Close
 


kanila

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kanila in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kanila:


kanilá  Play audio #8258
[sa pronoun] their; theirs; them; they said

View Monolingual Tagalog definition of kanila »

Root: kanila
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kanila Example Sentences in Tagalog: (80)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sumunód si John sa kanilá.
Play audio #27547 Play audio #27548Audio Loop
 
John followed them.
Magpasalamat tayo sa kanilá.
Play audio #30223 Play audio #30225Audio Loop
 
Let's thank them.
Pinupu ng mga mananampalataya ang kaniláng poon.
Play audio #47224Audio Loop
 
The believers are praising their lord.
Siyá ang nanguna sa kaniláng klase.
Play audio #33506 Play audio #33507Audio Loop
 
She was at the top of their class.
Binuhay nilá ang kaniláng organisasyón.
Play audio #37422Audio Loop
 
They revived their organization.
Íiskór pa kayâ ang kaniláng koponán?
Play audio #37378Audio Loop
 
Will their team still score?
Magkakaguló silá kung parurusahan ang kaniláng pinuno.
Play audio #46839Audio Loop
 
They will riot if their leader is punished.
Ang nag-iingat ng kaniláng bibíg ay nag-iingat ng kaniláng káluluwá.
Play audio #38958Audio Loop
 
Those guarding their mouth are keeping their soul.
Magpapasa akó sa kanilá ng resume mamayâ.
Play audio #44249Audio Loop
 
I'll send them a resume later.
Magtútulungán ang mag-asawa para sa ikabubuti ng kaniláng mga anák.
Play audio #47738Audio Loop
 
The married couple will help one another for the good of their children.

User-submitted Example Sentences (18):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasa kanila yung kabayo.
Tatoeba Sentence #4491528 Tatoeba user-submitted sentence
They have the horse.


Nakilala ko siya kina Tom.
Tatoeba Sentence #2763645 Tatoeba user-submitted sentence
I met him at Tom's house.


Masasarap ang kanilang mga keyk.
Tatoeba Sentence #2961324 Tatoeba user-submitted sentence
Their cakes are good.


Nakatulog ang aking kanang kamay.
Tatoeba Sentence #4491671 Tatoeba user-submitted sentence
My right hand has fallen asleep.


Sabi ng pulis sa kanila, "Pigil."
Tatoeba Sentence #1641625 Tatoeba user-submitted sentence
The policemen said to them, "Stop."


Nabibilang si Tom kina John at Mary.
Tatoeba Sentence #2798359 Tatoeba user-submitted sentence
Tom belongs with John and Mary.


Nagtulungan sila sa kanilang homework.
Tatoeba Sentence #1704479 Tatoeba user-submitted sentence
They helped one another with their homework.


Hindi ko hinihingi ang kanilang mga opinyon.
Tatoeba Sentence #3244693 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not asking for their opinion.


Kumakain ang mga dalaga ng kanilang sandwich.
Tatoeba Sentence #1811841 Tatoeba user-submitted sentence
The girls are eating their sandwiches.


Ang kanilang mga ugali ay talagang nakakatawa!
Tatoeba Sentence #2766745 Tatoeba user-submitted sentence
Their attitude is very ridiculous!


Naghihintay ako ng magandang balita mula sa kanila.
Tatoeba Sentence #2946629 Tatoeba user-submitted sentence
I've been expecting good news from them.


Pinagmamalaki ng mga trabahador ang kanilang trabaho.
Tatoeba Sentence #1704486 Tatoeba user-submitted sentence
The workers were proud of their work.


Pinangalanan nilang Tom at Jerry ang kanilang mga pusa.
Tatoeba Sentence #2808542 Tatoeba user-submitted sentence
They named their cats Tom and Jerry.


Trabaho ng mga mag-aaral ang linisin ang kanilang mga silid-aralan.
Tatoeba Sentence #2824368 Tatoeba user-submitted sentence
It is the students' duty to clean their classrooms.


Gusto ko kung paano sinusulat ng mga Pranses ang salitang "ladybug" sa kanilang wika.
Tatoeba Sentence #2760228 Tatoeba user-submitted sentence
I love how the French spell their word for ladybug.


Sinabi ko sa mga bata na tumahimik sila, ngunit nagpatuloy lamang ang kanilang pag-iingay.
Tatoeba Sentence #2772541 Tatoeba user-submitted sentence
I told the children to be quiet, but they just kept on being noisy.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga pagkatao, at saka ang kanilang kaligiran, ay walang katawan.
Tatoeba Sentence #1467216 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, sentient beings, as well as their very environment, are incorporeal.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
knila, kila, kina, kinda, kana
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kanila:

KANILA AUDIO CLIP:
Play audio #8258
Markup Code:
[rec:8258]
Related Filipino Words:
sa kanilámapasakanilá
Related English Words:
theirtheirsthemthey said
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kanilang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »