Close
 


i-ban

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word i-ban in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word i-ban:


i-bán  Play audio #38136Save to Flash Cards
[verb]  to ban (prohibit) something
*Note: Taglish from the English word "ban"

Root: ban
Tagalog.com is now on the App Store! TDC Tagalog Dictionary
Example Sentences Available Icon I-ban Example Sentences in Tagalog: (3)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Gustó niláng i-bán ang pelíkuláng iyán.
Play audio #39393Audio Loop
 
They want to ban that film.
Muntík na nilá akóng i-bán sa club.
Play audio #39392Audio Loop
 
They almost banned me from the club.
Huwág kang magulat kung i-bán ka niyá.
Play audio #39400Audio Loop
 
Don't be surprised if she bans you.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Wala akong ibang masabi.
Tatoeba Sentence #7894362 Tatoeba user-submitted sentence
I really don't have anything else to say.


May narinig akong ibang tunog.
Tatoeba Sentence #1865209 Tatoeba user-submitted sentence
I heard a strange sound.


Mayroon pa bang ibang takót?
Tatoeba Sentence #2792338 Tatoeba user-submitted sentence
Is anybody else scared?


Bakit bumili ka ng ibang kotse?
Tatoeba Sentence #3061665 Tatoeba user-submitted sentence
Why did you buy another car?


Gusto mo ng ibang bagong katawan?
Tatoeba Sentence #1869924 Tatoeba user-submitted sentence
Would you like to have a new body?


Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2792335 Tatoeba user-submitted sentence
I want to study abroad.


Kayraming iba't ibang tao sa Europa.
Tatoeba Sentence #2911863 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of different people in Europe.


Hindi ako nakakasalita ng ibang wika.
Tatoeba Sentence #2953448 Tatoeba user-submitted sentence
I can't speak another language.


Maghanap tayo ng ibang mapagtataguan.
Tatoeba Sentence #2946484 Tatoeba user-submitted sentence
Let's find somewhere else to hide.


Gusto kong magbiyahe sa ibang lupain.
Tatoeba Sentence #1876057 Tatoeba user-submitted sentence
I love to travel abroad.


Sa wakas, pumili siya ng ibang kuting.
Tatoeba Sentence #3064899 Tatoeba user-submitted sentence
Finally, she chose another kitten.


Gusto niyang tumira sa ibang daigdig...
Tatoeba Sentence #1342289 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to live in another world.


Puwede ko bang irekomenda ang ibang otel?
Tatoeba Sentence #1677965 Tatoeba user-submitted sentence
May I recommend another hotel?


Wala siyang ibang gawin kung hindi tumawa.
Tatoeba Sentence #3084605 Tatoeba user-submitted sentence
He does nothing but laugh.


Hindi ka dapat umasa sa tulong ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #2796361 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't rely on other people's help.


Kailangan nating bilhin sila mula sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2808627 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Kailangan naming bilhin sila buhat sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2763775 Tatoeba user-submitted sentence
We have to buy them from abroad.


Hindi ko alam kung may pandesal din sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2762003 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know if other countries have salt bread, too.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Pwede ko bang makita anong meron sa ibang mga tsanel?
Tatoeba Sentence #2780373 Tatoeba user-submitted sentence
Can I see what's on the other channels?


Ang ibang sansinukob ay marahil pawang ibang katunayan.
Tatoeba Sentence #1467220 Tatoeba user-submitted sentence
Another universe is perhaps a different reality altogether...


Ang ibang sansinukob ay marahil pawang ibang katunayan.
Tatoeba Sentence #1467220 Tatoeba user-submitted sentence
Another universe is perhaps a different reality altogether...


May nararamdaman ka bang sakit sa ibang parte ng katawan?
Tatoeba Sentence #3043752 Tatoeba user-submitted sentence
Do you feel pain in any other part of your body?


Hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa dahil sa kakulangan sa pera.
Tatoeba Sentence #2824365 Tatoeba user-submitted sentence
She couldn't study abroad for lack of money.


Sinasabi niya ang iniisip niya nang pabaya sa paramdam ng ibang tao.
Tatoeba Sentence #1710688 Tatoeba user-submitted sentence
He says what he thinks regardless of other people's feelings.


Ang nakatatandang kapatid ko ay nagnanais na mag-aral sa ibang bansa.
Tatoeba Sentence #2774156 Tatoeba user-submitted sentence
My older brother wants to study abroad.


Ang tukudlangit ay nakatindig nang mas mataas ng ibang gusali sa palibot.
Tatoeba Sentence #1665632 Tatoeba user-submitted sentence
The skyscraper rose above the other buildings around.


Kailangan mong maghanap ng ibang paraan para makaalis ka sa sitwasyong ito.
Tatoeba Sentence #1833491 Tatoeba user-submitted sentence
You need to find another way out of this situation.


Dahil sa kanyang malaking sweldo, nakakabiyahe siya sa ibang bansa taon-taon.
Tatoeba Sentence #2932128 Tatoeba user-submitted sentence
His large income makes it possible for him to travel overseas every year.


Hindi nila naiisip na ginagamit lang sila ng ibang tao para sa politikal na bagay.
Tatoeba Sentence #1020816 Tatoeba user-submitted sentence
They don't realize that they're being used as pawns to obtain a wider political objective.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
iban
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.

How to pronounce i-ban:

I-BAN AUDIO CLIP:
Play audio #38136
Markup Code:
[rec:38136]
Related English Words:
banbansbannedbanningprohibitprohibitsprohibittedprohibitting
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »


Become a patron
We love our supporters! :)

© copyright 2021. Do not copy or reproduce content or audio without prior written authorization. Scraping and republishing our data is a copyright violation. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy or publish our content without permission.