Close
 


habang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word habang in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word habang:


habang  Play audio #4772
[conjunction/adverb] while; as long as; during; when / while

View Monolingual Tagalog definition of habang »

Root: habang
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Habang Example Sentences in Tagalog: (33)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Matulog ka na muna habang walâ pa akó.
Play audio #39514Audio Loop
 
Sleep for the meantime while I'm still out.
Ináawitan akó ng lola ko habang naglulu siyá.
Play audio #34740 Play audio #34742Audio Loop
 
My grandmother sings to me while she's cooking.
Nakangitî siyá habang inaawit ang kantá ni Shawn Mendez.
Play audio #29953 Play audio #29954Audio Loop
 
She was smiling while singing Shawn Mendez's song.
Habang tumatandâ si Angel, mas madalás na sumasa sa kaniyá ang alaalang itó.
Play audio #38846Audio Loop
 
The older Angel gets, the more often this memory haunts her.
Sumigáw si Jane habang itinátakíp ang kumot sa kaniyáng ulo.
Play audio #38821Audio Loop
 
Jane shouted as she used the blanket as a cover over her head.
Kinákabahán si Harry habang kumákantá sa entablado.
Play audio #36840Audio Loop
 
Harry was nervous while singing on stage.
Inaresto si Teddy habang nagtatanghál sa entablado.
Play audio #32650 Play audio #32651Audio Loop
 
Teddy was arrested while performing on stage.
Nahulog siyá habang bumababâ siyá ng hagdanan.
Play audio #29922 Play audio #29923Audio Loop
 
He fell while going down the stairs.
Anó ang mangyayari kung magdédesisyón tayo habang galít.
Play audio #35194 Play audio #35195Audio Loop
 
What will happen if we make decisions when we're angry?
Pinagmasdán ko ang aso habang kumakain siyá.
Play audio #49175Audio Loop
 
I carefully observed the dog while she was eating.

User-submitted Example Sentences (11):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Siya ay nagsasalita habang tulog.
Tatoeba Sentence #2796539 Tatoeba user-submitted sentence
He speaks in his sleep.


Sumisipol siya habang naglalakad.
Tatoeba Sentence #4661199 Tatoeba user-submitted sentence
He whistled as he walked.


Huwag magbasa habang oras ng pagkain.
Tatoeba Sentence #2769233 Tatoeba user-submitted sentence
Do not read during the meal.


Umasal kayo nang maayos habang wala ako.
Tatoeba Sentence #7681404 Tatoeba user-submitted sentence
Behave yourselves while I'm gone.


Uminom ng kape si Tom habang naninigarilyo si Mary.
Tatoeba Sentence #3078982 Tatoeba user-submitted sentence
Tom drank coffee while Mary smoked a cigarette.


Susubukan kong huwag kang abalahin habang nag-aaral ka.
Tatoeba Sentence #5213846 Tatoeba user-submitted sentence
I will try not to disturb you while you are studying.


Susubukan kong huwag kang abalahin habang nag-aaral ka.
Tatoeba Sentence #5213846 Tatoeba user-submitted sentence
I'll try not to disturb you while you're studying.


Tumae ang bata habang ito'y nasa loob ng silid-paaralan.
Tatoeba Sentence #2761958 Tatoeba user-submitted sentence
The child pooped while he was inside the classroom.


Kailangang manahimik ang mga mag-aaral habang nagkaklase.
Tatoeba Sentence #2809544 Tatoeba user-submitted sentence
Students must keep silent during a class.


Binisita ko ang Hollywood habang ako ay nasa Los Angeles.
Tatoeba Sentence #2932130 Tatoeba user-submitted sentence
I visited Hollywood while I stayed in Los Angeles.


Pinayuhan niyang mag-ibang bansa siya habang siya'y bata pa.
Tatoeba Sentence #5361162 Tatoeba user-submitted sentence
She advised him to go abroad while he was still young.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
hbang
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce habang:

HABANG AUDIO CLIP:
Play audio #4772
Markup Code:
[rec:4772]
Related English Words:
whileas long asduringwhen
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »