Close
 


Question: May ibá pa bang sinisipok maliban sa palay?

« Back
Message Menu
Author Photo by: AsikotNaPaham
Dec 12 2023, 5:57am CST ~ 7 mos. ago. 
Question: May ibá pa bang sinisipok maliban sa palay?
 
Lagi pô akóng nanonoód ng G sa Gedli at napansin ko pong palaging nababanggít ni Yorme ang pagsisipok ng palay: www.tagalog.com/vide os/watch.php?video_i d=252247&jump_to_tim e=1440.30
Maliban sa palay, may ibá pa po bang halaman na nasisipok?
Reply
 
Message Menu
Author Photo Lisadonalds09052
Dec 28 2023, 6:42pm CST ~ 6 mos. ago. 
[ Removed: Spammer ]
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 53