Close
 


nanay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nanay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word nanay:


nanay  Play audio #12674
[noun] mom; mother

View Monolingual Tagalog definition of nanay »

Root: nanay
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Nanay Example Sentences in Tagalog: (28)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Baka magtaká ang nanay mo.
Play audio #31382 Play audio #31383Audio Loop
 
Your mom might wonder why.
Sinimulán ng nanay kong maglu kaninang alas-nuwebe ng umaga.
Play audio #34142 Play audio #34143Audio Loop
 
My mom began cooking at 9 o'clock this morning.
Nagkatrabaho ang nanay niyá sa ibáng probínsiya.
Play audio #46600Audio Loop
 
Her mother got a job in another province.
Binilhán ni John ng bulaklák ang nanay niyá.
Play audio #43322Audio Loop
 
John bought flowers/a flower for his Mom.
Ginaya ni Cathy ang paglu ng nanay niyá ng adobo.
Play audio #38822Audio Loop
 
Cathy followed her mom's way of cooking adobo.
Ang nanay ko ang gáganáp na tagapágpadaloy sa pulong.
Play audio #35343 Play audio #35344Audio Loop
 
My mother will perform as facilitator in the meeting.
Humingî ka ng pera sa nanay mo.
Play audio #31390 Play audio #31391Audio Loop
 
Ask for some money from your mom.
Pinayagan ka ba ng nanay mo?
Play audio #28025 Play audio #28026Audio Loop
 
Did your mom give you permission?
Galâ ba ang nanay mo?
Play audio #43363Audio Loop
 
Is your mom well-traveled?
Matagál nang pumanaw ang nanay ni Lena.
Play audio #45626Audio Loop
 
Lena's mother died a long time ago.

User-submitted Example Sentences (18):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nasaan ang nanay?
Tatoeba Sentence #1500130 Tatoeba user-submitted sentence
Where's Mum?


Galit ang nanay ko.
Tatoeba Sentence #2794660 Tatoeba user-submitted sentence
My mother is angry.


Ako ang nanay ni Tom.
Tatoeba Sentence #5361320 Tatoeba user-submitted sentence
I'm Tom's mom.


Ideya ng nanay ko 'yan!
Tatoeba Sentence #7742057 Tatoeba user-submitted sentence
That's my mom's idea!


May kambal ang nanay ko.
Tatoeba Sentence #4104509 Tatoeba user-submitted sentence
My mother has a twin.


Hindi ako ang nanay ni Tom.
Tatoeba Sentence #2852035 Tatoeba user-submitted sentence
I'm not Tom's mother.


Nay! Ineestorbo ako ni Hector!
Tatoeba Sentence #2796558 Tatoeba user-submitted sentence
Mom! Hector's bugging me!


Gusto kong makita ang nanay mo.
Tatoeba Sentence #3086352 Tatoeba user-submitted sentence
I want to see your mother.


"Tumahimik, Mie," sabi ng nanay.
Tatoeba Sentence #1901521 Tatoeba user-submitted sentence
"Be quiet Mie," said Mother.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Piniraso ng nanay nang walo ang keyk.
Tatoeba Sentence #1955568 Tatoeba user-submitted sentence
Mother divided the cake into eight pieces.


Ipinaghanda kami ni nanay ng tanghalian.
Tatoeba Sentence #2917767 Tatoeba user-submitted sentence
Mother prepared us lunch.


Kaaalis lamang ni Inay para mag-shopping.
Tatoeba Sentence #3233540 Tatoeba user-submitted sentence
Mother has just gone out shopping.


Tinulungan ba ni Tomas ang nanay niya kahapon?
Tatoeba Sentence #1653994 Tatoeba user-submitted sentence
Did Tom help his mother yesterday?


Sana nakinig ako sa kung anong sinabi ng aking nanay.
Tatoeba Sentence #2798370 Tatoeba user-submitted sentence
I should've listened to what my mother said.


May kaibigan si Tom na ang nanay ay isang beterinarya.
Tatoeba Sentence #3084601 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a friend whose mother is a veterinarian.


Anong mangyayari kung hindi tayo bigyan ni nanay ng pera?
Tatoeba Sentence #5361235 Tatoeba user-submitted sentence
What will happen if mom doesn't give us any money?


Sabihin mo, pupunta ba ang Inay sa istasyon ng tren para maghintay kay Itay?
Tatoeba Sentence #2788109 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me, is Mom going to go to the station to wait for Dad?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
nay, inay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nanay:

NANAY AUDIO CLIP:
Play audio #12674
Markup Code:
[rec:12674]
Related Filipino Words:
magnanay
Related English Words:
mommother
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »