Close
 


iba

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word iba in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word iba:


ibá  Play audio #1493
1 [adjective] different; various; another; other; others; some other
2 [noun] another; a different one; someone else

View Monolingual Tagalog definition of iba »

Root: iba
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Iba Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Magháhanáp na lang akó ng ibá.
Play audio #40414Audio Loop
 
I'll just look for someone/something else.
Nag-iingat siyáng hindî makasakit ng ibá.
Play audio #37676Audio Loop
 
She's careful not to hurt others.
Nakakalaban ni Abby ang ibáng mga empleyado.
Play audio #47982Audio Loop
 
Abby clashes with other employees.
Huwág ka nang magsama ng ibá.
Play audio #36362Audio Loop
 
Don't bring others along with you anymore.
Humanap ka na lang ng ibá.
Play audio #28259 Play audio #28260Audio Loop
 
Just find someone / something else.
Nagkatrabaho ang nanay niyá sa ibáng probínsiya.
Play audio #46600Audio Loop
 
Her mother got a job in another province.
Magtítindá ka ba ng ibáng mga prutas bukas?
Play audio #36281Audio Loop
 
Would you be selling other kinds of fruits tomorrow?
Ináangkín ng ibá na isá lamang siyáng hamak na empleyado.
Play audio #46531Audio Loop
 
Others claim that she was just a lowly employee.
Marami pang ibáng simbahan ang kasalukuyang itinatayô.
Play audio #46805Audio Loop
 
Several other churches are in the process of being built.
Dudukutin silá at ipagbíbilí sa ibáng mga bansâ.
Play audio #48280Audio Loop
 
They will be kidnaped and sold to other countries.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Gusto ko ng iba.
Tatoeba Sentence #2428047 Tatoeba user-submitted sentence
I want another.


Wala akong ibang masabi.
Tatoeba Sentence #7894362 Tatoeba user-submitted sentence
I really don't have anything else to say.


Bastos ang tumuro sa iba.
Tatoeba Sentence #1889649 Tatoeba user-submitted sentence
It is not polite to point at others.


Ang bawat indibidwal ay iba.
Tatoeba Sentence #1369041 Tatoeba user-submitted sentence
Each individual is different.


May narinig akong ibang tunog.
Tatoeba Sentence #1865209 Tatoeba user-submitted sentence
I heard a strange sound.


Mayroon pa bang ibang takót?
Tatoeba Sentence #2792338 Tatoeba user-submitted sentence
Is anybody else scared?


Bakit bumili ka ng ibang kotse?
Tatoeba Sentence #3061665 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy another car?


Ang isa'y bago't ang iba'y luma.
Tatoeba Sentence #1802466 Tatoeba user-submitted sentence
One is new, the other is old.


Gusto mo ng ibang bagong katawan?
Tatoeba Sentence #1869924 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to have a new body?


Hindi na ako maniniwala pa sa iba.
Tatoeba Sentence #4653292 Tatoeba user-submitted sentence
I can't believe anyone anymore.


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Maghanap tayo ng ibang mapagtataguan.
Tatoeba Sentence #2946484 Tatoeba user-submitted sentence
Let's find somewhere else to hide.


Gusto kong magbiyahe sa ibang lupain.
Tatoeba Sentence #1876057 Tatoeba user-submitted sentence
I love to travel abroad.


Hindi ako nakakasalita ng ibang wika.
Tatoeba Sentence #2953448 Tatoeba user-submitted sentence
I can't speak another language.


Sa wakas, pumili siya ng ibang kuting.
Tatoeba Sentence #3064899 Tatoeba user-submitted sentence
Finally, she chose another kitten.


Gusto niyang tumira sa ibang daigdig...
Tatoeba Sentence #1342289 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to live in another world.


Di niya iniingatan ang pakiramdam ng iba.
Tatoeba Sentence #1800591 Tatoeba user-submitted sentence
He pays no attention to others' feelings.


Puwede ko bang irekomenda ang ibang otel?
Tatoeba Sentence #1677965 Tatoeba user-submitted sentence
May I recommend another hotel?


Huwag mong sabihin ang plano natin sa iba.
Tatoeba Sentence #2946811 Tatoeba user-submitted sentence
Don't mention our plan to anybody.


Wala siyang ibang gawin kung hindi tumawa.
Tatoeba Sentence #3084605 Tatoeba user-submitted sentence
He does nothing but laugh.


Hindi ka dapat umasa sa tulong ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #2796361 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't rely on other people's help.


Isang uwak ay di tinutuka ang mata ng iba naman.
Tatoeba Sentence #1800608 Tatoeba user-submitted sentence
One crow doesn't peck another's eye.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili!
Tatoeba Sentence #2846031 Tatoeba user-submitted sentence
Love others as you love yourself!


Hindi ko alam kung may pandesal din sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2762003 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if other countries have salt bread, too.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Pwede ko bang makita anong meron sa ibang mga tsanel?
Tatoeba Sentence #2780373 Tatoeba user-submitted sentence
Can I see what's on the other channels?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
iba't, ibat, iba'y, ibay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce iba:

IBA AUDIO CLIP:
Play audio #1493
Markup Code:
[rec:1493]
Related Filipino Words:
kakaibápagkakáibámagkáibáiba-ibámagkaibáibahínipagkaibákaibahánibá't ibámaibá
Related English Words:
othersomeone elseelseanother oneanotherdistinctothersdifferentvariousotherotherselse
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ibang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »