Back
Close
 

kapag

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kapag in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kapag:


kapág  Play audio #1040Save to Flash Cards
[conjunction]  when (for future events); whenever; if and when

Root: kapag
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Kapag Example Sentences in Tagalog: (123)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Masayá akó kapág nakikita kitá.
Play audio #27520 Play audio #27521
 
I am happy whenever I see you.
Isinásará niyá ang isip kapág pagód siyá.
Play audio #32356 Play audio #32357
 
She shuts off her brain when she's tired.
Sumagót ka lang kapág tinátanóng ka.
Play audio #30875 Play audio #30876
 
Only answer when you're being asked.
La akóng nagkakatrabaho kapág walâ na akóng kakainin.
Play audio #36260
 
I always get a job right when I have nothing left to eat.
Kákabahán ka kapág pinanoód mo ang The Exorcist.
Play audio #32093 Play audio #32094
 
You'd get nervous when you watch The Exorcist.
Minsan nakákasama si James kapág nagpúpuntá akó sa London.
Play audio #36872
 
At times James is able to join me when I go to London.
Tumútunóg ang sapatos niyá kapág siyá ay naglálakád.
Play audio #35967
 
Her shoes make a sound when she's walking.
Tiyák na magkakaguló kapág dumatíng ang masamáng bali.
Play audio #35936
 
Chaos will surely erupt if the bad news arrives.
Hahabulin ka ng aso kapág tumakbó ka.
Play audio #32276 Play audio #32277
 
The dog will chase you if you'd run.
Mamimiss kitá kapág umalís ka.
Play audio #33121 Play audio #33122
 
I'll miss you when you leave.
Malulu silá kapág nariníg ka niláng kumantá.
Play audio #27946 Play audio #27947
 
They will be astounded when they hear you sing.
Bakâ kiligín ka kapág tinitigan ka niyá.
Play audio #37079
 
You may get butterflies in your stomach when he stares at you.
Nalúlungkót akó kapág sinisilip ko ang lamán ng kahón.
Play audio #36569
 
I feel sad when I peek at the contents of the box.
Matátauhan silá kapág sinabi mo sa kanilá ang katotohanan.
Play audio #27395 Play audio #27396
 
They will come to their senses when you tell them the truth.
Magwawalâ ang mga magulang mo kapág nalamang buntís ka.
Play audio #34936 Play audio #34937
 
Your parents will fly into a fit of rage if they find out you're pregnant.

User-submitted Example Sentences (34):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kapag tama ka, tama ka.
Tatoeba Sentence #3243775 Tatoeba user-submitted sentence
When you're right, you're right.


Handa ako kapag handa ka na.
Tatoeba Sentence #3255835 Tatoeba user-submitted sentence
I'm ready when you are.


Makukuha mo kapag susubukan mo.
Tatoeba Sentence #3074547 Tatoeba user-submitted sentence
You'll succeed if you try.


Gagawin namin kapag may oras kami.
Tatoeba Sentence #2842529 Tatoeba user-submitted sentence
We'll do it when we have time.


Hilaw kapag kumakain kami ng isda.
Tatoeba Sentence #2782091 Tatoeba user-submitted sentence
We eat fish raw.


Kapag gusto mong umiyak, umiyak ka.
Tatoeba Sentence #2761930 Tatoeba user-submitted sentence
If you want to cry, cry.


Tingnan mo ako pag kinakausap kita!
Tatoeba Sentence #5299966 Tatoeba user-submitted sentence
Look at me when I talk to you!


Sagutin mo ako kapag kinakausap kita.
Tatoeba Sentence #2917837 Tatoeba user-submitted sentence
Please answer me when I speak to you.


Huwag magsalita kapag puno ang bibig mo.
Tatoeba Sentence #2912047 Tatoeba user-submitted sentence
Don't talk with your mouth full.


Natututo ang tao kapag siya ay nagtuturo.
Tatoeba Sentence #2787987 Tatoeba user-submitted sentence
When teaching, men learn.


Masisiyahan siya kapag marinig niya iyon.
Tatoeba Sentence #3625456 Tatoeba user-submitted sentence
He would be glad to hear that.


Kapag matunaw ang yelo, ito'y magiging tubig.
Tatoeba Sentence #2765607 Tatoeba user-submitted sentence
When ice melts, it becomes water.


Sumisikat ang araw nang mas maaga kapag tag-araw,
Tatoeba Sentence #2798350 Tatoeba user-submitted sentence
The sun rises earlier in the summer.


Bakit pa mabuhay kapag mamamatay man din lang tayo?
Tatoeba Sentence #2766879 Tatoeba user-submitted sentence
Why live if we're going to die?


Anong gagawin mo kapag may isang milyong dolyar ka?
Tatoeba Sentence #3078334 Tatoeba user-submitted sentence
If you had a million dollars, what would you do?


Naiisip ko siya kapag naririnig ko ang awit na 'to.
Tatoeba Sentence #4026765 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear this song, I think of her.


Kapag mas mataas ang puno, mas mahirap itong akyatin.
Tatoeba Sentence #2815960 Tatoeba user-submitted sentence
The taller a tree is, the harder it is to climb.


Kapag ako'y may mga pakpak, lilipad ako patungo sa'yo.
Tatoeba Sentence #3440045 Tatoeba user-submitted sentence
If I had wings, I would fly to you.


Masama ang pakiramdam ko kapag gumigising ako sa umaga.
Tatoeba Sentence #2964271 Tatoeba user-submitted sentence
I feel sick when I get up in the morning.


Alam mo kung saan mo ako hahanapin kapag may kailangan ka.
Tatoeba Sentence #2842275 Tatoeba user-submitted sentence
You know where to find me if you need anything.


Kapag walang tao dito, mag-iwan ka na lang ng isang mensahe.
Tatoeba Sentence #3261366 Tatoeba user-submitted sentence
If nobody's here, just leave a message.


Kapag ikaw ay isang mabait na bata, magkakaroon ka ng kendi.
Tatoeba Sentence #2842475 Tatoeba user-submitted sentence
If you are a good girl, you shall have candy.


Kapag gusto mong lokohin ang mundo, sabihin mo ang katotohanan.
Tatoeba Sentence #2792327 Tatoeba user-submitted sentence
When you want to fool the world, tell the truth.


Hindi ako sasagot kapag itatanong niya sa akin ang tanong na iyon.
Tatoeba Sentence #2810734 Tatoeba user-submitted sentence
If he asks me that question, I won't answer.


Kapag papayagan mo akong magsalita, maaari kong ipaliwanag ang lahat.
Tatoeba Sentence #2428054 Tatoeba user-submitted sentence
If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.


Kapag tiningnan mula sa kalawakan, ang ilog ay mukhang isang malaking ahas.
Tatoeba Sentence #2776210 Tatoeba user-submitted sentence
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.


Kapag naririnig ko ang awit na iyon, naaalala ko ang mga araw ng aking kabataan.
Tatoeba Sentence #2780383 Tatoeba user-submitted sentence
When I hear that song, I remember my younger days.


Tulog ang mga tao kapag sila'y nabubuhay, sila'y gumigising kapag sila'y namamatay.
Tatoeba Sentence #2816055 Tatoeba user-submitted sentence
Humans are asleep when they live. They wake up when they die.


Tulog ang mga tao kapag sila'y nabubuhay, sila'y gumigising kapag sila'y namamatay.
Tatoeba Sentence #2816055 Tatoeba user-submitted sentence
Humans are asleep when they live. They wake up when they die.


Magnanakaw ako. Aalis ako kapag nakuha ko ang gamit. Isumbong mo ako at sasaksakin kita.
Tatoeba Sentence #2806439 Tatoeba user-submitted sentence
I'm a thief, I'll go back when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.


Kapag may kaunting panahon ka pa, gusto sana kitang makausap tungkol sa ilang mga problema.
Tatoeba Sentence #2787977 Tatoeba user-submitted sentence
If you have a minute, I'd like to talk to you about some problems.


Ang mga mananaliksik ay gumawa ng mga kuting na maaaring magbigay ng ilaw kapag sila ay nasa dilim.
Tatoeba Sentence #2800084 Tatoeba user-submitted sentence
The researchers have created kittens that can glow in the dark.


Kapag malaman ng aking mga magulang na pumarito ka, maaari silang gumawa ng bagay na hindi kanais-nais.
Tatoeba Sentence #2763506 Tatoeba user-submitted sentence
If my parents find out you came over, they could do something crazy.


Kapag nakipagkantutan ang isang babae sa unang pagkakataon, napupunit ang kaniyang hymen at siya ay dinudugo.
Tatoeba Sentence #4680564 Tatoeba user-submitted sentence
When a girl has sex for the first time, her hymen ruptures and bleeds.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
pag, kpag, kapagka
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kapag:

KAPAG AUDIO CLIP:
Play audio #1040
Markup Code:
[rec:1040]
Related Filipino Words:
pag
Related English Words:
ifwhenif and whenwhenever
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.