Close
 


kahit

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kahit in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kahit:


kahit  Play audio #2529
[conjunction]  even; even if; even though; despite; although

Root: kahit
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kahit Example Sentences in Tagalog: (34)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Ngumitî ka namán kahit kauntî.
Play audio #28703 Play audio #28704Audio Loop
 
Please smile even just a bit.
Mabubuhay akó kahit walâ ka.
Play audio #35083 Play audio #35084Audio Loop
 
I'll be able to survive even without you.
Hindî akó lalaban kahit na hamunin niyá akó.
Play audio #36548Audio Loop
 
I won't fight him even when I'm provoked.
Kahit na umúulán, lumabás akó.
Play audio #42139Audio Loop
 
Although it was raining, I went out.
Tumatawa ka kahit hindî namán nakákatawá.
Play audio #29461 Play audio #29463Audio Loop
 
You laugh when it's not even funny.
Kahit humingî siyá ng tawad, galít pa rin akó.
Play audio #42134Audio Loop
 
Even if he asked for forgiveness, I would still be mad.
Walâ akóng maipon kahit piso.
Play audio #44681Audio Loop
 
I couldn't save even a peso.
Hindî ko silá matulungan kahit gustó ko.
Play audio #43778Audio Loop
 
I'm not able to help them even if I want to.
Nadakíp ang tiyo ko kahit walâ siyáng sala.
Play audio #31618 Play audio #31619Audio Loop
 
My uncle was arrested even if he was innocent.
Dumaló akó kahit ayaw ko.
Play audio #34339 Play audio #34340Audio Loop
 
I attended against my will. / I attended even though I didn't want to.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Huwag humawak ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #2790067 Tatoeba user-submitted sentence
Don't touch anything.


Wala akong kahit kaunting duda.
Tatoeba Sentence #2810696 Tatoeba user-submitted sentence
I do not doubt it in the least.


Wala akong napansin na kahit ano.
Tatoeba Sentence #2804944 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't notice anything.


Lumabas kami kahit na napakaginaw.
Tatoeba Sentence #2794663 Tatoeba user-submitted sentence
Even though it was very cold, we went out.


Ikaw ba ay may babasahin na kahit ano?
Tatoeba Sentence #2796557 Tatoeba user-submitted sentence
Do you have anything to read?


Gagawin ko ang kahit ano maliban iyon.
Tatoeba Sentence #3997189 Tatoeba user-submitted sentence
I would do anything but that.


Wala akong kahit isang butas sa ngipin.
Tatoeba Sentence #2804840 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have any cavities.


Kahit na mabilis ka, hindi ka pa handa.
Tatoeba Sentence #2480867 Tatoeba user-submitted sentence
Even though you're quick, you're still not ready.


Maganda ako kahit ano pang sabihin nila.
Tatoeba Sentence #4491690 Tatoeba user-submitted sentence
I'm beautiful, no matter what they say.


Malusog pa rin siya kahit na matanda na.
Tatoeba Sentence #3196885 Tatoeba user-submitted sentence
Even though he's old, he's still healthy.


Huwag mo na akong kausapin kahit kailan.
Tatoeba Sentence #2796540 Tatoeba user-submitted sentence
Don't talk to me anymore.


Kahit kailan hindi siya bumiyahe sa tren.
Tatoeba Sentence #2755150 Tatoeba user-submitted sentence
He never takes the train.


Handa akong gawin ang kahit ano para sa'yo.
Tatoeba Sentence #3989203 Tatoeba user-submitted sentence
I am ready to do anything for you.


Kahit humingi siya ng tawad, galit pa rin ako.
Tatoeba Sentence #5222188 Tatoeba user-submitted sentence
Even if he asked for forgiveness, I would still be mad.


Sa tindahang ito, nagbebenta kami ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #2844512 Tatoeba user-submitted sentence
Here in the store we sell anything.


Wala akong natutunan ni kahit ano mula sa guro.
Tatoeba Sentence #5101806 Tatoeba user-submitted sentence
I learned nothing from the teacher.


Parang walang kahit sino ang nakaka-alam sa sagot.
Tatoeba Sentence #2929936 Tatoeba user-submitted sentence
No one seems to know the answer.


Siya ba'y may bitbit na kahit anong tipo ng armas?
Tatoeba Sentence #3981723 Tatoeba user-submitted sentence
Did she have any weapons on her?


Wala akong pinangako na kahit ano sa kahit na sino.
Tatoeba Sentence #4491767 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't promise anybody anything.


Maaari mong imbitahin ang kahit na sinong gusto mo.
Tatoeba Sentence #5213915 Tatoeba user-submitted sentence
You may invite anyone you like.


Wala akong pinangako na kahit ano sa kahit na sino.
Tatoeba Sentence #4491767 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't promise anybody anything.


Kahit na pigilin mo ako, di ko iibahin ang isip ko.
Tatoeba Sentence #1838967 Tatoeba user-submitted sentence
Even if you stop me, I won't change my mind.


Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko.
Tatoeba Sentence #2774554 Tatoeba user-submitted sentence
No matter what you say, I won't change my mind.


Patawad, gagawin ko ang kahit ano para makumpuni iyan.
Tatoeba Sentence #2929844 Tatoeba user-submitted sentence
I'm sorry, I'll do whatever it takes to repair it.


Wala akong alam na kahit ano tungkol sa anong nangyari.
Tatoeba Sentence #2796523 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about what happened.


Kailangan nating magbasa ng kahit isang aklat kada buwan.
Tatoeba Sentence #2918308 Tatoeba user-submitted sentence
We should read one book a month at least.


Wala kahit isang guwardiya sa pasukan ng restawran na ito.
Tatoeba Sentence #2761859 Tatoeba user-submitted sentence
There is no security at the entrance of this restaurant at all.


Wala akong nalalaman na kahit ano tungkol sa bansang Hapon.
Tatoeba Sentence #3078329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know anything about Japan.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kahi't, khit, khet, kaht, kht
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kahit:

KAHIT AUDIO CLIP:
Play audio #2529
Markup Code:
[rec:2529]
Related Filipino Words:
kahit na
Related English Words:
eveneven ifeven thoughdespite
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »