Close
 


Question: From the listening clip... "Kayang-kaya iyan ng sasaky

« Back
Message Menu
Author Photo by: Gideonlau
Oct 19 2021, 10:24pm CST ~ 1 mo., 20 days ago. 
Question: From the listening clip... "Kayang-kaya iyan ng sasakyan natin" (Translation: Our car can absolutely handle that). I'm wondering why it is not "kayang-kaya iyan ANG sasakyan natin". Thank you all in advance
Reply
 
Message Menu
Author Photo Diegocorry Badge: SupporterBadge: Serious Supporter
Oct 20 2021, 2:11pm CST ~ 1 mo., 19 days ago. 
I am not a native speaker, but I believe a more literal translation might be: "That is absolutely capable of being handled by our car." Hence, "...ng sasakyan natin."
 
Message Menu
Author Photo jkos Badge: AdminBadge: SupporterBadge: Serious SupporterBadge: VIP Supporter
Oct 20 2021, 2:19pm CST ~ 1 mo., 19 days ago. 
@Gideonlau
 
Would be interested for a native person's perspective, but this looks like the person who is the one who is able/capable is always in the NG format, similar to the Puwede, Kailangan, Gusto, etc., psuedo verbs.
 
A couple more examples found in the Corpus:
 
Kayang-kaya mo iyan!
 
Madaling sabihin pero naniniwala ako na kayang-kaya natin, fam!
 
Naniniwala akong kayang-kaya natin gumawa ng mga bagay na ini-import pa natin sa ibang bansa.
 
Pero kung may opportunity lang, kayang-kaya mo silang sabayan.
 
Kayang-kaya nga niyang kontrolin ang sariling isipan.
 
"Yes, sir, yes. Kayang-kaya ko."
 
Kayang-kaya ng Zoyla and friends iyan.
 
"I’m a huge fan of Andre, dahil kayang-kaya niyang gawin kahit anong ipagawa sa kanya, acting, hosting, magpatawa."
 
Message Menu
Author Photo Gideonlau
Oct 20 2021, 8:00pm CST ~ 1 mo., 19 days ago. 
@Diegocorry Thank you for your comment
 
Message Menu
Author Photo Gideonlau
Oct 20 2021, 8:02pm CST ~ 1 mo., 19 days ago. 
@jkos I see. so, `could the sentence be repositioned as "kayang-kaya ng sasakyan natin iyan". Means our car can absolutely handle "that" (which is iyan).
 
Message Menu
Author Photo SiAko Badge: Native Tagalog Speaker
Nov 08 2021, 2:37am CST ~ 1 mo., 0 days ago. 
@jkos totally agree that quasi verbs like gusto, ayaw, kailangan, kaya etc. generally take NG subject.
@Gideonlau the pronoun ito, iyan at iyon may or may not be placed in the second position in the sentence unlike the personal pronouns; hence, it's correct to say kayang-kaya iyan ng ... or kayang-kaya ng ... iyan.
 
Message Menu
Author Photo Gideonlau
Nov 08 2021, 7:28pm CST ~ 4 weeks ago. 
@SiAko Thank you very much for your reply.
 
Message Menu
Author Photo Gideonlau
Nov 10 2021, 8:23pm CST ~ 3 weeks, 7 days ago. 
@Diegocorry Thank you for the literal translation. I agree with you.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 304


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.