Close
 


lima

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word lima in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word lima:


limá  Play audio #21612
[number]  five (5)

Root: lima
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Lima Example Sentences in Tagalog: (12)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Kung bawasan ang sampû ng limá, ilán ang maiiwan?
Play audio #36577Audio Loop
 
If we take five away from ten, how many will be left?
Pipi ka ng dalawá sa kaniláng limá.
Play audio #27792 Play audio #27794Audio Loop
 
You will choose two out of the five of them.
Limáng estudyante ang malubháng nasugatan.
Play audio #34607 Play audio #34608Audio Loop
 
Five students were seriously injured.
Hindî lalagpás sa limáng minuto ang presentasyón ko.
Play audio #44946Audio Loop
 
My presentation won't exceed five minutes.
Magkakáhiwaláy nang limáng taón siná Dan at Pat .
Play audio #36824Audio Loop
 
Dan and Pat will be separated for five years.
Tumirá si Vincent dito nang limáng taón.
Play audio #36528Audio Loop
 
Vincent lived here for five years.
Nakakapagtalâ ang klíniká ng limáng kaso ng dengue kada araw.
Play audio #49229Audio Loop
 
The clinic records five dengue cases every day.
Taón-taóng idinadaos ang kumperénsiyá sa loób ng limáng araw.
Play audio #36849Audio Loop
 
Every year, the conference is held for five days.
Mga limáng minuto ka pa lang nakákaalís nang dumatíng si Charles.
Play audio #29743 Play audio #29744Audio Loop
 
It was just about five minutes after you left when Charles arrived.
Tumu ang pera ni Bill sa bangko nang limáng porsyento.
Play audio #46126Audio Loop
 
Bill's money in the bank made a profit of five percent.

User-submitted Example Sentences (14):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Mayroon akong limang mga kaibigan.
Tatoeba Sentence #4491696 Tatoeba user-submitted sentence
I have five friends.


Ang tatay ko ay may limang kapatid.
Tatoeba Sentence #2782236 Tatoeba user-submitted sentence
My father has five brothers and sisters.


Bakit may limang binti ang butiking ito?
Tatoeba Sentence #2771540 Tatoeba user-submitted sentence
Why does this lizard have five legs?


Saan patutungo ang butiking may limang binti?
Tatoeba Sentence #2771416 Tatoeba user-submitted sentence
Where is the five-legged lizard going?


Ako ay may isang libo't limang daang mga baka.
Tatoeba Sentence #2669512 Tatoeba user-submitted sentence
I have one thousand and five hundred cows.


Naputol ang buntot ng butiking may limang binti.
Tatoeba Sentence #2771542 Tatoeba user-submitted sentence
The five-legged lizard had its tail cut off.


Mayroon siyang di bawas nang limang librong Ingles.
Tatoeba Sentence #1651552 Tatoeba user-submitted sentence
He has no less than five English books.


Ang lolo ko'y limang beses na mas matanda kaysa akin.
Tatoeba Sentence #2420449 Tatoeba user-submitted sentence
My grandfather is five times as old as I am.


Mayroon kang limang minuto para makapagbihis at bumaba.
Tatoeba Sentence #4490076 Tatoeba user-submitted sentence
You have five minutes to get dressed and come downstairs.


Sa natitirang mga salita sa listahan, lima ay pangngalan.
Tatoeba Sentence #3045503 Tatoeba user-submitted sentence
Of the remaining words on the list, five are nouns.


Nakasakay ako sa eroplano limang minutos bago ito lumipad.
Tatoeba Sentence #2917764 Tatoeba user-submitted sentence
I got to my plane five minutes before takeoff.


Pumapasok sa paaralan si Hiromi ng limang araw sa isang buwan.
Tatoeba Sentence #3080514 Tatoeba user-submitted sentence
Hiromi goes to school five days a week.


Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu.
Tatoeba Sentence #1834034 Tatoeba user-submitted sentence
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.


Marahil sa ibang sansinukob, ang ating basikong limang mga pandama ay walang kuwenta at pawang mangangailangan tayo ng ibang mga pandama.
Tatoeba Sentence #1467215 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce lima:

LIMA AUDIO CLIP:
Play audio #21612
Markup Code:
[rec:21612]
Related Filipino Words:
labinlimálimampûikalimápanlimátig-limálimahan
Related English Words:
five
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
limang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »