Close
 


rito

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word rito in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word rito:


rito  Play audio #38146
[demonstrative sa pronoun] here; this (thing here); (variant of "dito")

View Monolingual Tagalog definition of rito »

Root: rito
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Rito Example Sentences in Tagalog: (6)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Puntá ka rito, dalî!
Play audio #43075Audio Loop
 
Come here, quick!
Pag pumúpuntá akó rito, nagkakátaón na nandito ka rin.
Play audio #33941 Play audio #33942Audio Loop
 
Whenever I come here it happens by chance that you're here too.
Magdesisyón ka lang kung sigurado ka na rito.
Play audio #37887Audio Loop
 
Decide only when you're already sure about this.
Sino ang hinikayat mong pumuntá rito?
Play audio #33358 Play audio #33359Audio Loop
 
Whom did you persuade to come here?
Mapag-áalamán mo rito ang mga sikreto ng mga milyonaryo.
Play audio #49274Audio Loop
 
Here you will learn about the secrets of millionaires.
O, papuntá na rito si Carmen.
Play audio #44825Audio Loop
 
Yes, Carmen is on her way here.

User-submitted Example Sentences (26):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Bago ka ba rito?
Tatoeba Sentence #3293813 Tatoeba user-submitted sentence
Are you new here?


Nakatira ka ba rito?
Tatoeba Sentence #1716778 Tatoeba user-submitted sentence
Do you live here?


Walang nakaupo rito.
Tatoeba Sentence #1405473 Tatoeba user-submitted sentence
There's no one sitting here.


Paano iyan napunta rito?
Tatoeba Sentence #2918306 Tatoeba user-submitted sentence
How did it get here?


Tom, ilabas mo kami rito!
Tatoeba Sentence #2796362 Tatoeba user-submitted sentence
Tom, get us out of here!


May grabeng problema tayo rito.
Tatoeba Sentence #2794616 Tatoeba user-submitted sentence
We have a serious problem here.


Ang Sydney ay malayo mula rito.
Tatoeba Sentence #2800117 Tatoeba user-submitted sentence
Sydney is far from here.


Kakain ba rito, o magteteyk-awt?
Tatoeba Sentence #1889387 Tatoeba user-submitted sentence
Is that to eat here or take out?


Hindi ako makakapunta rito bukas.
Tatoeba Sentence #2669548 Tatoeba user-submitted sentence
Tomorrow I won't be here.


Posible na pupunta siya rito bukas.
Tatoeba Sentence #2765582 Tatoeba user-submitted sentence
It is probable that she will come tomorrow.


Tatlong taon nang nakatira ako rito.
Tatoeba Sentence #1859956 Tatoeba user-submitted sentence
It has been three years since I came to live here.


Wala ka bang mas maliit kaysa sa rito?
Tatoeba Sentence #2083612 Tatoeba user-submitted sentence
Don't you have anything smaller than this?


Hindi ko alam kailan siya pupunta rito.
Tatoeba Sentence #2941211 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know when he'll be here.


Ayon sa kanya, hindi siya pupunta rito.
Tatoeba Sentence #3080500 Tatoeba user-submitted sentence
He is not coming, according to her.


Si Tom ay pumupunta rito halos araw-araw.
Tatoeba Sentence #2669552 Tatoeba user-submitted sentence
Tom comes here nearly every day.


Bakit hindi ka tumawag bago pumunta rito?
Tatoeba Sentence #3033149 Tatoeba user-submitted sentence
Why didn't you phone before coming?


Maghihintay ako rito hanggang bumalik siya.
Tatoeba Sentence #2147309 Tatoeba user-submitted sentence
I'll wait here till he comes back.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Anong ginagawa mo rito nang masyadong maaga?
Tatoeba Sentence #1842240 Tatoeba user-submitted sentence
What do you do here so early?


Akala ko sinabi ko sa iyo na huwag pumunta rito.
Tatoeba Sentence #2946503 Tatoeba user-submitted sentence
I thought I told you not to come.


Si Tomas ay may bahay na di masyadong malayo rito.
Tatoeba Sentence #2152704 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a house not too far from here.


Wala siya rito ngayon. Bakit mo ba siya hinahanap?
Tatoeba Sentence #2750457 Tatoeba user-submitted sentence
He is not here right now. Why are you looking for him?


Pero ano ang iyong gagawin kung hindi siya pupunta rito?
Tatoeba Sentence #2946958 Tatoeba user-submitted sentence
But what will you do if he doesn't come?


Gusto mo bang pumunta rito para sa interbyu sa darating na linggo?
Tatoeba Sentence #2872245 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to come in for an interview next week?


Nakakapagtataka wala siya rito. Palagi siyang dumarating sa ganitong oras.
Tatoeba Sentence #2762161 Tatoeba user-submitted sentence
It is strange that he is not here. He always comes at this time.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce rito:

RITO AUDIO CLIP:
Play audio #38146
Markup Code:
[rec:38146]
Related English Words:
herethis thing herethisthis thingthis thing herethis here
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ritong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »