Close
 


Home Dictionary Forums Lessons FlashCards Reader Teachers Clips Youtube Cloze Drills Podcast More
Log In Sign Up

What does adding an apostrophe "t" mean and how does it affect a

« Back
Message Menu
Author Photo by: matthewreichle
Feb 20 2020, 10:59am CST ~ 2 years, 8 mos ago. 
What does adding an apostrophe "t" mean and how does it affect a word?
 
For example:
Hangga't
Basta't
Reply
 
Message Menu
Author Photo TLDCAdmin Badge: AdminBadge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP Supporter
Feb 20 2020, 12:28pm CST ~ 2 years, 8 mos ago. 
't is a contraction for "at"
 
"hangga't" = "hanggang at"
"basta't" = "basta at"
 
"at" most commonly means "and," but here in the contracted form the "at" usually takes on the meaning of "as", e.g., "as long as"...
 
Message Menu
Author Photo Fujishooter
Feb 21 2020, 6:27pm CST ~ 2 years, 8 mos ago. 
I've also seen it in numbers e.g. "dalawampu't isa".
From what I can gather, in this form, means "dalawampu at isa" (twenty and one) (21).
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Aug 23 2022, 11:02am CST ~ 1 mo., 12 days ago. 
@TLDCAdmin
Ba't po ganún? "Hangga't maaari ay mag-aral ka." Kung gagawin po nating "at" 'yan, 'di na po siya magandang pakinggan o parang hindí tamà: "Hanggan at maaari ay mag-aral ka." Right?
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Aug 23 2022, 11:40pm CST ~ 1 mo., 11 days ago. 
@AsikotNaPaham
 
Dahil maayos na ang iyong pananagalog, tatagalugin na rin kita. 😀
 
Ang “hanggá’t maaári/puwede” ay kapareho lang ng “hanggáng maaári/pwede”. Isa siyáng idiomatic phrase kayâ (pa)laging paganoón ang gamit niyá. Tama ka na hindi siya magandáng pakinggán kung paghíhiwalayín ang mga salitâ niya. Magiging mahirap din siyáng intindihín.
 
(“Hangga’t maaari/pwede” is just the same as “hanggang maaari/puwede”. It is an idiomatic phrase that’s why it is always used that way. You are right that it won’t sound good if the words would be separated. It would also become difficult to understand.)
 
Hanggá/Hanggán = limit, end
Hanggáng = until
 
Hangga(n) at maaari = limit and possibility = up to the limit of possibility = as long as possible
Hanggang maaari = until possible = as long as possible
 
For those who are not familiar with “ba’t”, it is not “ba at” but the contraction of “bakit”.
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Aug 24 2022, 3:55am CST ~ 1 mo., 11 days ago. 
@Juantutri Maraming salamat pô. Idiomatic palá. Malásalawíkaíng pagkagamit po palá siyâ.
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Aug 24 2022, 6:34am CST ~ 1 mo., 11 days ago. 
@AsikotNaPaham Iba naman ang saláwikain kasi yun may mensahe o mas malalim na kahulugáng dalá ang mga salitá niya. Ito maiháhambing lang sa dialect ng Tagalog kasi wala namang nabago sa ibig sabihin. Ang kaibahán lang niya ay yung paraán ng pagsabi.
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Aug 24 2022, 5:12pm CST ~ 1 mo., 11 days ago. 
@Juantutri Ay, hindí po palá "malásalawíkaín" ang katumbás ng "idiomatic"? Pa'no pô isalin ang "idiomatic use"?
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Aug 24 2022, 11:15pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@AsikotNaPaham Tinignán ko sa dictionary kung ano sa Tagalog ang "idiomatic". "Idyomatiko" daw. 😅 Kayâ bábalik din sa kahulugán niya sa Ingles. Pero kayâ ko siya tinawag na idiomatic kasi kung ibabase talagá sa "hanggan at maaari" ang kahulugán, mahirap máintindihán kung ano talagá ang ibig niyáng sabihin. Nasabi ko rin na parang "dialect" siya kasi bakit kapareho lang ang kahulugán niya sa "hanggang maaari". Naisip ko na baká may mga katagalugang lugár na ganún siya sa sabihin. Pero sa Maynila ginagamit siláng pareho.
 
Ngayon ko lang naisip na tignan ang iyong Profile kasi mukhang marunong ka na talagang mag-Tagalog. Kaya naman pala, Pinoy ka. 😲🤣🤣 Pinahirapan mo pa akong magpaliwanag sa iyo ng Tagalog.😓😅🤣 Biro lang. Kailangan mo nga lang siguro ng practice. Meron akong nakita minsan sa mga posts na Speaking Club o parang ganun ang tanda kong tawag sa kaniya. Hindi ka ba sumasali sa ganun?
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Aug 25 2022, 12:29am CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
Yes pô. 'Di nga lang kasé nagagamit dito masyado, @Juantutri. Automatic English. LOL. Katulad din pô sa Cebuano ko. Napasali na rin pô akó noón sa Speaking Club subalit tinigil na nilá. Sayang nga pô. Nanunumbalik na sana 'yung pakikipag-usap ko pero naudlót. Dinadaán ko na lang sa community translations ang pagsasanay ko tsaká pakikinig ng balità. Buti na lang talamák na ang TV Patrol tsaká 24 Oras sa YouTube 'di tulad noón. Kailangan pang mag-subscribe.
 
Message Menu
Author Photo Juantutri Badge: Native Tagalog Speaker
Aug 25 2022, 1:07am CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@AsikotNaPaham Naghahalo na yata ang Tagalog at Bisaya mo. Sa Tagalog, "kasi" yun at hindi "kase".☺️ Ah, wala na pala yung Speaking Club. Sayang, sasali pa naman sana ako. Wala ka bang kasama sa bahay diyan na nagta-Tagalog at kailangan mo pang sa YouTube umasa?
 
Message Menu
Author Photo AsikotNaPaham
Aug 25 2022, 1:59pm CST ~ 1 mo., 10 days ago. 
@Juantutri, 'yung "kasí" at "kamí" na naririnig ko ay tunóg "kasé" (https://youtu.be/-aBPDwBI8m0?t=178 youtu.be/S6K7UIU7GW0 ?t=1162) at "kamé" (https://youtu.be/Vj9XjgR9iRw?t=87). Hehehe.
 
Sayang pó talagá. 'Yung jowà ko pô ang nakakausap ko pero kadalasan Cebuano't English ang ginagamit namin (so tempted to spell this as "namen" LOL). 'Yung Tito ko pô sana.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 1,291


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2022. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.