Close
 


bawat

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word bawat in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word bawat:


bawa't  Play audio #4571Save to Flash Cards
each and every; each; every

Root: bawat
Tagalog.com is now on the App Store! TDC Tagalog Dictionary
Example Sentences Available Icon Bawat Example Sentences in Tagalog: (9)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
May gágampanán sa áraw-araw ang bawa't estudyante.
Play audio #36004Audio Loop
 
Each student will have daily tasks to perform.
Hangarín ng bawa't bansâ ang gapiín ang mga sanhî ng kahirapan.
Play audio #40909Audio Loop
 
It is every country's goal to beat the causes of poverty.
Bawa't araw iníiwanan akó ng nanay ko ng baon.
Play audio #37737Audio Loop
 
Each day my mom would leave me allowance.
Tumátakbó si Bob nang mga isáng oras bawa't umaga.
Play audio #32267 Play audio #32268Audio Loop
 
Bob runs for about an hour every morning.
Uminóm ng kapé ang bawa't' isáng babae.
Play audio #39859Audio Loop
 
Each woman drank some coffee.
Kailangang may namumu sa bawa't organisasyón.
Play audio #36839Audio Loop
 
Each organization should have a leader.
Tinútutukan nilá ang bawa't galáw ko.
Play audio #32066 Play audio #32067Audio Loop
 
They're watching my every move.
Pangarap ng bawa't manlala ang magkampeón.
Play audio #49673Audio Loop
 
It is every player's dream to become a champion.
Ginagaya ni Nia ang bawa't kilos ng kaniyáng iná.
Play audio #37073Audio Loop
 
Nia imitates her mother's every move.

User-submitted Example Sentences (22):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ang bawat tao'y tumayo.
Tatoeba Sentence #5214565 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone stood.


Ang bawat tao'y sumigaw.
Tatoeba Sentence #5214361 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone screamed.


Ang bawat tao'y ngumiti.
Tatoeba Sentence #5214367 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone smiled.


Ang bawat tao'y tumingin.
Tatoeba Sentence #5214568 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone looked.


Ang bawat tao'y naghintay.
Tatoeba Sentence #5214368 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone waited.


Ang bawat tao'y nanalangin.
Tatoeba Sentence #5214567 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone prayed.


Bawat kitang walang sikreto.
Tatoeba Sentence #2172829 Tatoeba user-submitted sentence
We have no secrets from each other.


Ang bawat indibidwal ay iba.
Tatoeba Sentence #1369041 Tatoeba user-submitted sentence
Each individual is different.


Maaga akong umuwi bawat araw.
Tatoeba Sentence #1653299 Tatoeba user-submitted sentence
I go home early every day.


Namamalengke ako bawat umaga.
Tatoeba Sentence #1704349 Tatoeba user-submitted sentence
I go shopping every morning.


Binigyan ang bawat isa ng pasalubong.
Tatoeba Sentence #1667762 Tatoeba user-submitted sentence
They each received a present.


Binigyan niya ang bawat isa ng lapis.
Tatoeba Sentence #1800645 Tatoeba user-submitted sentence
He gave each of them a pencil.


Gumagawa ako ng tanghalian bawat araw.
Tatoeba Sentence #1648597 Tatoeba user-submitted sentence
I make lunch every day.


Bawat bagong lengguwahe'y parang laro.
Tatoeba Sentence #2084009 Tatoeba user-submitted sentence
Every new language is like a game.


Alam ng bawat tao ang aming mga pangalan.
Tatoeba Sentence #5214437 Tatoeba user-submitted sentence
Everyone knows our names.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


Nagbigay ako ng tatlong kendi sa bawat bata.
Tatoeba Sentence #1712183 Tatoeba user-submitted sentence
I dealt out three candies to each child.


Matagal siyang tumitigil bawat pagparini niya.
Tatoeba Sentence #1725865 Tatoeba user-submitted sentence
He stays a long time every time he comes.


Bawat salita sa diksiyunaryong ito'y importante.
Tatoeba Sentence #1843874 Tatoeba user-submitted sentence
Every word in this dictionary is important.


Tinawag ng guro ang pangalan ng bawat estudyante.
Tatoeba Sentence #3236485 Tatoeba user-submitted sentence
The teacher called each student by name.


Halu-halong katotohanan at mali ang bawat opinyon.
Tatoeba Sentence #1889504 Tatoeba user-submitted sentence
Every opinion is a mixture of truth and mistakes.


Ang bawat lumad ay may anting-anting na inisaalang-alang nilang tunay na puso nila.
Tatoeba Sentence #1637523 Tatoeba user-submitted sentence
The natives each had an amulet, which they considered their true heart.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
bawa't, bawat
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce bawat:

BAWAT AUDIO CLIP:
Play audio #4571
Markup Code:
[rec:4571]
Related English Words:
eachevery
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »