Back
Close
 

kay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kay:


kay  Play audio #8326Save to Flash Cards
[preposition]  to; for; of; toward; with; from; preposition typically used before a proper name;
[adverb]  a prefix used with an adjective to express amazement, surprise, esteem, insult; how (for example: kay bango - how fragrant; kay pangit - how ugly)

Root: kay
Usage Note Icon Usage Notes:
"Kay" has the same definition and function as "sa," except that it is used in front of a proper noun / name.

For example, it's incorrect to say:
WRONG: "Bumaling ako sa Mary."

Since "Mary" is a proper noun / name, you would need to use "kay" instead of "sa":
CORRECT: "Bumaling ako kay Mary."

String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Kay Example Sentences in Tagalog: (93)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Ikinasál siyá kay Maria.
Play audio #33846 Play audio #33847
 
He got married to Maria.
Naibigáy mo ba ang pera kay Jim?
Play audio #32411 Play audio #32414
 
Were you able to give the money to Jim?
Kay gandá!
Play audio #39309
 
How beautiful!
Kay talino mo!
Play audio #39308
 
You are so smart! (How smart you are!)
Iniabót ni Jane kay Mark ang t-shirt.
Play audio #29569 Play audio #29570
 
Jane handed the t-shirt to Mark.
Hiníhilíng ko kay Patrice na patawarin na niyá akó.
Play audio #35240 Play audio #35241
 
I'm asking Patrice for her to forgive me.
Nagsabi akó kay John na náritó akó.
Play audio #33006 Play audio #33007
 
I told John that I am here.
Hinilíng ng Diyós kay Abraham na ihain ang kaniyáng anák.
Play audio #38518
 
God asked Abraham to sacrifice his son.
Anó ang gustó mong linawin kay Kathy?
Play audio #31115 Play audio #31116
 
What do you want to clarify with Kathy?
Tinítirahán ko ang unit malapit kay Gab.
Play audio #37068
 
I occupy the unit near Gab's.
Pangunahan mo si Cecilia tungkól kay Romeo.
Play audio #34245 Play audio #34246
 
Warn Cecila about Romeo.
Nilálabanan niyá ang marubdób na damdamin kay Ria.
Play audio #34810 Play audio #34811
 
He's fighting his intense feelings for Ria.
Nagsabi akó kay John na náritó na akó.
Play audio #33090 Play audio #33091
 
I told John that I'm here already.
Áaminin ko bukas ang mga ginawâ ko kay Jackie.
Play audio #32743 Play audio #32744
 
I will confess tomorrow what I did to Jackie.
Kay suwerte mo namán!
Play audio #39307
 
How lucky you are!

User-submitted Example Sentences (41):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kay ganda!
Tatoeba Sentence #5214316 Tatoeba user-submitted sentence
How beautiful!


Kay gandang araw!
Tatoeba Sentence #1729588 Tatoeba user-submitted sentence
What a lovely day!


Alin ang kay Taro?
Tatoeba Sentence #2137494 Tatoeba user-submitted sentence
Which are Taro's?


Kay gandang manika!
Tatoeba Sentence #1704481 Tatoeba user-submitted sentence
What a lovely doll!


Na kay Brid ang pera.
Tatoeba Sentence #2838090 Tatoeba user-submitted sentence
BrĂ­d has the money.


Sasabihin namin kay Tom.
Tatoeba Sentence #3243750 Tatoeba user-submitted sentence
We'll tell Tom.


May gusto ka kay Tom, no?
Tatoeba Sentence #2806427 Tatoeba user-submitted sentence
You're in love with Tom, aren't you?


Kay gandang mga bulaklak!
Tatoeba Sentence #1906927 Tatoeba user-submitted sentence
What pretty flowers!


Dadalhin ko sila kay Kate.
Tatoeba Sentence #2783680 Tatoeba user-submitted sentence
I'll take them to Kate.


Dapat kong sabihin kay Tom.
Tatoeba Sentence #5214826 Tatoeba user-submitted sentence
I have to tell Tom.


Kay alat naman nitong sopas!
Tatoeba Sentence #3251846 Tatoeba user-submitted sentence
How salty this soup is!


Si Tom ay kumindat kay Mary.
Tatoeba Sentence #2802086 Tatoeba user-submitted sentence
Tom winked at Mary.


Lahat ay humahanga kay Henry.
Tatoeba Sentence #2766748 Tatoeba user-submitted sentence
Everybody looks up to Henry.


Anong kinalaman nito kay Tom?
Tatoeba Sentence #4491574 Tatoeba user-submitted sentence
What's this got to do with Tom?


Naniniwala ako kay Hesu Kristo.
Tatoeba Sentence #4093789 Tatoeba user-submitted sentence
I believe in Jesus Christ.


Pinasara ko kay Tomas ang pinto.
Tatoeba Sentence #1748692 Tatoeba user-submitted sentence
I asked Tom to close the door.


Pinasabi nila kay Maria ang lahat.
Tatoeba Sentence #1933221 Tatoeba user-submitted sentence
They made Mary tell everything.


Maganda ang kulay berde kay Alice.
Tatoeba Sentence #2830691 Tatoeba user-submitted sentence
Green looks good on Alice.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


May gustong itanong si Tomas kay Maria.
Tatoeba Sentence #1903449 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has something to ask Mary.


Gumawa ako ng isang manika para kay Ann.
Tatoeba Sentence #2940922 Tatoeba user-submitted sentence
I made Ann a doll.


Bumili si Tom ng makinilya para kay Mary.
Tatoeba Sentence #4517797 Tatoeba user-submitted sentence
Tom bought a sewing machine for Mary.


Si Alister ang siyang pumatay kay Barbara.
Tatoeba Sentence #2927748 Tatoeba user-submitted sentence
It was Alister who killed Barbara.


Mas barako kaysa yaong kay Juan ang kape ko.
Tatoeba Sentence #6389639 Tatoeba user-submitted sentence
My coffee is stronger than John's.


Ang bolpen na ibinigay ko kay Sarah ay pula.
Tatoeba Sentence #7742049 Tatoeba user-submitted sentence
The pen I gave Sarah was red.


Mas magaling pa'y itanong mo kay Dr. Tanaka.
Tatoeba Sentence #2161768 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better ask Dr. Tanaka.


Sabihin mo kay Tom kung ano ang iyong narinig.
Tatoeba Sentence #3251911 Tatoeba user-submitted sentence
Tell Tom what you heard.


Naniniwala ang mga Kristiyano kay Hesu Kristo.
Tatoeba Sentence #4093845 Tatoeba user-submitted sentence
Christians believe in Jesus Christ.


Mas maganda ka kay Marika. Maniwala ka sa akin!
Tatoeba Sentence #4491655 Tatoeba user-submitted sentence
You are much more beautiful than Marika. Believe me!


Sabihin mo kay Tom kung bakit hindi ka makakapunta.
Tatoeba Sentence #7487663 Tatoeba user-submitted sentence
Tell Tom why you can't go.


Nirerespeto ni Kay ang lahat kundi ang sarili niya.
Tatoeba Sentence #2137484 Tatoeba user-submitted sentence
Kay respects everyone but herself.


Sabihin mo samin kung anong alam mo tungkol kay Tom.
Tatoeba Sentence #5214073 Tatoeba user-submitted sentence
Tell us what you know about Tom.


Paano ko malalaman na hindi ka nagtatrabaho para kay Tom?
Tatoeba Sentence #8276507 Tatoeba user-submitted sentence
How do I know you're not working for Tom?


Paano ko malalaman na hindi ka nagtatrabaho para kay Tom?
Tatoeba Sentence #8276507 Tatoeba user-submitted sentence
How do I know that you're not working for Tom?


Tinanong ni Tomas kay Maria kung paano pumunta sa kanyang bahay.
Tatoeba Sentence #1653210 Tatoeba user-submitted sentence
Tom asked Mary how to get to her house.


Hindi dapat mag-alala si Sami tungkol kay Layla. Magiging maayos siya.
Tatoeba Sentence #6445269 Tatoeba user-submitted sentence
Sami shouldn't worry about Layla. She will be fine.


Sabihin mo, pupunta ba ang Inay sa istasyon ng tren para maghintay kay Itay?
Tatoeba Sentence #2788109 Tatoeba user-submitted sentence
Tell me, is Mom going to go to the station to wait for Dad?


Hindi ako pwedeng sumigaw kay Marika. Siya ay isang bisita na mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2798358 Tatoeba user-submitted sentence
I cannot shout at Marika. She's a guest and she comes from abroad.


Bumili ng bagong camera si Mary para ipalit sa isang hiniram niya kay Tom at nawala.
Tatoeba Sentence #8276500 Tatoeba user-submitted sentence
Mary bought a new camera for Tom to replace the one she'd borrowed and lost.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
ke, key
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kay:

KAY AUDIO CLIP:
Play audio #8326
Markup Code:
[rec:8326]
Related English Words:
tofortowardwithof
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.