Close
 


bagon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bagon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bagon:


bagón  Play audio #11402Save to Flash Cards
[noun]  wagon

Root: bagon
Tagalog.com is now on the App Store! TDC Tagalog Dictionary
Example Sentences Available Icon Bagon Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Nasi ang bagón ng trén.
Play audio #47588Audio Loop
 
The train wagon was damaged.
Naglakbáy silá sakáy ng bagón.
Play audio #47587Audio Loop
 
They traveled by wagon.
Hindî mabilís ang takbó ng bagón.
Play audio #47589Audio Loop
 
The freight wasn't going very fast.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kailangan ko ng bagong gupit.
Tatoeba Sentence #4444151 Tatoeba user-submitted sentence
I need a haircut.


Gusto mo ng ibang bagong katawan?
Tatoeba Sentence #1869924 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to have a new body?


Mayroong bagong kotse ang aking ama.
Tatoeba Sentence #4491523 Tatoeba user-submitted sentence
My father has a new car.


Gusto ko ang amoy ng bagong tinapay.
Tatoeba Sentence #3050923 Tatoeba user-submitted sentence
I like the smell of fresh bread.


Gusto niya ang mga bagong nararanasan.
Tatoeba Sentence #1689183 Tatoeba user-submitted sentence
She likes new experiences.


Bawat bagong lengguwahe'y parang laro.
Tatoeba Sentence #2084009 Tatoeba user-submitted sentence
Every new language is like a game.


Di bagong agham talaga ang astronomiya.
Tatoeba Sentence #4650156 Tatoeba user-submitted sentence
Astronomy is by no means a new science.


Pumili ako ng bagong sombrero sa tindahan.
Tatoeba Sentence #1843883 Tatoeba user-submitted sentence
I picked out a new hat at the store.


Wala siyang perang pambili ng bagong kotse.
Tatoeba Sentence #3244289 Tatoeba user-submitted sentence
She does not have the money for buying a new car.


May halagang makita ang bagong pelikula niya.
Tatoeba Sentence #1789318 Tatoeba user-submitted sentence
His new film is worth seeing.


Tinanong ko siya tungkol sa bagong libro niya.
Tatoeba Sentence #1818575 Tatoeba user-submitted sentence
I asked him about his new book.


Hindi kayang bumili ng bagong bisikleta ni Jack.
Tatoeba Sentence #2827152 Tatoeba user-submitted sentence
Jack can't afford to buy a new bicycle.


Narinig ko na siya ay bumili ng bagong kompyuter.
Tatoeba Sentence #2815920 Tatoeba user-submitted sentence
I heard that he bought a new computer.


Pakibili mo nga ako ng bagong kompakdisk ni Shakira.
Tatoeba Sentence #2177384 Tatoeba user-submitted sentence
Please buy me the new Shakira CD.


Si Tom ay nagsusuot ng isang bagong pares ng sapatos.
Tatoeba Sentence #2816121 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is wearing a new pair of shoes.


Nag-order si Emi ng bagong bestida para sa sarili niya.
Tatoeba Sentence #1791783 Tatoeba user-submitted sentence
Emi ordered herself a new dress.


Kung bibili ka ng bagong awto, anong gagawin mo sa luma?
Tatoeba Sentence #2011134 Tatoeba user-submitted sentence
If you buy a new car, what will you do with the old one?


Pinigil ko na ang pananagarilyo at parang bagong tao na ako.
Tatoeba Sentence #1593274 Tatoeba user-submitted sentence
I gave up smoking and I feel like a new man.


Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2964335 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't read this new novel, and my sister hasn't either.


Bumili ng bagong camera si Mary para ipalit sa isang hiniram niya kay Tom at nawala.
Tatoeba Sentence #8276500 Tatoeba user-submitted sentence
Mary bought a new camera for Tom to replace the one she'd borrowed and lost.


Natagpuan nila ang bangkay ng isang sanggol na bagong kapanganak sa loob ng isang freezer.
Tatoeba Sentence #2824460 Tatoeba user-submitted sentence
They found the body of a newborn baby in a freezer.


Gusto mo ba ang bagong mundong titirhan, ang salamin ng iyong pinakalalim at pinakatunay na nais?
Tatoeba Sentence #1731344 Tatoeba user-submitted sentence
Do you want a new world to live in, mirror of your deepest and most truthful desires?


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

How to pronounce bagon:

BAGON AUDIO CLIP:
Play audio #11402
Markup Code:
[rec:11402]
Related Filipino Words:
bagoneta
Related English Words:
wagon
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
bagong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.