Close
 


kapag

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kapag in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kapag:


kapág  Play audio #1040
[conjunction] when (often for future or potential events); whenever; if and when

View Monolingual Tagalog definition of kapag »

Root: kapag
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kapag Example Sentences in Tagalog: (124)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Masayá akó kapág nakikita kitá.
Play audio #27520 Play audio #27521Audio Loop
 
I am happy whenever I see you.
Isinásará niyá ang isip kapág pagód siyá.
Play audio #32356 Play audio #32357Audio Loop
 
She shuts off her brain when she's tired.
Masayá akó kapág ipinápamigáy ko ang mga bagay na hindî ko na kailangan.
Play audio #47375Audio Loop
 
I'm happy when I gave away the stuff that I no longer need.
Sumagót ka lang kapág tinátanóng ka.
Play audio #30875 Play audio #30876Audio Loop
 
Only answer when you're being asked.
La akóng nagkakatrabaho kapág walâ na akóng kakainin.
Play audio #36260Audio Loop
 
I always get a job right when I have nothing left to eat.
Kákabahán ka kapág pinanoód mo ang The Exorcist.
Play audio #32093 Play audio #32094Audio Loop
 
You'd get nervous when you watch The Exorcist.
Minsan nakákasama si James kapág nagpúpuntá akó sa London.
Play audio #36872Audio Loop
 
At times James is able to join me when I go to London.
Tumútunóg ang sapatos niyá kapág siyá ay naglálakád.
Play audio #35967Audio Loop
 
Her shoes make a sound when she's walking.
Tiyák na magkakaguló kapág dumatíng ang masamáng bali.
Play audio #35936Audio Loop
 
Chaos will surely erupt if the bad news arrives.
Kumákatí ang palad ko kapág tumatayâ akó.
Play audio #43555Audio Loop
 
My palm itches when I bet.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kapag tama ka, tama ka.
Tatoeba Sentence #3243775 Tatoeba user-submitted sentence
When you're right, you're right.


Handa ako kapag handa ka na.
Tatoeba Sentence #3255835 Tatoeba user-submitted sentence
I'm ready when you are.


Makukuha mo kapag susubukan mo.
Tatoeba Sentence #3074547 Tatoeba user-submitted sentence
You'll succeed if you try.


Gagawin namin kapag may oras kami.
Tatoeba Sentence #2842529 Tatoeba user-submitted sentence
We'll do it when we have time.


Hilaw kapag kumakain kami ng isda.
Tatoeba Sentence #2782091 Tatoeba user-submitted sentence
We eat fish raw.


Kapag gusto mong umiyak, umiyak ka.
Tatoeba Sentence #2761930 Tatoeba user-submitted sentence
If you want to cry, cry.


Tingnan mo ako pag kinakausap kita!
Tatoeba Sentence #5299966 Tatoeba user-submitted sentence
Look at me when I talk to you!


Sagutin mo ako kapag kinakausap kita.
Tatoeba Sentence #2917837 Tatoeba user-submitted sentence
Please answer me when I speak to you.


Huwag magsalita kapag puno ang bibig mo.
Tatoeba Sentence #2912047 Tatoeba user-submitted sentence
Don't talk with your mouth full.


Masisiyahan siya kapag marinig niya iyon.
Tatoeba Sentence #3625456 Tatoeba user-submitted sentence
He would be glad to hear that.


Natututo ang tao kapag siya ay nagtuturo.
Tatoeba Sentence #2787987 Tatoeba user-submitted sentence
When teaching, men learn.


Kapag matunaw ang yelo, ito'y magiging tubig.
Tatoeba Sentence #2765607 Tatoeba user-submitted sentence
When ice melts, it becomes water.


Sumisikat ang araw nang mas maaga kapag tag-araw,
Tatoeba Sentence #2798350 Tatoeba user-submitted sentence
The sun rises earlier in the summer.


Bakit pa mabuhay kapag mamamatay man din lang tayo?
Tatoeba Sentence #2766879 Tatoeba user-submitted sentence
Why live if we're going to die?


Anong gagawin mo kapag may isang milyong dolyar ka?
Tatoeba Sentence #3078334 Tatoeba user-submitted sentence
If you had a million dollars, what would you do?


Naiisip ko siya kapag naririnig ko ang awit na 'to.
Tatoeba Sentence #4026765 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear this song, I think of her.


Kapag ako'y may mga pakpak, lilipad ako patungo sa'yo.
Tatoeba Sentence #3440045 Tatoeba user-submitted sentence
If I had wings, I would fly to you.


Masama ang pakiramdam ko kapag gumigising ako sa umaga.
Tatoeba Sentence #2964271 Tatoeba user-submitted sentence
I feel sick when I get up in the morning.


Alam mo kung saan mo ako hahanapin kapag may kailangan ka.
Tatoeba Sentence #2842275 Tatoeba user-submitted sentence
You know where to find me if you need anything.


Kapag walang tao dito, mag-iwan ka na lang ng isang mensahe.
Tatoeba Sentence #3261366 Tatoeba user-submitted sentence
If nobody's here, just leave a message.


Kapag ikaw ay isang mabait na bata, magkakaroon ka ng kendi.
Tatoeba Sentence #2842475 Tatoeba user-submitted sentence
If you are a good girl, you shall have candy.


Kapag gusto mong lokohin ang mundo, sabihin mo ang katotohanan.
Tatoeba Sentence #2792327 Tatoeba user-submitted sentence
When you want to fool the world, tell the truth.


Hindi ako sasagot kapag itatanong niya sa akin ang tanong na iyon.
Tatoeba Sentence #2810734 Tatoeba user-submitted sentence
If he asks me that question, I won't answer.


Kapag papayagan mo akong magsalita, maaari kong ipaliwanag ang lahat.
Tatoeba Sentence #2428054 Tatoeba user-submitted sentence
If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.


Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.
Tatoeba Sentence #2776210 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.


Kapag naririnig ko ang awit na iyon, naaalala ko ang mga araw ng aking kabataan.
Tatoeba Sentence #2780383 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear that song, I remember my younger days.


Tulog ang mga tao kapag sila'y nabubuhay, sila'y gumigising kapag sila'y namamatay.
Tatoeba Sentence #2816055 Tatoeba user-submitted sentence
Humans are asleep when they live. They wake up when they die.


Tulog ang mga tao kapag sila'y nabubuhay, sila'y gumigising kapag sila'y namamatay.
Tatoeba Sentence #2816055 Tatoeba user-submitted sentence
Humans are asleep when they live. They wake up when they die.


Magnanakaw ako. Aalis ako kapag nakuha ko ang gamit. Isumbong mo ako at sasaksakin kita.
Tatoeba Sentence #2806439 Tatoeba user-submitted sentence
I'm a thief, I'll go back when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pag, kpag, kapagka
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kapag:

KAPAG AUDIO CLIP:
Play audio #1040
Markup Code:
[rec:1040]
Related Filipino Words:
pag
Related English Words:
ifwhenif and whenwhenever
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »