Back
Close
 

bansa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bansa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bansa:


bansâ  Play audio #1016Save to Flash Cards
[noun]  country; state; nation

Root: bansa
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used much more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Bansa Example Sentences in Tagalog: (34)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Isá sa pinakamalinis sa buóng bansâ ang barangáy namin.
Play audio #39421
 
Our neighborhood is one of the cleanest in the entire country.
Magsísilbí siyá bilang bagong pangulo ng bansâ.
Play audio #34666 Play audio #34667
 
She will serve as the country's new president.
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio #28809 Play audio #28810
 
Have you already been to many countries?
Hindî pa akó nakákapuntá sa bansáng Hapón.
Play audio #37187
 
I haven't been to Japan.
Pinamúmunuan ng mga ganid ang bansâ natin.
Play audio #34185 Play audio #34184
 
Our country is being led by greedy people.
Ang kabataan ang pag-asa ng bansâ.
Play audio #40372
 
The youth are the hope of the country.
Sa kabuuán, may 150 kalahók mulâ sa 10 bansâ.
Play audio #39588
 
In all, there are 150 participants from 10 countries.
Nagbábalák ka bang magtrabaho sa ibáng bansâ?
Play audio #35949
 
Are you contemplating to work abroad?
Bumuô siyá ng panibagong buhay sa ibáng bansâ.
Play audio #32428 Play audio #32429
 
He built a new life in another country.
Napápabilang siyá sa mga pinakamahusay magsayáw sa bansâ.
Play audio #37230
 
He is among the best dancers in the country.
Parang mga payaso ang mga senadór ng bansáng itó.
Play audio #40306
 
The senators of this country are like clowns.
Kakalat ang bali sa buóng bansâ.
Play audio #33780 Play audio #33781
 
The news will spread all over the country.
Iháhayág ng pangulo na matatág ang ekonomiya ng bansâ.
Play audio #34088 Play audio #34089
 
The president will announce that the country's economy is stable.
Ipagtátanggól ko ang kalayaan ng bansâ ko.
Play audio #29971 Play audio #29972
 
I will defend my country's freedom.
Ináasahan ng pangulo na matátamó ng bansâ ang suporta ng Estados Unidos.
Play audio #31099 Play audio #31100
 
The president expects that the country will get the support of the United States.

User-submitted Example Sentences (42):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nangibang bansa ka na ba?
Tatoeba Sentence #2785985 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever been abroad?


Anong nangyayari sa bansa mo?
Tatoeba Sentence #1619112 Tatoeba user-submitted sentence
What happens in your country?


Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #1354210 Tatoeba user-submitted sentence
I am all alone in a foreign country.


Ang Afrika ay hindi isang bansa.
Tatoeba Sentence #4283826 Tatoeba user-submitted sentence
Africa is not a country.


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Madalas lumilindol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3086302 Tatoeba user-submitted sentence
Earthquakes frequently hit Japan.


Bawal ito sa karamihan ng mga bansa.
Tatoeba Sentence #3052921 Tatoeba user-submitted sentence
It's prohibited in most countries.


Natatakpan ng niyebe ang buong bansa.
Tatoeba Sentence #3243916 Tatoeba user-submitted sentence
The whole country was covered with snow.


Aling bansa ang iyong pinanggagalingan?
Tatoeba Sentence #4491525 Tatoeba user-submitted sentence
Which country do you come from?


Malayo ang aking bansa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2782067 Tatoeba user-submitted sentence
My country is far away from Japan.


Malayo ang aking bansa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2782067 Tatoeba user-submitted sentence
My country is far away from Japan.


Itong lawa'y isa sa pinakalalim sa bansa.
Tatoeba Sentence #1689242 Tatoeba user-submitted sentence
This lake is among the deepest in the country.


Ito ang pinakamataas na tore sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2763517 Tatoeba user-submitted sentence
This is the tallest tower in Japan.


May malaking impluwensiya siya sa kanyang bansa.
Tatoeba Sentence #1660233 Tatoeba user-submitted sentence
He has a great influence on his country.


Dumating siya sa bansang Hapon noong siya'y bata.
Tatoeba Sentence #2808537 Tatoeba user-submitted sentence
He came to Japan when he was a child.


10% ng mga mamamayan ay nagmula sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2772604 Tatoeba user-submitted sentence
10% of the inhabitants come from Japan.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Ang mga nagbiyabiyahe'y galing sa iba-ibang bansa.
Tatoeba Sentence #1863021 Tatoeba user-submitted sentence
The travelers came from many lands.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Hindi ko alam kung may pandesal din sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2762003 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if other countries have salt bread, too.


May magagandang arkitektura ang mga dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #2806437 Tatoeba user-submitted sentence
Foreign countries have beautiful architecture.


Abot-langit ang presyo ng mga lupa sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #2855015 Tatoeba user-submitted sentence
Land prices are sky-high in Japan.


Sa bansang Hapon, ang klase ay nagsisimula sa Abril.
Tatoeba Sentence #2804947 Tatoeba user-submitted sentence
In Japan the school year begins in April.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Dumating ako sa bansang Hapon dalawang taong nakaraan.
Tatoeba Sentence #2796554 Tatoeba user-submitted sentence
I came to Japan two years ago.


Noong unang panahon, may dakilang hari sa bansang iyon.
Tatoeba Sentence #1463528 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago there was a great king in that country.


Ang tanyag na gusali na Taj Mahal ay nasa bansang Indya.
Tatoeba Sentence #2832052 Tatoeba user-submitted sentence
The famous building, the Taj Mahal, is in India.


Isa sa mga pangunahing produkto ng bansang ito ay ang kape.
Tatoeba Sentence #2917694 Tatoeba user-submitted sentence
One of the main products of this country is coffee.


Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3078329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about Japan.


Pinayuhan niyang mag-ibang bansa siya habang siya'y bata pa.
Tatoeba Sentence #5361162 Tatoeba user-submitted sentence
She advised him to go abroad while he was still young.


Ipinanganak siya sa Estados Unidos at lumaki sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3282463 Tatoeba user-submitted sentence
She was born in the United States and grew up in Japan.


Hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa dahil sa kakulangan sa pera.
Tatoeba Sentence #2824365 Tatoeba user-submitted sentence
She couldn't study abroad for lack of money.


Ang nakatatandang kapatid ko ay nagnanais na mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2774156 Tatoeba user-submitted sentence
My older brother wants to study abroad.


Sa bansang Hapon, halos lahat ng pamilya ay may isang "washing machine".
Tatoeba Sentence #2909497 Tatoeba user-submitted sentence
In Japan, practically every family has a washing machine.


Kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa kahit ano pang gugulin natin.
Tatoeba Sentence #2763505 Tatoeba user-submitted sentence
We have to defend our country at any cost.


Ang mang-aawit ay sikat hindi lamang sa bansang Hapon pati na rin sa Europa.
Tatoeba Sentence #2782275 Tatoeba user-submitted sentence
The singer is famous not only in Japan but also in Europe.


Dahil sa kanyang malaking sweldo, nakakabiyahe siya sa ibang bansa taon-taon.
Tatoeba Sentence #2932128 Tatoeba user-submitted sentence
His large income makes it possible for him to travel overseas every year.


Hindi ako pwedeng sumigaw kay Marika. Siya ay isang bisita na mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2798358 Tatoeba user-submitted sentence
I cannot shout at Marika. She's a guest and she comes from abroad.


Wala na akong magagawa kung hindi huwag nang isipin ang pagpunta sa labas ng bansa.
Tatoeba Sentence #2924419 Tatoeba user-submitted sentence
There's nothing I can do but give up the idea of going abroad.


Walang bansa sa daigdig na ito'y ang pag-ibig ay hindi nagawang manunula ang mga mangingibig.
Tatoeba Sentence #6388389 Tatoeba user-submitted sentence
There is no country in this world where love has not turned lovers into poets.


Ako ay naglalakbay sa malayo, bumibisita sa mga dayuhang bansa, gumagawa ng mga bagay na hindi ko pa nagawa noon.
Tatoeba Sentence #2796519 Tatoeba user-submitted sentence
I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bansa:

BANSA AUDIO CLIP:
Play audio #1016
Markup Code:
[rec:1016]
Related Filipino Words:
makabansâpambansâmangibang-bansâ
Related English Words:
countrynation
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
bansang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.