Close
 


kapatid

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kapatid in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kapatid:


kapatíd  Play audio #631
1 [noun] sibling; brother/sister
2 [adjective] of the same faith

View Monolingual Tagalog definition of kapatid »

Root: kapatid
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kapatid Example Sentences in Tagalog: (14)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sumipót ba sa salusalo ang kapatíd mong lalaki?
Play audio #48335Audio Loop
 
Did your brother show up at the party?
Pagkatapos, nasundán pa akó ng isáng kapatíd.
Play audio #46894Audio Loop
 
Later, after me followed (was born) another sibling.
Huwág mong sirain ang laruán ng kapatíd mo.
Play audio #36643Audio Loop
 
Don't break the toy of your brother / sister.
Akó ang panganay kayâ tumutulong akó sa pagtutu sa mga kapatíd ko.
Play audio #44368Audio Loop
 
I'm the oldest so I help teach my siblings.
Si Lina ang nag-áala sa mga nakababatang kapatíd.
Play audio #43728Audio Loop
 
Lina takes care of her younger siblings.
Isinilang kamí ng kapatíd ko sa probinsya.
Play audio #37186Audio Loop
 
My sibling and I were born in the province.
Sumigáw ng "bulagâ" si Mona upang gulatin ang bunsóng kapatíd.
Play audio #44298Audio Loop
 
Mona screamed "surprise" to scare her youngest sibling.
Ilán ang kapatíd mo?
Play audio #40238Audio Loop
 
How many siblings do you have?
Tatló ang kapatíd ko.
Play audio #39469Audio Loop
 
I have three siblings.
Hindî na sísitahín ni James ang kaniyáng kapatíd na lalaki.
Play audio #44921Audio Loop
 
James won't question his brother anymore.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Akala ko siya ay kapatid ko.
Tatoeba Sentence #2834044 Tatoeba user-submitted sentence
I thought he was my brother.


Walang kapatid na babae si Ann.
Tatoeba Sentence #2842513 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has no sister.


Nakatira ba ang kapatid mo roon?
Tatoeba Sentence #2100733 Tatoeba user-submitted sentence
Does your sister live there?


Ang tatay ko ay may limang kapatid.
Tatoeba Sentence #2782236 Tatoeba user-submitted sentence
My father has five brothers and sisters.


Mary, ito si David, kapatid ni Joe.
Tatoeba Sentence #2912041 Tatoeba user-submitted sentence
Mary, this is Joe's brother David.


Naglalaro ng manika ang kapatid ko.
Tatoeba Sentence #1890093 Tatoeba user-submitted sentence
My sister is playing with dolls.


Wala akong apat na kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2959733 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have four sisters.


Siya ang kapatid na babae ni Pierrot.
Tatoeba Sentence #3559052 Tatoeba user-submitted sentence
That is Pierrot's sister.


Binigyan ko ang kapatid ko ng diksiyunaryo.
Tatoeba Sentence #1660237 Tatoeba user-submitted sentence
I gave my sister a dictionary.


Kasintanda ni John ang kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #2929510 Tatoeba user-submitted sentence
John is as old as my brother.


Kumain ako kasabay ng aking batang kapatid.
Tatoeba Sentence #2808663 Tatoeba user-submitted sentence
I ate with my baby brother.


Mas malakas ako kesa sa kapatid kong lalaki.
Tatoeba Sentence #7742047 Tatoeba user-submitted sentence
I am stronger than my brother.


Natutulog pa rin ang aking kapatid na lalaki.
Tatoeba Sentence #2912208 Tatoeba user-submitted sentence
My brother is still sleeping.


Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2869388 Tatoeba user-submitted sentence
What grade is your sister in?


Wala ni isang kapatid na babae o lalaki si Tom.
Tatoeba Sentence #3086301 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't have any brothers and sisters.


Mga karpintero ang tatay at kapatid kong babae.
Tatoeba Sentence #2852031 Tatoeba user-submitted sentence
My father and sister are carpenters.


Inaalagaan ng kapatid ko ang lahat ng gamit nya.
Tatoeba Sentence #1020797 Tatoeba user-submitted sentence
My sister takes care of everything she possesses.


Inaalagaan ng kapatid ko ang lahat ng gamit nya.
Tatoeba Sentence #1020797 Tatoeba user-submitted sentence
My brother takes good care of his belongings.


Pinakilala niya ako sa kanyang kapatid na lalaki.
Tatoeba Sentence #3078987 Tatoeba user-submitted sentence
She introduced me to her brother.


Ginawa niya iyon para sa kanyang kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2924425 Tatoeba user-submitted sentence
He did it for his sister.


Nahulog ang pinggan ng kapatid kong babae sa sahig.
Tatoeba Sentence #2809532 Tatoeba user-submitted sentence
My sister dropped her plate on the floor.


Binigyan ko ng diksyunaryo ang aking lalaking kapatid.
Tatoeba Sentence #5361270 Tatoeba user-submitted sentence
I gave my brother a dictionary.


Di mo kinain ang keyk na ginawa ko; ang kapatid mo kumain.
Tatoeba Sentence #1892390 Tatoeba user-submitted sentence
You didn't eat the cake I made; your sister did.


Ang tatay at kapatid ko ay parehong mahilig sa pagsusugal.
Tatoeba Sentence #2798371 Tatoeba user-submitted sentence
Both my father and my brother like gambling.


Pinahiram ko ang aking amerikana sa isang kaibigan ng kapatid ko.
Tatoeba Sentence #2765596 Tatoeba user-submitted sentence
I lent my coat to a friend of my brother.


Ang nakatatandang kapatid ko ay nagnanais na mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2774156 Tatoeba user-submitted sentence
My older brother wants to study abroad.


Sa atin lamang dalawa; nahulog ba ang loob mo para sa aking kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2955369 Tatoeba user-submitted sentence
Just between the two of us; are you in love with my sister?


Binigyan ko ng kwintas na perlas ang kapatid kong babae para sa kanyang kaarawan.
Tatoeba Sentence #3070383 Tatoeba user-submitted sentence
I gave my sister a pearl necklace on her birthday.


Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2964335 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't read this new novel, and my sister hasn't either.


Ang kanyang kapatid na babae at ang asawa ng kapatid na babae niya ay naninirahan sa Canada.
Tatoeba Sentence #2815937 Tatoeba user-submitted sentence
His sister and her husband live in Canada.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kptd, kptid
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kapatid:

KAPATID AUDIO CLIP:
Play audio #631
Markup Code:
[rec:631]
Related Filipino Words:
kinákapatídmagkapatídkápatirankapatíd na lalakikapatíd na babaekapatíd-sa-gataskapatid na lalaki sa ina
Related English Words:
siblingbrothersister
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »