Close
 


mabuti

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mabuti in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mabuti:


mabuti  Play audio #529
1 [adjective] fine; good; ok; well; doing well (physically/mentally)
2 [adjective] carefully; thoroughly
3 [adjective] good in character or conduct
4 "mabuti na": it's a good thing that; it's good that

View Monolingual Tagalog definition of mabuti »

Root: buti
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Mabuti Example Sentences in Tagalog: (46)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Dapat na magtamó ng pagkilala ang mga mabuting alagád ng batás.
Play audio #41635Audio Loop
 
Good law enforcers should receive recognition.
Nagpápanggáp lang siyáng mabuting tao.
Play audio #45716Audio Loop
 
She's just pretending that she's a good person.
Nagdudulot ng mabuting resulta ang gamót.
Play audio #31809 Play audio #31810Audio Loop
 
The medicine is producing good results.
Ang isáng mabuting ba ay sumúsunód sa magulang.
Play audio #27565 Play audio #27566Audio Loop
 
A good child obeys his parents.
At nang tingnáng mabuti ni John ang palasyo, itó ay sadyáng napakalakí at nápakagandá.
Play audio #38883Audio Loop
 
And when John looked at the palace, it was especially large and very beautiful.
Dapat pinag-íisipan nang mabuti ang pag-aasawa.
Play audio #43745Audio Loop
 
Getting married should be given a lot of thought.
Mananatiling paya ang grupo sa tulong ng mabuting pinuno.
Play audio #33999 Play audio #34000Audio Loop
 
The group will remain at peace with the help of a good leader.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti.
Play audio #30996 Play audio #30997Audio Loop
 
Many people discover that not all of their friends are good.
Kain kang mabuti!
Play audio #42681Audio Loop
 
Enjoy your food! / Eat up!
Mabuti at napigilan ni Nina ang kaniyáng galit.
Play audio #37128Audio Loop
 
Good thing Nina didn't lose her temper.

User-submitted Example Sentences (23):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mabuti naman ako.
Tatoeba Sentence #2869356 Tatoeba user-submitted sentence
I feel fine.


Mabuting tao sya.
Tatoeba Sentence #5299981 Tatoeba user-submitted sentence
He's a good person.


Kilala ko siyang mabuti.
Tatoeba Sentence #1677544 Tatoeba user-submitted sentence
I know him very well.


Magiging mabuti ang lahat.
Tatoeba Sentence #2921300 Tatoeba user-submitted sentence
Everything will be OK.


Mabuting kaibigan si John.
Tatoeba Sentence #4517807 Tatoeba user-submitted sentence
John is a good friend.


Mabuting estudyante si John.
Tatoeba Sentence #5214004 Tatoeba user-submitted sentence
John is a good student.


Mabuti talaga tayong magkaibigan.
Tatoeba Sentence #4491597 Tatoeba user-submitted sentence
We really are good friends.


Nakinig ng mabuti sa akin si Tom.
Tatoeba Sentence #5214414 Tatoeba user-submitted sentence
Tom listened to me carefully.


Mabuti pa'y dalhin na kita sa bahay.
Tatoeba Sentence #2826728 Tatoeba user-submitted sentence
I'd better take you home.


Naniniwala akong isa siyang mabuting tao.
Tatoeba Sentence #2917754 Tatoeba user-submitted sentence
I believe he is a nice guy.


Mabuti pang humingi ka ng payo sa doktor.
Tatoeba Sentence #7139156 Tatoeba user-submitted sentence
You had better ask the doctor for advice.


Buti pa kaya ay iwan mong mag-isa si Tom.
Tatoeba Sentence #2756876 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better leave Tom alone.


Kung ako ikaw, mag-aaral ako nang mas mabuti.
Tatoeba Sentence #1454983 Tatoeba user-submitted sentence
If I were you, I'd study harder.


Mabuti pang ipagawa mo iyan sa akin para sa iyo.
Tatoeba Sentence #2774598 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better let me do that for you.


Pakiusap, tingnan mo nang mabuti ang aking anak.
Tatoeba Sentence #2874575 Tatoeba user-submitted sentence
Please keep your eye on my child.


Paano ka aasenso nang walang mabuting edukasyon?
Tatoeba Sentence #2946477 Tatoeba user-submitted sentence
Without a good education, how can you succeed?


Nag-aral siya nang mabuti para maging dalub-agham.
Tatoeba Sentence #1602200 Tatoeba user-submitted sentence
He studied very hard to become a scientist.


Para maging dalub-agham, nag-aral siya nang mabuti.
Tatoeba Sentence #1901542 Tatoeba user-submitted sentence
He studied very hard to become a scientist.


Nagbigay siya nang mabuti sa pagsulong ng ekonomiya.
Tatoeba Sentence #1818552 Tatoeba user-submitted sentence
He contributed much to the development of the economy.


Tinawagan kita kagabi upang ibigay ang mabuting balita.
Tatoeba Sentence #5361207 Tatoeba user-submitted sentence
I called you last night to give you the good news.


Tumawag ako sayo kagabi upang ibigay ang mabuting balita.
Tatoeba Sentence #5361206 Tatoeba user-submitted sentence
I called you last night to give you the good news.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
buti, mabute, mabubuti
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mabuti:

MABUTI AUDIO CLIP:
Play audio #529
Markup Code:
[rec:529]
Related Filipino Words:
butibumutikabutihanbuti na langmapabutiikabutimakabutimabutihinmagpabutipagbutihin
Related English Words:
goodokfinewelladvisablegood charactercarefully
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mabuting
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »