Close
 


maaari

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word maaari in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word maaari:


maaa  Play audio #2559
[adjective] can; may; available; apt; likely; possible

View Monolingual Tagalog definition of maaari »

Root: maaari
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Maaari Example Sentences in Tagalog: (24)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Maaa ba akóng magtanóng?
Play audio #39533Audio Loop
 
Can I ask a question?
Maaa pô bang magtanóng?
Play audio #35222 Play audio #35223Audio Loop
 
Can I ask something? (polite)
Maaa mo nang awitin ang piyesa mo?
Play audio #29957 Play audio #29958Audio Loop
 
You can now sing your piece (of music).
Maaa kang magpahayág ng iyóng damdamin.
Play audio #36044Audio Loop
 
You can express your feelings.
Maaa kang masugatan kung hindî ka mag-iingat.
Play audio #34614 Play audio #34615Audio Loop
 
You could be wounded if you're not careful.
Ang bote ay maaaring maglamán ng isáng litrong tubig.
Play audio #32287 Play audio #32288Audio Loop
 
The bottle can contain one liter of water.
Kinilala niyá na hindî maaaríng magíng katulad niyá si Dan.
Play audio #40228Audio Loop
 
He recognized that Dan can't be like him.
Nandoón ang aming sasakyán dahil hindî maaaring pumarada dito.
Play audio #44976Audio Loop
 
Our car is over there because we can't park here.
Anóng músika ang maaa mong irekomendá sa akin?
Play audio #37355Audio Loop
 
What music can you recommend to me?
Hindî niyá maaari itanggí ang mga pananagutan niyá.
Play audio #29103 Play audio #29102Audio Loop
 
He can't deny his responsibilities.

User-submitted Example Sentences (25):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Di maaari!
Tatoeba Sentence #5299952 Tatoeba user-submitted sentence
It can't be!


Maaaring tama si Tom.
Tatoeba Sentence #2929961 Tatoeba user-submitted sentence
Tom could be right.


Maaari kang lumangoy.
Tatoeba Sentence #4560142 Tatoeba user-submitted sentence
You may swim.


Maaaring sumabog iyan.
Tatoeba Sentence #3047554 Tatoeba user-submitted sentence
It might explode.


Maaaring pumarini siya.
Tatoeba Sentence #1919029 Tatoeba user-submitted sentence
It is probable that she will come.


Maaari ba tayong sumayaw?
Tatoeba Sentence #5361524 Tatoeba user-submitted sentence
Shall we dance?


Maari ba kitang makausap?
Tatoeba Sentence #4491786 Tatoeba user-submitted sentence
May I talk to you?


Maaari ba akong magtanong?
Tatoeba Sentence #5299954 Tatoeba user-submitted sentence
May I ask a question?


Maaaring umulan ngayong gabi.
Tatoeba Sentence #5214101 Tatoeba user-submitted sentence
It might rain tonight.


Maaari ko bang makausap si Tom?
Tatoeba Sentence #5296212 Tatoeba user-submitted sentence
Can I speak to Tom, please?


Maaari ko bang kausapin si Mike?
Tatoeba Sentence #2782084 Tatoeba user-submitted sentence
May I speak to Mike, please?


Maaari ka bang tumawag ulit mamaya?
Tatoeba Sentence #5300849 Tatoeba user-submitted sentence
Could you call again later, please?


Maaari kang maghintay sa kwartong ito.
Tatoeba Sentence #2420453 Tatoeba user-submitted sentence
You can wait in this room.


Maaari bang iwanan mo kami nang saglit?
Tatoeba Sentence #2796560 Tatoeba user-submitted sentence
Would you please leave us alone for a minute?


Maaari mo bang ilagay ang mga bagahe sa kotse?
Tatoeba Sentence #2763643 Tatoeba user-submitted sentence
Would you put those bags in the car?


Maaari kang pumili kung alinman yung gusto mo.
Tatoeba Sentence #4491768 Tatoeba user-submitted sentence
You may choose whichever you want.


Maaari mong imbitahin ang kahit na sinong gusto mo.
Tatoeba Sentence #5213915 Tatoeba user-submitted sentence
You may invite anyone you like.


Maaari ba kitang istorbohin na isara ang mga bintana?
Tatoeba Sentence #2801858 Tatoeba user-submitted sentence
May I trouble you to shut the window?


Kapag papayagan mo akong magsalita, maaari kong ipaliwanag ang lahat.
Tatoeba Sentence #2428054 Tatoeba user-submitted sentence
If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.


Kung hindi ka maaaring magkaroon ng mga anak, maari ka namang mag-ampon.
Tatoeba Sentence #5214060 Tatoeba user-submitted sentence
If you can't have children, you could always adopt.


Kung hindi ka maaaring magkaroon ng mga anak, maari ka namang mag-ampon.
Tatoeba Sentence #5214060 Tatoeba user-submitted sentence
If you can't have children, you could always adopt.


Ang tinta ng pusit ay maaaring kainin samantala ang tinta ng bolpen ay hindi.
Tatoeba Sentence #2761909 Tatoeba user-submitted sentence
Squid ink is edible whereas ballpen ink is not.


Hindi lahat ang pera, ngunit kung wala kang pera, hindi ka maaaring gumawa ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #5361044 Tatoeba user-submitted sentence
Money isn't everything, but if you have no money, you can't do anything.


Ang mga mananaliksik ay gumawa ng mga kuting na maaaring magbigay ng ilaw kapag sila ay nasa dilim.
Tatoeba Sentence #2800084 Tatoeba user-submitted sentence
The researchers have created kittens that can glow in the dark.


Kapag malaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi kanais-nais.
Tatoeba Sentence #2763506 Tatoeba user-submitted sentence
If my parents find out you came over, they could do something crazy.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
maari, maaaari
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce maaari:

MAAARI AUDIO CLIP:
Play audio #2559
Markup Code:
[rec:2559]
Related Filipino Words:
hindí maaadi-maaari
Related English Words:
canpossiblemayaptavailablepossiblylikelycould
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
maaaring
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »