Close
 


kaniya

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kaniya in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kaniya:


kaniyá  Play audio #4683
[sa pronoun]  him / her / it; hers / his; his / her / its

Root: kaniya
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kaniya Example Sentences in Tagalog: (133)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Ayoko sa kanyá.
Play audio #40434Audio Loop
 
I don't like her.
Kanino ibubuhos ni Kenneth ang kaniyáng galit?
Play audio #30949 Play audio #30950Audio Loop
 
To whom will Kenneth pour out his anger?
Hinihila ng batang lalaki ang kaniyáng laruáng kotse.
Play audio #36274Audio Loop
 
The boy is pulling his toy automobile.
Anó ang kaniyáng ikinamatáy?
Play audio #35692 Play audio #35693Audio Loop
 
What caused him to die?
Lilinawin ko sa kaniyá ang papél niyá sa buhay ko.
Play audio #31128 Play audio #31129Audio Loop
 
I will clarify to him his role in my life.
Tinátanggihán ni Arthur ang mga imbitasyón sa kaniyá.
Play audio #37044Audio Loop
 
Arthur is declining the invitations to him.
Binanggít ko sa kaniyá na naíinís ka.
Play audio #28210 Play audio #28211Audio Loop
 
I mentioned to her that you're feeling frustrated.
Hindî pa siyá nakákaba sa kaniyáng pagkagulat.
Play audio #46202Audio Loop
 
He hasn't recovered yet from his surprise.
Inilaán ni Teddy ang kaniyáng suweldo sa mga bayarín.
Play audio #37869Audio Loop
 
Teddy allocated his salary for the payment of bills
Ipinamigáy ni Lola Ruth ang 70 porsiyento ng kaniyáng kayamanan.
Play audio #47381Audio Loop
 
Grannie Ruth gave away 70 percent of her fortune.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May sinabi siya sa kanya.
Tatoeba Sentence #2810713 Tatoeba user-submitted sentence
She said something to him.


Tom ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2749838 Tatoeba user-submitted sentence
His name's Tom.


Mataas ang kanyang sweldo.
Tatoeba Sentence #3086360 Tatoeba user-submitted sentence
She gets a high salary.


Di ako sang-ayon sa kanya.
Tatoeba Sentence #5300864 Tatoeba user-submitted sentence
I don't agree with him.


Lumago ang ideya sa kanya.
Tatoeba Sentence #1464184 Tatoeba user-submitted sentence
The idea grew on him.


May binulong siya sa kanya.
Tatoeba Sentence #1947313 Tatoeba user-submitted sentence
He whispered something to her.


Sa kanya ang bahay na iyon.
Tatoeba Sentence #5214916 Tatoeba user-submitted sentence
That house is his.


Walang makakapigil sa kanya.
Tatoeba Sentence #4517809 Tatoeba user-submitted sentence
Nothing will stop him.


Wala akong pakialam sa kanya.
Tatoeba Sentence #2793655 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care for him.


Maliwanag ang kanyang kwarto.
Tatoeba Sentence #2428030 Tatoeba user-submitted sentence
His room was brightly lit.


Bulag ang kanyang isang mata.
Tatoeba Sentence #2762108 Tatoeba user-submitted sentence
He is blind in one eye.


Dinala niya ang kanyang aklat.
Tatoeba Sentence #5361367 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Sinamahan siya ng kanyang ina.
Tatoeba Sentence #4003182 Tatoeba user-submitted sentence
She was accompanied by her mother.


Dinala niya ang kanyang libro.
Tatoeba Sentence #5361368 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Wala nang nagtitiwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #4491802 Tatoeba user-submitted sentence
No one trusts him any more.


Halos walang naniwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #1607476 Tatoeba user-submitted sentence
Almost no one believed him.


Ibigay mo ang mga iyan sa kanya.
Tatoeba Sentence #2844328 Tatoeba user-submitted sentence
Give them to her.


Siya ay namatay sa kanyang kama.
Tatoeba Sentence #2803229 Tatoeba user-submitted sentence
He died in his bed.


Ako ang tumawag sa kanya kahapon.
Tatoeba Sentence #1906836 Tatoeba user-submitted sentence
It was I that phoned him yesterday.


Sinara niya ang kanyang mga mata.
Tatoeba Sentence #2946499 Tatoeba user-submitted sentence
He closed his eyes.


Bawal ang aso sa kanyang siyudad.
Tatoeba Sentence #5822456 Tatoeba user-submitted sentence
Dogs are not allowed in his city.


Siya ang unang tumulong sa kanya.
Tatoeba Sentence #2763669 Tatoeba user-submitted sentence
She was the first one to help him.


Sumama ka sa kanya kung gusto mo.
Tatoeba Sentence #1729578 Tatoeba user-submitted sentence
You may go with him if you choose.


Tumingin siya sa kanya sa salamin.
Tatoeba Sentence #2763547 Tatoeba user-submitted sentence
He looked at him in the mirror.


May akses ako sa kanyang laybrari.
Tatoeba Sentence #1859739 Tatoeba user-submitted sentence
I have access to his library.


Talagang kakaiba ang kanyang ilong.
Tatoeba Sentence #4444158 Tatoeba user-submitted sentence
His nose is totally different.


Ano talaga ang opinyon mo sa kanya?
Tatoeba Sentence #1399591 Tatoeba user-submitted sentence
What do you really think of her?


Nainggit siya sa kanyang pamumuhay.
Tatoeba Sentence #1789461 Tatoeba user-submitted sentence
He was envious of her way of living.


Inalis niya siya sa kanyang alaala.
Tatoeba Sentence #1820567 Tatoeba user-submitted sentence
She removed him from her memory.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
knya, kaniya, kaniyang, kanya, knyang, kanyang, iya
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kaniya:

KANIYA AUDIO CLIP:
Play audio #4683
Markup Code:
[rec:4683]
Related Filipino Words:
kani-kaniyá
Related English Words:
herhershimhisitits
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kaniyang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »