Back
Close
 

umaga

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word umaga in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word umaga:


umaga  Play audio #329Save to Flash Cards
[noun]  morning

Root: aga
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Umaga Example Sentences in Tagalog: (21)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Magandáng umaga.
Play audio #27119 Play audio #27117
 
Good morning.
Sinimulán ng nanay kong maglu kaninang alas-nuwebe ng umaga.
Play audio #34142 Play audio #34143
 
My mom began cooking at 9 o'clock this morning.
Naganáp ang aksidente kaninang alas-singko ng umaga.
Play audio #33426 Play audio #33427
 
The accident happened at 5 o'clock this morning.
Pumasok siyá sa páaralán kaninang umaga.
Play audio #33316 Play audio #33317
 
He went to school earlier this morning.
Sino ang gumigising sa iyó sa umaga?
Play audio #37965
 
Who wakes you up in the morning?
Anóng oras ka bumangon kaninang umaga?
Play audio #28720 Play audio #28721
 
What time did you get out of bed this morning?
Itinaás nilá ang bandera kaninang umaga.
Play audio #29281 Play audio #29280
 
They raised the flag this morning.
Nahulí ka ba sa school kaninang umaga?
Play audio #35005 Play audio #35006
 
Were you late for school this morning?
Tumátakbó si Bob nang mga isáng oras bawa't umaga.
Play audio #32267 Play audio #32268
 
Bob runs for about an hour every morning.
Ipinakita sa TV yung aksidente kaninang umaga.
Play audio #30454 Play audio #30455
 
The accident this morning was shown on TV.
Walâ pa akóng nakakain simulâ nitóng umaga.
Play audio #36661
 
I have not had anything to eat since this morning.
Naggupít ng damó si Peter kaninang umaga
Peter cut/trimmed the grass this morning.
Mágigising ka ba nang alás kwatro ng umaga
Would you be able to wake up at 4 a.m.?
Nakasama ko si Joseph sa palengke kaninang umaga
I was with Joseph at the market earlier this morning.
Anóng oras kayó gumigising sa umaga?
Play audio #37967
 
What time do you all wake up in the morning?

User-submitted Example Sentences (25):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Namamalengke ako bawat umaga.
Tatoeba Sentence #1704349 Tatoeba user-submitted sentence
I go shopping every morning.


Gumising akong maaga sa umaga.
Tatoeba Sentence #1708218 Tatoeba user-submitted sentence
I got up early in the morning.


Talagang malamig nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1816104 Tatoeba user-submitted sentence
This morning it was very cold.


Talagang maaga ka nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1710659 Tatoeba user-submitted sentence
You are very early this morning.


Magandang umaga sa inyong lahat.
Tatoeba Sentence #4560173 Tatoeba user-submitted sentence
Good morning, everybody.


Nagmadali si Ann kaninang umaga.
Tatoeba Sentence #2768238 Tatoeba user-submitted sentence
Ann was in a hurry this morning.


Nangitlog ang manok nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1848443 Tatoeba user-submitted sentence
The chicken laid an egg this morning.


Tinawagan ko siya kaninang umaga.
Tatoeba Sentence #3047604 Tatoeba user-submitted sentence
I called him this morning.


Aalis si Tom ng Kobe bukas ng umaga.
Tatoeba Sentence #1356192 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is leaving Kobe tomorrow morning.


Alas sais ako gumising nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1669537 Tatoeba user-submitted sentence
I got up at six this morning.


Nagbabasa siya ng dyaryo kada umaga.
Tatoeba Sentence #2953496 Tatoeba user-submitted sentence
He reads the newspaper every morning.


Magandang umaga. Oras nang gumising.
Tatoeba Sentence #1366799 Tatoeba user-submitted sentence
Good morning. It's time to wake up.


Ginrit niya ako ng "Magandang umaga."
Tatoeba Sentence #1387388 Tatoeba user-submitted sentence
She greeted me with "Good morning."


Nagpraktis ka ba ng harp nitong umaga?
Tatoeba Sentence #1869046 Tatoeba user-submitted sentence
Did you practise the harp this morning?


Malimit na nagdudutsa ako tuwing umaga.
Tatoeba Sentence #1875758 Tatoeba user-submitted sentence
I am in the habit of taking a shower in the morning.


Isang basong gatas ang ininom ko sa umaga.
Tatoeba Sentence #1369068 Tatoeba user-submitted sentence
I drank a glass of milk this morning.


Umalis si Tom kaninang alas kuwatro ng umaga.
Tatoeba Sentence #4653295 Tatoeba user-submitted sentence
Tom left at four in the morning.


Siya ay natutulog sa umaga at nagtatrabaho sa gabi.
Tatoeba Sentence #3064888 Tatoeba user-submitted sentence
He sleeps during the day and works at night.


Ang manunula'y nagsusulat ng tula mula nitong umaga.
Tatoeba Sentence #1731348 Tatoeba user-submitted sentence
The poet has been writing poems since this morning.


Talagang malinaw ang umagang araw na di ko matingnan.
Tatoeba Sentence #1876783 Tatoeba user-submitted sentence
The morning sunshine is so bright that I can't look at it.


Masama ang pakiramdam ko kapag gumigising ako sa umaga.
Tatoeba Sentence #2964271 Tatoeba user-submitted sentence
I feel sick when I get up in the morning.


Ang lalaking nakita namin kaninang umaga ay si Ginoong Green.
Tatoeba Sentence #4641722 Tatoeba user-submitted sentence
The man we saw this morning was Mr. Green.


Magluluto ang tatay ko ng isang masarap na pagkain bukas nang umaga.
Tatoeba Sentence #2783682 Tatoeba user-submitted sentence
My father will cook me a delicious meal tomorrow morning.


Ang paniki ay nangangaso ng pagkain at kumakain sa gabi, ngunit natutulog sa umaga.
Tatoeba Sentence #5361075 Tatoeba user-submitted sentence
A bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.


Hindi kapani-paniwala na walang sinuman ang natabunan ng gumuhong gusali sa lindol kaninang umaga.
Tatoeba Sentence #2792310 Tatoeba user-submitted sentence
It's hard to believe that no one was covered by the building's debris in the earthquake this morning.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce umaga:

UMAGA AUDIO CLIP:
Play audio #329
Markup Code:
[rec:329]
Related Filipino Words:
agamaagakaninang umagaága-agaagahankináumagahanumágang-umagamapaagaumagahinnapakaaga
Related English Words:
morning
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
umagang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.