Close
 


pero

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pero in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word pero:


pero  Play audio #2470
[conjunction] but

View Monolingual Tagalog definition of pero »

Root: pero
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Pero Example Sentences in Tagalog: (50)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mayaman siyá pero kuripot.
Play audio #39304Audio Loop
 
She is rich but stingy.
Nagtéxt si Cyrus, pero hindî ka sumagót.
Play audio #34868 Play audio #34869Audio Loop
 
Cyrus texted, but you did not reply.
Puwedeng lakarin pero may kalayuan.
Play audio #27737 Play audio #27738Audio Loop
 
It's walkable but it's quite a distance.
Gustóng sumali ni Sally pero nahihiyâ siyá.
Play audio #28575 Play audio #28576Audio Loop
 
Sally wants to join but she's shy to ask.
Ayaw kong aminin itó, pero nabigô akó.
Play audio #34253 Play audio #34254Audio Loop
 
I don't want to admit this, but I failed.
Gutóm akó, pero walâ akóng pera.
Play audio #39305Audio Loop
 
I'm hungry, but I don't have money.
Hindî ko siyá kilala pero ngumingitî siyá sa akin.
Play audio #28715 Play audio #28716Audio Loop
 
I don't know her but she smiles at me.
Masakít ang ulo ko pero tinítiís ko lang.
Play audio #30925 Play audio #30926Audio Loop
 
I have a headache but I am just trying to endure it.
Natátandaán kitá pero hindî ko maalala ang pangalan mo.
Play audio #34192 Play audio #34193Audio Loop
 
I remember you, but I can't remember your name.
Binábaríl siyá pero hindî siyá tamaan.
Play audio #30745 Play audio #30746Audio Loop
 
They were shooting at him, but they couldn't hit him.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Pero bakit?
Tatoeba Sentence #5214233 Tatoeba user-submitted sentence
But why?


Pero wala akong pera.
Tatoeba Sentence #1653998 Tatoeba user-submitted sentence
But I don't have money.


Siya ay mahirap, pero matapat.
Tatoeba Sentence #2935774 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but honest.


Sori po, pero awt op stak na sila.
Tatoeba Sentence #2038680 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, but they're out of stock.


Sori, pero di ako puwedeng magtagal.
Tatoeba Sentence #2175453 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, I can't stay long.


Biglang umulan, pero naglakad pa kami.
Tatoeba Sentence #1663158 Tatoeba user-submitted sentence
It began to rain, but we walked on.


Pero ang sansinukob ay walang hanggan.
Tatoeba Sentence #2955406 Tatoeba user-submitted sentence
But the universe is infinite.


Klinick ko ang link pero walang nangyari.
Tatoeba Sentence #3577763 Tatoeba user-submitted sentence
I clicked the link, but nothing happened.


Nakita ko na sya sa TV, pero hindi harapan.
Tatoeba Sentence #1020815 Tatoeba user-submitted sentence
I have seen him on TV but not in the flesh.


Gusto ko ang pusa mo, pero di niya gusto ako.
Tatoeba Sentence #1927317 Tatoeba user-submitted sentence
I like your cat, but it doesn't like me.


Sumigaw siya sa kanya, pero hindi niya narinig.
Tatoeba Sentence #3033103 Tatoeba user-submitted sentence
She shouted to him, but he didn't hear her.


Inaasahan kong mali ka, pero alam kong tama ka.
Tatoeba Sentence #4444162 Tatoeba user-submitted sentence
I wish you were wrong, but I know that you're right.


Puwede kang pumunta, pero basta maaga kang umuwi.
Tatoeba Sentence #1874144 Tatoeba user-submitted sentence
You may go as long as you come home early.


Noon, malakas akong manigarilyo, pero tumigil ako.
Tatoeba Sentence #1356189 Tatoeba user-submitted sentence
I used to smoke a lot, but now I've quit.


Siya'y mahirap, pero wala siyang pakialam sa pera.
Tatoeba Sentence #3470698 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but he doesn't care about money.


Hindi ko alam kailan, pero magaganap iyan balang araw.
Tatoeba Sentence #3049363 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know when, but it'll happen someday.


Ako ay kumikindat sa kanya, pero hindi siya nakatingin.
Tatoeba Sentence #2802087 Tatoeba user-submitted sentence
I am winking at him, but he's not looking.


Taga-Hokkaido siya, pero tumitira siya ngayon sa Tokyo.
Tatoeba Sentence #1823801 Tatoeba user-submitted sentence
She is from Hokkaido, but is now living in Tokyo.


Pero ano ang iyong gagawin kung hindi siya pupunta rito?
Tatoeba Sentence #2946958 Tatoeba user-submitted sentence
But what will you do if he doesn't come?


Sori po, pero hindi ko masyadong maintindihan ang Ingles.
Tatoeba Sentence #2192772 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, but I don't understand English well.


May posporo ka ba? Paumanhin pero hindi ako naninigarilyo.
Tatoeba Sentence #2782087 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have a match? I'm sorry, but I don't smoke.


Nagplaplano ang tao, pero ang mga diyos ang nagdidisisyon.
Tatoeba Sentence #1822107 Tatoeba user-submitted sentence
Man plans things, but the gods decide.


Sinubukan niyang tahanin siya, pero nagpatuloy siya sa pag-iyak.
Tatoeba Sentence #2778655 Tatoeba user-submitted sentence
She tried to comfort him, but he kept crying.


Mukhang bata siya, pero sa katotohanan, mas matanda siya sa iyo.
Tatoeba Sentence #1753703 Tatoeba user-submitted sentence
She looks young, but actually she's older than you are.


Umarteng masaya si Tomas, pero sa kalaliman niya, malungkot siya.
Tatoeba Sentence #1731341 Tatoeba user-submitted sentence
Tom acted happy, but deep inside he was sad.


Di kami malimit pakyut-kyut, pero ito'y talagang bonggang-bongga.
Tatoeba Sentence #1807568 Tatoeba user-submitted sentence
We don't usually go for cute stuff, but this is just too adorably awesome.


Ito'y isang bagay na nakikita natin pero hindi nililinis araw-araw.
Tatoeba Sentence #2774131 Tatoeba user-submitted sentence
It's something we see but don't clean every day.


Hindi ko alam kung kailan nagpakasal si Tom, pero alam ko na nagpakasal siya.
Tatoeba Sentence #4490020 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know when Tom got married, but I do know he got married.


Isip kong kakaiba ang pangungusap na Hapon, pero dahil sinulat ng Hapon, akala ko'y tama.
Tatoeba Sentence #1808393 Tatoeba user-submitted sentence
I found the Japanese sentence weird, but since it was written by a native, I thought that it was probably correct.


Pawalanggalang po, pero puwede ba po ninyong sabihin sa akin kung saan ang pagpalit ng tren?
Tatoeba Sentence #1636680 Tatoeba user-submitted sentence
Excuse me, but will you tell me where to change trains?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce pero:

PERO AUDIO CLIP:
Play audio #2470
Markup Code:
[rec:2470]
Related English Words:
but
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
perong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »