Back
Close
 

babae

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word babae in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word babae:


babae  Play audio #18147Save to Flash Cards
[noun]  woman; women; lady; female

Root: babae
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Babae Example Sentences in Tagalog: (27)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Matalino ang babae.
Play audio #39525
 
The woman is smart.
Babae si Mary.
Play audio #27267 Play audio #27268
 
Mary is a woman.
Titser ang babae
The woman is a teacher.
Hindî mapigil ng mga babae na matawá.
Play audio #30489 Play audio #30490
 
The girls and couldn't help laughing.
Anó ang sinabi ng matandáng babae sa mga nagsísilbí?
Play audio #27326 Play audio #27327
 
What did the old woman say to those serving?
Dádakpín nilá ang mga babae at gágawíng alipin.
Play audio #37572
 
They will capture the women and enslave them.
Nabanggâ ng humaharurot na kotse ang matandáng babae.
Play audio #30845 Play audio #30846
 
The speeding car hit the old woman.
Itinátaguyod ni Sheila ang karapatán ng mga babae.
Play audio #36890
 
Sheila is promoting women's rights.
Ilán ang binilí ng babae?
Play audio #34428 Play audio #34429
 
How many did the woman buy?
Makákaharáp ni Nanay ang magiging manugang na babae.
Play audio #27425 Play audio #27426
 
Mom will meet her future daughter-in-law.
Kinumpirmá ng babae kung sino ang nanakit sa kaniyá.
Play audio #30051 Play audio #30052
 
The woman confirmed the person who hurt her.
Inagaw ng lalaki ang bag ng babae.
Play audio #27867 Play audio #27866
 
The man snatched the bag of the woman.
Dalawáng babae ang naaresto dahil sa pagtutulak ng droga.
Play audio #30268 Play audio #30269
 
Two women were arrested because of illegal drug pushing.
Kinatawán si Josie noón bilang pínakamagandáng babae ng bayan.
Play audio #36066
 
Josie was represented before as the town's most beautiful woman.
Minsan siyáng tinagurián bilang pinakamabilís na babae sa Asya.
Play audio #30639 Play audio #30640
 
She was once hailed as the fastest woman in Asia.

User-submitted Example Sentences (45):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mukha siyang babae.
Tatoeba Sentence #3307531 Tatoeba user-submitted sentence
He looks like a woman.


Nars ang anak nilang babae.
Tatoeba Sentence #1384613 Tatoeba user-submitted sentence
Their daughter is a nurse.


Walang kapatid na babae si Ann.
Tatoeba Sentence #2842513 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has no sister.


Mga tiya ko ang mga babaeng ito.
Tatoeba Sentence #1709786 Tatoeba user-submitted sentence
These women are my aunts.


May dalawang anak na babae sila.
Tatoeba Sentence #2763503 Tatoeba user-submitted sentence
They have two daughters.


Kami ay may dalawang anak na babae.
Tatoeba Sentence #2798395 Tatoeba user-submitted sentence
We have two daughters.


Naaakit siya sa mga babaeng Asyana.
Tatoeba Sentence #3196891 Tatoeba user-submitted sentence
He's attracted to Asian girls.


Wala akong apat na kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2959733 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have four sisters.


Saan mo nakita ang mga babaeng iyon?
Tatoeba Sentence #2785793 Tatoeba user-submitted sentence
Where did you see those women?


Siya ang kapatid na babae ni Pierrot.
Tatoeba Sentence #3559052 Tatoeba user-submitted sentence
That is Pierrot's sister.


Nagasawa siya ng napakagandang babae.
Tatoeba Sentence #5361079 Tatoeba user-submitted sentence
He married a very pretty girl.


Nakikita ko ang isang babaeng naka-itim.
Tatoeba Sentence #2808604 Tatoeba user-submitted sentence
I see a woman wearing black.


Ang kanyang anak na babae ay isang nars.
Tatoeba Sentence #2961150 Tatoeba user-submitted sentence
His daughter is a nurse.


Nag-iisang nakatira ang matandang babae.
Tatoeba Sentence #2068128 Tatoeba user-submitted sentence
That old woman lives by herself.


Hinding-hindi na ako magkaka-anak na babae.
Tatoeba Sentence #2808647 Tatoeba user-submitted sentence
I won't ever have a daughter.


Byuda ang isang babaeng namatayan ng asawa.
Tatoeba Sentence #3999490 Tatoeba user-submitted sentence
A woman whose husband has died is a widow.


Nagturo siya ng mayayamang babaeng Indiyana.
Tatoeba Sentence #2948920 Tatoeba user-submitted sentence
She taught rich Indian girls.


Bibili ako ng kamera para sa anak kong babae.
Tatoeba Sentence #2917702 Tatoeba user-submitted sentence
I'm going to buy a camera for my daughter.


May isang babaeng taga-Amerika sa klase namin.
Tatoeba Sentence #3243779 Tatoeba user-submitted sentence
A girl from America is in our class.


Nasa aling baitang ang iyong kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2869388 Tatoeba user-submitted sentence
What grade is your sister in?


May anak siyang babae na ang pangalan ay Maria.
Tatoeba Sentence #1815355 Tatoeba user-submitted sentence
She has a daughter whose name is Mary.


Wala ni isang kapatid na babae o lalaki si Tom.
Tatoeba Sentence #3086301 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't have any brothers and sisters.


Mga karpintero ang tatay at kapatid kong babae.
Tatoeba Sentence #2852031 Tatoeba user-submitted sentence
My father and sister are carpenters.


Ang mga asal niya ay hindi tulad ng isang babae.
Tatoeba Sentence #2930011 Tatoeba user-submitted sentence
Her manners are not those of a lady.


Sino ang batang babaeng iyon na kumakaway sa iyo?
Tatoeba Sentence #2815909 Tatoeba user-submitted sentence
Who is that girl waving to you?


Ginawa niya iyon para sa kanyang kapatid na babae.
Tatoeba Sentence #2924425 Tatoeba user-submitted sentence
He did it for his sister.


Nahulog ang pinggan ng kapatid kong babae sa sahig.
Tatoeba Sentence #2809532 Tatoeba user-submitted sentence
My sister dropped her plate on the floor.


Ang batang babae iyon na mahaba ang buhok ay si Judy.
Tatoeba Sentence #2963460 Tatoeba user-submitted sentence
That girl whose hair is long is Judy.


Importante rin sa babae kung ang lalaki niya ay tuli.
Tatoeba Sentence #2165754 Tatoeba user-submitted sentence
It's also important to women that their men be circumcised.


Parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae.
Tatoeba Sentence #1593499 Tatoeba user-submitted sentence
He does not seem to be able to catch on to what she is saying.


Ang anak kong babae ay bumibili ng gatas sa tindahan.
Tatoeba Sentence #2428010 Tatoeba user-submitted sentence
My daughter is buying milk from the store.


Ang mga batang ito ay lalaki at ang mga iyon ay babae.
Tatoeba Sentence #2772606 Tatoeba user-submitted sentence
These are boys and those are girls.


Kami ay may dalawang anak na babae at dalawang lalaki.
Tatoeba Sentence #2832130 Tatoeba user-submitted sentence
We have got two daughters and two sons.


May maraming magagandang babae sa Shanghai kaysa sa Tokyo.
Tatoeba Sentence #2971924 Tatoeba user-submitted sentence
There are many more beautiful ladies in Shanghai than in Tokyo.


Ikinasal niya ang kanyang anak na babae sa isang mayamang lalaki.
Tatoeba Sentence #2783606 Tatoeba user-submitted sentence
He married his daughter to a rich man.


Dahil parang buhangin lamang ang mga bituwin, takot ang babae sa astronomiya.
Tatoeba Sentence #2164307 Tatoeba user-submitted sentence
Because stars are only like grains of sand, women are hesitant about astronomy.


Sa atin lamang dalawa; nahulog ba ang loob mo para sa aking kapatid na babae?
Tatoeba Sentence #2955369 Tatoeba user-submitted sentence
Just between the two of us; are you in love with my sister?


Ang babaeng malungkot at matindi ang pag-iyak ay kinuwento ang kanyang istorya.
Tatoeba Sentence #2911960 Tatoeba user-submitted sentence
The unhappy woman, drowned in tears, told her story.


Binigyan ko ng kwintas na perlas ang kapatid kong babae para sa kanyang kaarawan.
Tatoeba Sentence #3070383 Tatoeba user-submitted sentence
I gave my sister a pearl necklace on her birthday.


Di alam ng babae na talagang malawak ang Sansinukob at talagang maliit siya roon.
Tatoeba Sentence #2164322 Tatoeba user-submitted sentence
The woman did not know that the Universe is really vast and she is but a small part of it.


Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2964335 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't read this new novel, and my sister hasn't either.


Ang kanyang kapatid na babae at ang asawa ng kapatid na babae niya ay naninirahan sa Canada.
Tatoeba Sentence #2815937 Tatoeba user-submitted sentence
His sister and her husband live in Canada.


Ang kanyang kapatid na babae at ang asawa ng kapatid na babae niya ay naninirahan sa Canada.
Tatoeba Sentence #2815937 Tatoeba user-submitted sentence
His sister and her husband live in Canada.


Isang babae ay nagsulat ng 30 aklat tungkol sa kung paano maging masaya, at pagkatapos nagpakamatay.
Tatoeba Sentence #3033415 Tatoeba user-submitted sentence
A woman wrote 30 books about how to become happy, and then committed suicide.


Kapag nakipagkantutan ang isang babae sa unang pagkakataon, napupunit ang kaniyang hymen at siya ay dinudugo.
Tatoeba Sentence #4680564 Tatoeba user-submitted sentence
When a girl has sex for the first time, her hymen ruptures and bleeds.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
babai, babaye
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce babae:

BABAE AUDIO CLIP:
Play audio #18147
Markup Code:
[rec:18147]
Related Filipino Words:
babaerokababaihanpambabaebatang babaebinabaékílos-babaekabataan ng babaepagkababae
Related English Words:
womanwomenfemaleladyladies
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
babaeng
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.