Close
 


dayuhan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word dayuhan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word dayuhan:


dayuhan  Play audio #10033
[noun]  foreigner; alien; immigrant
[adjective]  foreign; alien

Root: dayo
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Dayuhan Example Sentences in Tagalog: (5)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Ang pagpasok ng mga dayuhan ay mahigpít na ipinagbabawal ngayón.
Play audio #40979Audio Loop
 
The entry of foreigners is strictly prohibited these days.
Itinuturing na dayuhan sa sariling bayan ang hindî gumamit ng sariling wi.
Play audio #40978Audio Loop
 
Someone who does not speak his own language is considered a foreigner in his own country.
Paparatíng na ba ang dayuhan mulâ sa Alemanya?
Play audio #40976Audio Loop
 
Is the foreigner from Germany on his way?
Sino ang dayuhan sa inyóng pangkát?
Play audio #40980Audio Loop
 
Who is the foreigner in your group?
Dayuhan akó.
Play audio #40984Audio Loop
 
I'm a foreigner.

User-submitted Example Sentences (10):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nag-iisa ako sa dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #1354210 Tatoeba user-submitted sentence
I am all alone in a foreign country.


Dayuhan si Tomas sa bayang ito.
Tatoeba Sentence #1662410 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is a stranger in this town.


Gusto kong mag-aral ng wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1926620 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Gusto kong mag-aral ng mga wikang dayuhan.
Tatoeba Sentence #1814089 Tatoeba user-submitted sentence
I like to study foreign languages.


Di madaling pag-aralan ang isang dayuhang wika.
Tatoeba Sentence #1659753 Tatoeba user-submitted sentence
It is not easy to learn a foreign language.


May magagandang arkitektura ang mga dayuhang bansa.
Tatoeba Sentence #2806437 Tatoeba user-submitted sentence
Foreign countries have beautiful architecture.


Importante para sa iyo ang mag-aral ng dayuhang wika.
Tatoeba Sentence #2153689 Tatoeba user-submitted sentence
It is important for you to learn a foreign language.


Sabi ni Goethe, "Ang sinumang di marunong ng wikang dayuhan ay di rin alam ang sariling wika."
Tatoeba Sentence #1875459 Tatoeba user-submitted sentence
Goethe claimed, "one who cannot speak foreign languages does not know one's own language either".


Ako ay naglalakbay sa malayo, bumibisita sa mga dayuhang bansa, gumagawa ng mga bagay na hindi ko pa nagawa noon.
Tatoeba Sentence #2796519 Tatoeba user-submitted sentence
I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce dayuhan:

DAYUHAN AUDIO CLIP:
Play audio #10033
Markup Code:
[rec:10033]
Related Filipino Words:
dayodumadayuhinpagdayo
Related English Words:
foreignerforeignalienimmigrantemigrant
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
dayuhang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »