Back
Close
 

wika

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word wika in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word wika:


wi  Play audio #184Save to Flash Cards
[noun]  language; said

Root: wika
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Wika Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Biníbigyáng-diín ng gu ang paksâ tungkól sa wi.
Play audio #37148
 
The teacher stresses the topic on language.
Maraming wi ang nanganganib na magla
Many languages are endangered.
Kontrobersiyál ang pagtátalagá ng pambansáng wi
The designation of the national language is controversial.
Nakakapagsalitâ akó ng apat na wi
I speak four languages.

User-submitted Example Sentences (46):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ilang wika ang marunong ka?
Tatoeba Sentence #1789456 Tatoeba user-submitted sentence
How many languages do you speak?


Gusto nila ang wikang Ingles.
Tatoeba Sentence #2808655 Tatoeba user-submitted sentence
They like English.


Ano ang iyong katutubong wika?
Tatoeba Sentence #5222161 Tatoeba user-submitted sentence
What is your native language?


Ang Aleman ay wikang sintetika.
Tatoeba Sentence #1354381 Tatoeba user-submitted sentence
German is a synthetic language.


Ayaw kong magsalita sa wika mo.
Tatoeba Sentence #4489994 Tatoeba user-submitted sentence
I don't want to speak your language.


Iyong relihiyon ang iyong wika.
Tatoeba Sentence #2047367 Tatoeba user-submitted sentence
Your language is your religion.


Kami ay nag-aaral ng wikang Arabo.
Tatoeba Sentence #2941190 Tatoeba user-submitted sentence
We are learning Arabic.


Layunin kong aralin ang iyong wika.
Tatoeba Sentence #5214040 Tatoeba user-submitted sentence
My goal is to learn your language.


Wika ng diplomasya ang Pranses noon.
Tatoeba Sentence #1628264 Tatoeba user-submitted sentence
French was the language of diplomacy.


Hindi ako nakakasalita ng ibang wika.
Tatoeba Sentence #2953448 Tatoeba user-submitted sentence
I can't speak another language.


Ang Ingles ay isang wikang pandaigdig.
Tatoeba Sentence #1830076 Tatoeba user-submitted sentence
English is an international language.


Gusto kong mag-aral ng wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1926620 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Ako'y isang profesor ng wikang kastila.
Tatoeba Sentence #5024148 Tatoeba user-submitted sentence
I am a professor of Spanish.


Ang Thai ay wikang opisyal ng Thailand.
Tatoeba Sentence #1658476 Tatoeba user-submitted sentence
Thai is the official language of Thailand.


Tinuturuan ako ni Tom ng wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #2929827 Tatoeba user-submitted sentence
Tom teaches me French.


Sinong nagtuturo sa iyo ng wikang Aleman?
Tatoeba Sentence #2815982 Tatoeba user-submitted sentence
Who teaches you German?


Paano sinasabi ang "mansanas" sa wika mo?
Tatoeba Sentence #2149842 Tatoeba user-submitted sentence
How to say "apple" in your language?


Ang ingles ay hindi aking katutubong wika.
Tatoeba Sentence #3243838 Tatoeba user-submitted sentence
English is not my mother tongue.


Gusto kong mag-aral ng mga wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1814089 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Naiintindihan ng buong daigdig ang wika ko.
Tatoeba Sentence #3667702 Tatoeba user-submitted sentence
The whole world understands my language.


Siya ay nagtuturo sa amin ng wikang Ingles.
Tatoeba Sentence #2917758 Tatoeba user-submitted sentence
He teaches us English.


Ang wikang kinagisnan ni Tom ay ang Ingles.
Tatoeba Sentence #3084633 Tatoeba user-submitted sentence
Tom's native language is English.


"Misr" ang tawag sa Ehipto sa wikang Arabo.
Tatoeba Sentence #3885731 Tatoeba user-submitted sentence
Egypt is called "Misr" in Arabic.


Marunong ka ring magsalita ng wikang Pranses?
Tatoeba Sentence #3240233 Tatoeba user-submitted sentence
Can you speak French, too?


Ang Hawaiian at Tahitian ay magkahawig na wika.
Tatoeba Sentence #1463532 Tatoeba user-submitted sentence
Hawaiian and Tahitian languages are similar.


May mahigit nang pitong libong wika sa daigdig.
Tatoeba Sentence #1647558 Tatoeba user-submitted sentence
There are more than seven thousand languages in the world.


Di madaling pag-aralan ang isang dayuhang wika.
Tatoeba Sentence #1659753 Tatoeba user-submitted sentence
It is not easy to learn a foreign language.


May higit sa pitong libong wika sa buong mundo.
Tatoeba Sentence #2948677 Tatoeba user-submitted sentence
There are more than seven thousand languages in the world.


Di madaling pag-aralan ang isang banyagang wika.
Tatoeba Sentence #1659752 Tatoeba user-submitted sentence
It is not easy to learn a foreign language.


Nagsasalita ako ng wikang Pranses sa mga guro ko.
Tatoeba Sentence #2838098 Tatoeba user-submitted sentence
I speak French with my teachers.


Susulat ako ng isang pangungusap sa wikang Aleman.
Tatoeba Sentence #2917723 Tatoeba user-submitted sentence
I'm going to write a sentence in German.


Natuto ako ng wikang Pranses, bago pumunta sa Europa.
Tatoeba Sentence #2830444 Tatoeba user-submitted sentence
I learned French, before going to Europe.


Importante para sa iyo ang mag-aral ng dayuhang wika.
Tatoeba Sentence #2153689 Tatoeba user-submitted sentence
It is important for you to learn a foreign language.


Sa anong wika ang gusto mong makita ang mga pangalan ng hayop?
Tatoeba Sentence #1399626 Tatoeba user-submitted sentence
In which language do you want to see names of animals?


Sa pagkaka-alam ko, hindi pa nasulat ang nobela sa wikang Hapon.
Tatoeba Sentence #3591470 Tatoeba user-submitted sentence
As far as I know, the novel is not translated into Japanese.


Ang kaalaman ng wika ay isang bagay; ang pagtuturo nito ay iba pa.
Tatoeba Sentence #1932697 Tatoeba user-submitted sentence
To know a language is one thing, and to teach it is another.


Nakakapagsalita ng tatlo o apat na wika ang karamihan ng mga Suwiso.
Tatoeba Sentence #1837464 Tatoeba user-submitted sentence
The majority of the Swiss can speak three or four languages.


Mga wikang katulad ng Pranses, Italyano, at Kastila'y galing sa Latin.
Tatoeba Sentence #1812121 Tatoeba user-submitted sentence
Such languages as French, Italian and Spanish come from Latin.


Ang titik ng pambansang awit ng Canada ay unang isinulat sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #2798402 Tatoeba user-submitted sentence
The text of the national anthem of Canada was first written in French.


Nagsasalita ang lahat sa sansinukob; walang bagay na di mayroon ng sariling wika.
Tatoeba Sentence #2176081 Tatoeba user-submitted sentence
Everything speaks in the universe; there is nothing that doesn't have its language.


Gusto ko kung paano sinusulat ng mga Pranses ang salitang "ladybug" sa kanilang wika.
Tatoeba Sentence #2760228 Tatoeba user-submitted sentence
I love how the French spell their word for ladybug.


Sabi ni Goethe, "Ang sinumang di marunong ng wikang dayuhan ay di rin alam ang sariling wika."
Tatoeba Sentence #1875459 Tatoeba user-submitted sentence
Goethe claimed, "one who cannot speak foreign languages does not know one's own language either".


Sabi ni Goethe, "Ang sinumang di marunong ng wikang dayuhan ay di rin alam ang sariling wika."
Tatoeba Sentence #1875459 Tatoeba user-submitted sentence
Goethe claimed, "one who cannot speak foreign languages does not know one's own language either".


Sa tingin ko ang dahilan kung bakit napakagaling ni Tom sa Pranses ay dahil nanonood siya ng maraming palabas sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #3225333 Tatoeba user-submitted sentence
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.


Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
Tatoeba Sentence #1726196 Tatoeba user-submitted sentence
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".


Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
Tatoeba Sentence #1726196 Tatoeba user-submitted sentence
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
ika
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce wika:

WIKA AUDIO CLIP:
Play audio #184
Markup Code:
[rec:184]Play audio #1506
Markup Code:
[rec: 1506]
Related Filipino Words:
ániyákamokakoanangMgá Kawikaánaníániládalúbwisawikaínánitó
Related English Words:
languagesaiddialect
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
wikang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.