Back
Close
 

ilan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ilan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word ilan:


ilán  Play audio #288Save to Flash Cards
[question word]  how many; a few; a number of; several; some; certain

Root: ilan
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Ilan Example Sentences in Tagalog: (57)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Pinagsasama ng pintór ang ilán sa mga disenyong itó.
Play audio #37901
 
The painter combines several of these designs.
Kung bawasan ang sampû ng limá, ilán ang maiiwan?
Play audio #36577
 
If we take five away from ten, how many will be left?
Huwág mawalán ng pag-asa kahit iláng beses ka pang mabigô.
Play audio #38453
 
Don't give up hope even if you fail many times.
Iláng taón ka nang nagtátrabaho dito?
Play audio #34300 Play audio #34301
 
How many years have you been working here?
Ilán sa mga sagót mo sa exam ang tuma?
Play audio #36731
 
How many of your answers in the exam were correct?
Iláng tao ang nagtrabaho para itayô ang gusa?
Play audio #34305 Play audio #34306
 
How many people worked to construct the building?
Iláng oras ka nanónoód ng TV gabi-gabí?
Play audio #34017 Play audio #34018
 
How many hours do you spend watching TV every night?
Iláng metro ang ha ng tela?
Play audio #39616
 
How many meters is the fabric?
Ilán ang napi sa kanilá?
Play audio #33237 Play audio #33238
 
How many were chosen from among them?
Iláng beses kang sinitá ni Rafael?
Play audio #37365
 
How many times did Rafael question you?
Gustó kong masiguro kung ilán ang dádatíng.
Play audio #33635 Play audio #33636
 
I want to make sure how many will come.
Ilán ang nakikita mong bituín?
Play audio #31409 Play audio #31410
 
How many stars do you see?
Umaabot sa mga ilán kayó sa opisina?
Play audio #27578 Play audio #27579
 
You're about how many in the office?
Makákaharáp ka ng iláng problema sa kalusugan kung kulang ka sa ehersisyo.
Play audio #38956
 
You will face a number of health risks as a result of lack of exercise.
Ilán lang ang nasagót mo sa exam?
Play audio #29229 Play audio #29230
 
How many were you able to answer in the exam?

User-submitted Example Sentences (41):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ilan ang mga kulay?
Tatoeba Sentence #1890672 Tatoeba user-submitted sentence
How many colors are there?


Ilan kayo? Tatlo kami.
Tatoeba Sentence #1363101 Tatoeba user-submitted sentence
How many are you? We are three.


Mga ilang libro meron ka?
Tatoeba Sentence #1927426 Tatoeba user-submitted sentence
About how many books do you own?


Ilang aklat ang binasa mo?
Tatoeba Sentence #2917653 Tatoeba user-submitted sentence
How many books did you read?


Ilang wika ang marunong ka?
Tatoeba Sentence #1789456 Tatoeba user-submitted sentence
How many languages do you speak?


Ilang tao ang nasa grupo mo?
Tatoeba Sentence #4491651 Tatoeba user-submitted sentence
How many people are in your group?


Ilang bulaklak ang binili mo?
Tatoeba Sentence #1796257 Tatoeba user-submitted sentence
How many flowers did you buy?


Ilang kromosoma meron ang tao?
Tatoeba Sentence #1821305 Tatoeba user-submitted sentence
How many chromosomes does a human being have?


Umiyak yung bata nang ilang oras.
Tatoeba Sentence #1653992 Tatoeba user-submitted sentence
That kid kept crying for hours.


"Ilang taon ka na?" "Labing-anim."
Tatoeba Sentence #1644234 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "Sixteen years old".


Wala ako sa bayan nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1874827 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be out of town for a few days.


"Ilang susi?" tanong ni Pepperberg.
Tatoeba Sentence #2669516 Tatoeba user-submitted sentence
"How many keys?" asked Pepperberg.


Ilan pa ang kailangan kong bilangin?
Tatoeba Sentence #2911947 Tatoeba user-submitted sentence
How many more must I count?


Nagdala sila sa akin ng ilang libro.
Tatoeba Sentence #2823906 Tatoeba user-submitted sentence
They bring some books to me.


Ilang mangkok ng kanin ang kinain mo?
Tatoeba Sentence #2834036 Tatoeba user-submitted sentence
How many bowls of rice did you eat?


Ilan sa mga mag-aaral mo ang nandito?
Tatoeba Sentence #2763496 Tatoeba user-submitted sentence
How many of your students are here?


Tumanaw ako sa dagat nang ilang oras.
Tatoeba Sentence #1654268 Tatoeba user-submitted sentence
I gazed at the sea for hours.


Tumigil siya sa otel nang ilang araw.
Tatoeba Sentence #1711861 Tatoeba user-submitted sentence
She stayed at the hotel for several days.


Humahabol ang ilang tao ng kagalakan lamang.
Tatoeba Sentence #1748335 Tatoeba user-submitted sentence
Some people pursue only pleasure.


Sasamahan kita pagkatapos nang ilang minuto.
Tatoeba Sentence #1689253 Tatoeba user-submitted sentence
I'll be with you in a few minutes.


Bumili ka ng ilang tokwa pabalik mo sa bahay.
Tatoeba Sentence #3080498 Tatoeba user-submitted sentence
Buy some tofu on your way home.


Natagpo ko siya sa taglamig nang ilang taon na.
Tatoeba Sentence #1862491 Tatoeba user-submitted sentence
I met her in the winter a number of years ago.


"Ilang taon ka na?" "Ako'y 16 na taong gulang."
Tatoeba Sentence #3293566 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "I'm 16 years old."


Gusto naming matuto ng ilang mga awit na Kastila.
Tatoeba Sentence #2763370 Tatoeba user-submitted sentence
We want to learn some Spanish songs.


Ilang barbero ang nagtatrabaho sa barberyang ito?
Tatoeba Sentence #2834045 Tatoeba user-submitted sentence
How many barbers work in this barbershop?


Noon, nangingisda ako nang ilang oras tuwing bakasyon.
Tatoeba Sentence #1626758 Tatoeba user-submitted sentence
I used to fish for hours on holidays.


Ilang taon ka noong unang nagkaroon ka ng isang nobya?
Tatoeba Sentence #2809528 Tatoeba user-submitted sentence
How old were you when you had your first girlfriend?


Ilang oras nang maglalaro ang mga bata sa dalampasigan.
Tatoeba Sentence #1730863 Tatoeba user-submitted sentence
The children would play for hours on the beach.


Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kausapin si Tom?
Tatoeba Sentence #2912012 Tatoeba user-submitted sentence
How many times have I told you not to talk to Tom?


Hindi sinabi ni Tom kung ilang pera ang kanyang ginastos.
Tatoeba Sentence #2804929 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't say how much money he had spent.


Ang Pangulong Jackson ay umalis pagkatapos ng ilang minuto.
Tatoeba Sentence #2800138 Tatoeba user-submitted sentence
President Jackson left a few minutes later.


Pabayaan mo siya. Kailangan niyang magsarili nang ilang minuto.
Tatoeba Sentence #1385823 Tatoeba user-submitted sentence
Leave her. She needs a few minutes alone.


Nakalipas nang ilang oras na nagsimula sila; dapat narito na sila.
Tatoeba Sentence #1812101 Tatoeba user-submitted sentence
They started hours ago, so they ought to have arrived here by now.


Si Tom ay may ilan pang mga bagay na gagawin bago siya makakaalis.
Tatoeba Sentence #2782224 Tatoeba user-submitted sentence
Tom has a few more things to do before he can leave.


Sa tingin mo, ilang aklat na ang nabasa mo hanggang sa kasalukuyan?
Tatoeba Sentence #2420435 Tatoeba user-submitted sentence
How many books do you think you've read so far?


Namatay siya ilang araw pagkalipas ng kanyang ika-isandaang kaarawan.
Tatoeba Sentence #2937582 Tatoeba user-submitted sentence
He died within a few days of his hundredth birthday.


Inabot ako ng mahigit dalawang oras sa pagsalin ng ilang pahina sa Ingles.
Tatoeba Sentence #5299960 Tatoeba user-submitted sentence
It took me more than two hours to translate a few pages of English.


Ang kapilyang iyan ay itinayo ng mga Kastila ilang siglo na ang nakalipas.
Tatoeba Sentence #2763513 Tatoeba user-submitted sentence
That chapel was built by the Spaniards some centuries ago.


Ilan nang pangulo ng Pilipinas ang nanungkulan bago si Benigno Simeon Aquino III?
Tatoeba Sentence #4667448 Tatoeba user-submitted sentence
How many Philippine presidents were there until Benigno Simeon Aquino III?


Kapag may kaunting panahon ka pa, gusto sana kitang makausap tungkol sa ilang mga problema.
Tatoeba Sentence #2787977 Tatoeba user-submitted sentence
If you have a minute, I'd like to talk to you about some problems.


Magaan na tanghalian sa Makdo, kape sa Istarbak, pagkatapos ay ilang inumin nang may shabu-shabu: ganoon ang nangyari.
Tatoeba Sentence #1876138 Tatoeba user-submitted sentence
A light lunch at MacD's, coffee at Starbucks, then a few drinks with shabu-shabu - that's the way it went.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ilan:

ILAN AUDIO CLIP:
Play audio #288
Markup Code:
[rec:288]
Related Filipino Words:
mangilán-ngiláníilánkailanánnakailánmakailánpang-ilánTig-ilán?mag-ilánhindî iilán
Related English Words:
a number ofhow manyfewa fewseveralsomecertain
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ilang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.