Pagkatapos ng halos isang buwan, natatandaan ko pa ang salita.
Tatoeba Sentence #2838087 Tatoeba user-submitted sentence
After almost a month I still remember the word.


Sumusulat siya sa kanyang mga magulang isang beses kada buwan.
Tatoeba Sentence #5361156 Tatoeba user-submitted sentence
He writes to his parents once a month.


Pumapasok sa paaralan si Hiromi ng limang araw sa isang buwan.
Tatoeba Sentence #3080514 Tatoeba user-submitted sentence
Hiromi goes to school five days a week.


Sabi niya sa akin na baka papuntang Nara siya sa susunod na buwan.
Tatoeba Sentence #1711863 Tatoeba user-submitted sentence
He told me that he would visit Nara next month.


Sa susunod na buwan, papuntang Hokkaido akong kasama ang kaibigan ko.
Tatoeba Sentence #1803831 Tatoeba user-submitted sentence
I'll go to Hokkaido next month with my friend.


Naghanap nang naghanap ang pulisya ng isang nawawalang bagay sa loob ng isang buwan.
Tatoeba Sentence #2660843 Tatoeba user-submitted sentence
The police kept looking for a stolen article for about one month.


Kahit na ang aksidente ay anim na buwan nang nakalilipas, sumasakit pa rin ang leeg ko.
Tatoeba Sentence #2808668 Tatoeba user-submitted sentence
Even though the accident was six months ago, my neck still hurts.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
bwan, buan
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce buwan:

BUWAN AUDIO CLIP:
Play audio #15215
Markup Code:
[rec:15215]
Related Filipino Words:
isáng-buwánkabuwananbuwan-buwánbuwananbagong buwántatluhang-buwansambuwán
Related English Words:
monthmoon
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
buwang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »