Close
 


nais

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nais in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word nais:


nais  Play audio #2376
[noun] desire; wish; will; want; aspiration; aim

View Monolingual Tagalog definition of nais »

Root: nais
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Nais Example Sentences in Tagalog: (18)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Dumatíng ang mga empleyado ng munisipyo para magtalâ ng mga nais bumoto.
Play audio #41682Audio Loop
 
The municipal hall employees arrived to register those who wish to vote.
Nais ng páligsahan na itaguyod ang di ng kápatiran.
Play audio #37892Audio Loop
 
The competition aims to promote a spirit of camaraderie.
Nais ko póng mag-check in.
Play audio #40291Audio Loop
 
I'd like to check in. (polite)
Mag-impok ka kung nais mong magretiro nang maaga.
Play audio #37779Audio Loop
 
Save up if you want to retire early.
Nais kong makasama ka.
Play audio #40292Audio Loop
 
I wish to join you. / I want to be with you.
Siyá ang polítikó na tunay na nais maglingkód at mamu.
Play audio #38795Audio Loop
 
She's the politician who really wants to serve and lead.
Marapat na magsabi ka ng totoó kung nais mong pagkátiwalaan ka namin.
Play audio #49318Audio Loop
 
It is right to tell the truth if you want us to trust you.
Nais niláng manatili sa isla.
Play audio #28255 Play audio #28256Audio Loop
 
They want to stay on the island.
Kung nais mo ng hustisya, magsampá ka ng reklamo.
Play audio #45326Audio Loop
 
If you want justice, file a complaint.
Hayaan mong magyabáng si Annie hinggíl sa nais niyáng gawín.
Play audio #47555Audio Loop
 
Let Annie boast about what she intends to do.

User-submitted Example Sentences (17):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Anong nais mo?
Tatoeba Sentence #1783533 Tatoeba user-submitted sentence
What's your wish?


Nais kong magbasa.
Tatoeba Sentence #2775471 Tatoeba user-submitted sentence
I want something to read.


Isang bagay lamang ang nais ko.
Tatoeba Sentence #7633045 Tatoeba user-submitted sentence
I only want one thing.


Nais naming lahat ang kapayapaan.
Tatoeba Sentence #1659656 Tatoeba user-submitted sentence
We all wished for peace.


Nais nating lahat ang kapayapaan.
Tatoeba Sentence #1659654 Tatoeba user-submitted sentence
We all wished for peace.


Sinabi ni Tom na nais n'yang mapag-isa.
Tatoeba Sentence #2416453 Tatoeba user-submitted sentence
Tom said that he wanted to be left alone.


Nais kong maging normal ulit ang lahat.
Tatoeba Sentence #2912009 Tatoeba user-submitted sentence
I want everything to go back to normal.


Nais kong matuto ng Tsino sa susunod na taon.
Tatoeba Sentence #2774157 Tatoeba user-submitted sentence
I want to learn Chinese next year.


Syempre, pwede mong gawin ang anumang nais mo.
Tatoeba Sentence #2774175 Tatoeba user-submitted sentence
You can do whatever you want to do, of course.


Nais kong malaman bakit ganoon ang sinabi niya.
Tatoeba Sentence #2824333 Tatoeba user-submitted sentence
I'd love to find out why she said so.


Nais kong iwan sa kanya ang mahirap na trabahong ito.
Tatoeba Sentence #2766805 Tatoeba user-submitted sentence
I want to leave this difficult job to her.


"Nais mo bang mag-iwan ng isang mensahe?" "Hindi, salamat."
Tatoeba Sentence #2761947 Tatoeba user-submitted sentence
"Do you want to leave a message?" "No, thanks."


Kung makatingin ang asong ito sa akin ay parang nais niya akong kainin.
Tatoeba Sentence #2842506 Tatoeba user-submitted sentence
This dog is staring at me as if it wanted to eat me.


Lahat ay may nais na intelektuwal; ang akin ay takasin ang buhay na alam ko.
Tatoeba Sentence #1833471 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.


Tapos ko nang gawin ang lahat ng aking takdang-aralin at nais kong magpahinga nang saglit.
Tatoeba Sentence #2818352 Tatoeba user-submitted sentence
I have done all of my homework and I'd like to take a short break.


Kung sakaling nais mo pa ng higit na impormasyon, huwag kang magdalawang-isip na tawagan ako.
Tatoeba Sentence #2793657 Tatoeba user-submitted sentence
Should you require further information, please do not hesitate to contact me.


Gusto mo ba ang bagong mundong titirhan, ang salamin ng iyong pinakalalim at pinakatunay na nais?
Tatoeba Sentence #1731344 Tatoeba user-submitted sentence
Do you want a new world to live in, mirror of your deepest and most truthful desires?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nais:

NAIS AUDIO CLIP:
Play audio #2376
Markup Code:
[rec:2376]
Related Filipino Words:
naisinkanáis-naispagnanaismagnaishindí kanáis-naiskanais
Related English Words:
desirewishwillwantaspirationaim
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »