Back
Close
 

kahi

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kahi in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kahi:


ka  Play audio #8460Save to Flash Cards
[conjunction]  even if; although; (variant of word kahit)

Root: kahi
String frequency indicator:

Not Frequent
There is not enough data for this entry to determine if it is more common in formal or casual speech.?

Example Sentences Available Icon Kahi Example Sentences in Tagalog:

User-submitted Example Sentences (45):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Huwag humawak ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #2790067 Tatoeba user-submitted sentence
Don't touch anything.


Kahit na umuulan, lumabas ako.
Tatoeba Sentence #1876743 Tatoeba user-submitted sentence
Although it was raining, I went out.


Wala akong kahit kaunting duda.
Tatoeba Sentence #2810696 Tatoeba user-submitted sentence
I do not doubt it in the least.


Wala akong napansin na kahit ano.
Tatoeba Sentence #2804944 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't notice anything.


Lumabas kami kahit na napakaginaw.
Tatoeba Sentence #2794663 Tatoeba user-submitted sentence
Even though it was very cold, we went out.


Kahit na pobre siya, maligaya naman.
Tatoeba Sentence #1351809 Tatoeba user-submitted sentence
Even though he was poor, he was happy.


Ikaw ba ay may babasahin na kahit ano?
Tatoeba Sentence #2796557 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have anything to read?


Gagawin ko ang kahit ano maliban iyon.
Tatoeba Sentence #3997189 Tatoeba user-submitted sentence
I would do anything but that.


Wala akong kahit isang butas sa ngipin.
Tatoeba Sentence #2804840 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have any cavities.


Kahit na mabilis ka, hindi ka pa handa.
Tatoeba Sentence #2480867 Tatoeba user-submitted sentence
Even though you're quick, you're still not ready.


Malusog pa rin siya kahit na matanda na.
Tatoeba Sentence #3196885 Tatoeba user-submitted sentence
Even though he's old, he's still healthy.


Huwag mo na akong kausapin kahit kailan.
Tatoeba Sentence #2796540 Tatoeba user-submitted sentence
Don't talk to me anymore.


Maganda ako kahit ano pang sabihin nila.
Tatoeba Sentence #4491690 Tatoeba user-submitted sentence
I'm beautiful, no matter what they say.


Kahit kailan hindi siya bumiyahe sa tren.
Tatoeba Sentence #2755150 Tatoeba user-submitted sentence
He never takes the train.


Handa akong gawin ang kahit ano para sa'yo.
Tatoeba Sentence #3989203 Tatoeba user-submitted sentence
I am ready to do anything for you.


Kahit humingi siya ng tawad, galit pa rin ako.
Tatoeba Sentence #5222188 Tatoeba user-submitted sentence
Even if he asked for forgiveness, I would still be mad.


Sa tindahang ito, nagbebenta kami ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #2844512 Tatoeba user-submitted sentence
Here in the store we sell anything.


Wala akong natutunan ni kahit ano mula sa guro.
Tatoeba Sentence #5101806 Tatoeba user-submitted sentence
I learned nothing from the teacher.


Parang walang kahit sino ang nakaka-alam sa sagot.
Tatoeba Sentence #2929936 Tatoeba user-submitted sentence
No one seems to know the answer.


Siya ba'y may bitbit na kahit anong tipo ng armas?
Tatoeba Sentence #3981723 Tatoeba user-submitted sentence
Did she have any weapons on her?


Maaari mong imbitahin ang kahit na sinong gusto mo.
Tatoeba Sentence #5213915 Tatoeba user-submitted sentence
You may invite anyone you like.


Wala akong pinangako na kahit ano sa kahit na sino.
Tatoeba Sentence #4491767 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't promise anybody anything.


Kahit na pigilin mo ako, di ko iibahin ang isip ko.
Tatoeba Sentence #1838967 Tatoeba user-submitted sentence
Even if you stop me, I won't change my mind.


Wala akong pinangako na kahit ano sa kahit na sino.
Tatoeba Sentence #4491767 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't promise anybody anything.


Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko.
Tatoeba Sentence #2774554 Tatoeba user-submitted sentence
No matter what you say, I won't change my mind.


Patawad, gagawin ko ang kahit ano para makumpuni iyan.
Tatoeba Sentence #2929844 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, I'll do whatever it takes to repair it.


Wala akong alam na kahit ano tungkol sa anong nangyari.
Tatoeba Sentence #2796523 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about what happened.


Kailangan nating magbasa ng kahit isang aklat kada buwan.
Tatoeba Sentence #2918308 Tatoeba user-submitted sentence
We should read one book a month at least.


Wala kahit isang guwardiya sa pasukan ng restawran na ito.
Tatoeba Sentence #2761859 Tatoeba user-submitted sentence
There is no security at the entrance of this restaurant at all.


Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3078329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about Japan.


Kahit anong laro ang nilalaro niya, palagi siyang nananalo.
Tatoeba Sentence #2765480 Tatoeba user-submitted sentence
No matter what game he plays, he always wins.


Hindi nila ako paniniwalaan kahit manumpa ako na totoo ito.
Tatoeba Sentence #5214006 Tatoeba user-submitted sentence
They would not believe me even if I swore it was the truth.


Huwag magdala ng kahit anong pagkain sa loob ng laboratoryo.
Tatoeba Sentence #2846466 Tatoeba user-submitted sentence
Don't bring any food inside the laboratory.


Kung may pera ka diyan, kahit magkano, pahiramin mo ko pakiusap.
Tatoeba Sentence #3220375 Tatoeba user-submitted sentence
If you have any money, please lend me some.


Hindi kami pwedeng mabuhay na walang tubig, kahit ni isang araw.
Tatoeba Sentence #2796562 Tatoeba user-submitted sentence
We can not live without water, not even for one day.


Hindi ko naiintindihan ang kahit anong salitang kanyang sinasabi.
Tatoeba Sentence #2772600 Tatoeba user-submitted sentence
I don't understand a word of what he says.


Kahit sino man siya, wala tayong magagawa kundi ang magtiwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #4444070 Tatoeba user-submitted sentence
Whoever he may be, there's nothing we can do but trust him.


Kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa kahit ano pang gugulin natin.
Tatoeba Sentence #2763505 Tatoeba user-submitted sentence
We have to defend our country at any cost.


Kahit gaanong magaling ka, palaging may taong higit na magaling kaysa sa iyo.
Tatoeba Sentence #2810731 Tatoeba user-submitted sentence
No matter how good you are, there will always be people who are better than you.


Hindi mo dapat sabihin sa kanya kahit anong may kinalaman sa iyong kasintahan.
Tatoeba Sentence #2796518 Tatoeba user-submitted sentence
You shouldn't tell him anything about your girlfriend.


Hindi niya pwedeng gawin ang ganitong klaseng trabaho, kahit siya ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2775620 Tatoeba user-submitted sentence
He can't do this kind of work, and she can't either.


Hindi ko binasa ang bagong nobelang ito, kahit ang kapatid kong babae ay hindi rin.
Tatoeba Sentence #2964335 Tatoeba user-submitted sentence
I haven't read this new novel, and my sister hasn't either.


Kahit na ang aksidente ay anim na buwan nang nakalilipas, sumasakit pa rin ang leeg ko.
Tatoeba Sentence #2808668 Tatoeba user-submitted sentence
Even though the accident was six months ago, my neck still hurts.


Hindi lahat ang pera, ngunit kung wala kang pera, hindi ka maaaring gumawa ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #5361044 Tatoeba user-submitted sentence
Money isn't everything, but if you have no money, you can't do anything.


Kailangan mong maghanap ng mas murang alternatibong sangkap kahit na binabasado mo ang reseta mo sa lola mo.
Tatoeba Sentence #1933285 Tatoeba user-submitted sentence
You'll need to find cheaper, alternative ingredients even though you're basing your recipe on your grandmother's.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kahit
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kahi:

KAHI AUDIO CLIP:
Play audio #8460
Markup Code:
[rec:8460]
Related English Words:
even ifalthoughdespiteeven
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kahing
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.