Back
Close
 

laman

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word laman in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word laman:


lamán  Play audio #8387Save to Flash Cards
[noun]  contents; substance; meat; flesh; body; root

Root: laman
Usage Note Icon Usage Notes:
WOTD: LAMAN (noun) meat; contents; substance; flesh

"Laman" is a a root word. From the definitions given above, you will notice that it can take different meanings. By adding affixes to it, other variations in its meaning are possible.

Examples:

"Kapag ang ulam ay baboy, laman lang ang kinakain ko. Hindi ako kumakain ng taba" = When eating pork (lit: when the viand is pork), I only eat the meat. I don't eat the fat.

"Alisin natin ang laman ng kahon" = Let's remove the contents of the box.

"Marami bang laman ang bag mo?" = Does your bag contain a lot of things.

"Madaldal si Maria pero madalas wala namang laman ang mga sinasabi" = Mary talks a lot but often there's no substance in what she says.

"Malalim ang sugat ni Jim, kita na ang laman" = Jim's wound is deep, the flesh can already be seen.

"Pag bumibili ako ng karne, ang pinipili ko ay 'yung MAlamán at hindi 'yung mataba" = When I buy meat ("karne" usually means beef), I choose the meaty parts and not the fatty ones.

"MAlamán ang mga sinabi ni Tom" = The things that Tom said have a lot of substance (carry a lot of weight or may also mean pointed)

"Si John ay hindi mataba. MAlamán lang siya." = John is not fat. He's just stocky.

"Ano ang NIlalaman ng sulat ni Kathy?" = What's stated in Kathy's letter?

"Peanut butter ang PAlaman ng sandwich ko" = Peanut butter is what's inside my sandwich

"Peanut butter din ba ang IPINAlaman/PINAlaman mo sa sandwich mo?" = Is it also peanut butter that you put in your sandwich?

"Kakain ka nang marami para MAGKAlaman ka" = You should eat a lot so you'd gain some weight (lit: so you'd have meat in you. "Para magkalaman ka" is a "kinder" way of saying "para hindi ka buto't balat" (so you won't be bone and skin (skin and bone))

"Ang bag ni Nancy na NAGlalaman ng kanyang passport ang nawawala" = Nancy's bag that contains her passport is the one that's missing.

String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Laman Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Waláng lamán ang bahay
The house is empty.
Nalúlungkót akó kapág sinisilip ko ang lamán ng kahón.
Play audio #36569
 
I feel sad when I peek at the contents of the box.
Huwág mong alisín ang mga lamán ng kahón.
Play audio #36578
 
Don't remove the contents of the box.
Ipinápakita ba sa iyó ni Jane ang lamán ng bag niyá?
Play audio #30458 Play audio #30459
 
Does Jane show you the contents of her bag?

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Pera lamang iyan.
Tatoeba Sentence #3261325 Tatoeba user-submitted sentence
It's only money.


Uupo ka lamang dito.
Tatoeba Sentence #1851902 Tatoeba user-submitted sentence
You have only to sit here.


Pangarap lamang iyon.
Tatoeba Sentence #1838915 Tatoeba user-submitted sentence
It's only a dream.


Walang laman ang lata.
Tatoeba Sentence #1725866 Tatoeba user-submitted sentence
The can is empty.


Walang laman ang bote.
Tatoeba Sentence #3288504 Tatoeba user-submitted sentence
The bottle is empty.


Panaginip lamang iyon.
Tatoeba Sentence #1838916 Tatoeba user-submitted sentence
It's only a dream.


Iniisip ko lamang ikaw.
Tatoeba Sentence #1814047 Tatoeba user-submitted sentence
I'm only thinking of you.


Gusto ko lamang matulog.
Tatoeba Sentence #2955353 Tatoeba user-submitted sentence
I just want to get some sleep.


Ito'y pisapapeles lamang.
Tatoeba Sentence #1453521 Tatoeba user-submitted sentence
This is just a paperweight.


Oras lamang ang magsasabi.
Tatoeba Sentence #1837700 Tatoeba user-submitted sentence
Only time will tell.


Lumakad lamang ako papunta.
Tatoeba Sentence #2772589 Tatoeba user-submitted sentence
I was going on foot.


Katatanghalian ko pa lamang.
Tatoeba Sentence #2829237 Tatoeba user-submitted sentence
I have just eaten lunch.


Saging lamang ang kinain ko.
Tatoeba Sentence #4650524 Tatoeba user-submitted sentence
I ate only bananas.


Kung may hardin lamang tayo!
Tatoeba Sentence #2842509 Tatoeba user-submitted sentence
If only we had a garden!


May isang binti lamang si Tom.
Tatoeba Sentence #2838107 Tatoeba user-submitted sentence
Tom had only one leg.


Hindi lamang iyan ang problema.
Tatoeba Sentence #3196925 Tatoeba user-submitted sentence
That's not the only problem.


Isang bagay lamang ang nais ko.
Tatoeba Sentence #7633045 Tatoeba user-submitted sentence
I only want one thing.


May dalawang dolyar lamang tayo.
Tatoeba Sentence #2800135 Tatoeba user-submitted sentence
We have only two dollars.


Ikaw ay isang estudyante lamang.
Tatoeba Sentence #2937584 Tatoeba user-submitted sentence
You are nothing but a student.


Bukas ang kahon at walang laman.
Tatoeba Sentence #1383705 Tatoeba user-submitted sentence
The box was open and empty.


Ikaw lamang ang makakagawa niyon.
Tatoeba Sentence #1823822 Tatoeba user-submitted sentence
You're the only one who can do it.


Iyon lamang ang gusto kong gawin.
Tatoeba Sentence #1820285 Tatoeba user-submitted sentence
It is all I want to do.


Pagwawalis lamang ang gagawin mo.
Tatoeba Sentence #1369538 Tatoeba user-submitted sentence
All you have to do is sweep the floor.


Siya lamang ang dumating sa parti.
Tatoeba Sentence #2842474 Tatoeba user-submitted sentence
He was the only one who came to the party.


Pipindutin mo lamang itong butones.
Tatoeba Sentence #1619133 Tatoeba user-submitted sentence
You have only to push this button.


Ginagawa ko lamang ang aking trabaho.
Tatoeba Sentence #3278777 Tatoeba user-submitted sentence
I'm just doing my job.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days till Christmas.


Tatlong araw na lamang bago ang Pasko.
Tatoeba Sentence #2918987 Tatoeba user-submitted sentence
It's only three days until Christmas.


Kababalik ko lamang galing sa paaralan.
Tatoeba Sentence #1681198 Tatoeba user-submitted sentence
I have just come back from school.


Ang paghinga lamang ay hindi kabuhayan.
Tatoeba Sentence #2099344 Tatoeba user-submitted sentence
Merely to breathe does not mean to live.


Sa harap lamang ng tindahan ang estasyon.
Tatoeba Sentence #1783580 Tatoeba user-submitted sentence
The shop is just in front of the station.


Kaaalis lamang ni Inay para mag-shopping.
Tatoeba Sentence #3233540 Tatoeba user-submitted sentence
Mother has just gone out shopping.


Malimit na ako'y kalahating gising lamang.
Tatoeba Sentence #1353429 Tatoeba user-submitted sentence
I'm often only half-awake.


Ngayon lamang siya dumating. Nalaman mo ba?
Tatoeba Sentence #2782083 Tatoeba user-submitted sentence
He came home just now. Didn't you know that?


Kung umulan bukas, nasa bahay na lamang ako.
Tatoeba Sentence #2165736 Tatoeba user-submitted sentence
If it rains tomorrow, I'll just stay at home.


Humahabol ang ilang tao ng kagalakan lamang.
Tatoeba Sentence #1748335 Tatoeba user-submitted sentence
Some people pursue only pleasure.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Bakit walang laman na pagkain ang aking ref?
Tatoeba Sentence #2796551 Tatoeba user-submitted sentence
Why is there no food in my refrigerator?


Kumakain ka ba ng karne o purong gulay lamang?
Tatoeba Sentence #2864273 Tatoeba user-submitted sentence
Do you eat meat or are you a vegetarian?


Hindi ko opinyon, kundi translasyon ko lamang.
Tatoeba Sentence #1349272 Tatoeba user-submitted sentence
It's not my opinion, but just my translation.


Gusto ko lamang ang pinakamagaling para sa lahat.
Tatoeba Sentence #1854799 Tatoeba user-submitted sentence
I only want what's best for everyone.


Ang kapayapaan lamang ang makakaligtas ng daigdig.
Tatoeba Sentence #1663410 Tatoeba user-submitted sentence
Only peace can save the world.


Siya ay bumiyahe na ang kasama ay isang aso lamang.
Tatoeba Sentence #2794644 Tatoeba user-submitted sentence
He traveled with only a dog for company.


Makitanong lamang po kung saan ang pagpalit ng tren?
Tatoeba Sentence #1598950 Tatoeba user-submitted sentence
Will you tell me where to change trains?


May taong dumadaldal dahil lamang may bunganga sila.
Tatoeba Sentence #2030954 Tatoeba user-submitted sentence
There are people who talk just because they have a mouth.


Para lamang mga Amerikano ngayon ang mga Taga-Europa.
Tatoeba Sentence #2156119 Tatoeba user-submitted sentence
Europeans today are just like Americans.


Iyong may mga ID lamang ang pahihintulutang makapasok.
Tatoeba Sentence #2751812 Tatoeba user-submitted sentence
Only those with IDs are allowed to enter.


Sa totoo lamang, kailangan kitang pasalamatan dahil dito.
Tatoeba Sentence #2772591 Tatoeba user-submitted sentence
In fact, I should thank you for this.


Kung may sapat na pera lamang ako, binilhin ko na sana ang bag na iyon.
Tatoeba Sentence #2772586 Tatoeba user-submitted sentence
If I had had enough money, I would have bought the bag.


Suwerte lamang na nakita ko itong libro sa tindahan ng mga lumang libro.
Tatoeba Sentence #1783597 Tatoeba user-submitted sentence
I found this book by chance in a secondhand bookstore.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce laman:

LAMAN AUDIO CLIP:
Play audio #8387
Markup Code:
[rec:8387]
Related Filipino Words:
nilálamánpalamánmalamánkalamnánmaglamánkalamanganlamanánwaláng lamándugó't lamán
Related English Words:
meatcontentscontentsubstancefleshbody
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
lamang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.