Close
 


magawa

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word magawa in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word magawa:


magawâ  Play audio #8416
[verb]  to be able to do something
Object Focus Icon
Object Focus
; to be able to make something
Object Focus Icon
Object Focus
; to be able to fix something
Object Focus Icon
Object Focus


Verb conjugations of magawa:

Focus:  
Object Focus Icon
Object  
Root: gawaConjugation Type: Ma-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
magawâ  Play audio #8416
Completed (Past):
nagawâ  Play audio #23163
Uncompleted (Present):
nagagawâ  Play audio #23164
Contemplated (Future):
magagawâ  Play audio #23165
Verb family:
gawín  |  
gumawâ  |  
magawâ
 |  
magawán  |  
magpagawâ  |  
makagawâ  |  
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Magawa Example Sentences in Tagalog: (20)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Mahalagáng gunitaín ang mga nagawâ ni Bonifacio.
Play audio #33633 Play audio #33634Audio Loop
 
It's importrant to commemorate what Bonifacio did.
Pinalala siyá sa mga kasalanang nagawâ.
Play audio #32850 Play audio #32851Audio Loop
 
He is set free from the sins he has committed.
Anó ang magagawâ mo para mabawasan ang panganib na masugatan?
Play audio #38371Audio Loop
 
What can you do to reduce the risk of injury?
Walâ ka bang magawâ?
Play audio #29140 Play audio #29141Audio Loop
 
Can't you do anything about it?
Hindî ko magagawáng iwanan ka.
Play audio #29130 Play audio #29131Audio Loop
 
I will never leave/forsake you.
Nagagawâ ni Peter na hindî magtanghalian.
Play audio #32852 Play audio #32853Audio Loop
 
Peter is able to skip lunch.
Kailán magagawâ ang TV mo?
Play audio #29138 Play audio #29139Audio Loop
 
When will your TV get fixed?
Nagagawâ pa ba itó?
Play audio #29134 Play audio #29135Audio Loop
 
Can this still be fixed/repaired?
Omg, hindî ko pa nagagawâ ang proyekto.
Play audio #42832Audio Loop
 
Oh mu gosh, I haven't done the project yet.
Walâ kang magagawâ para mapatigil itó.
Play audio #28890 Play audio #28891Audio Loop
 
There's nothing you can do to stop it.

User-submitted Example Sentences (14):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Nagawa natin.
Tatoeba Sentence #2903825 Tatoeba user-submitted sentence
We succeeded.


Sumubok siya, at nagawa niya.
Tatoeba Sentence #2861060 Tatoeba user-submitted sentence
He tried, and he did it.


Magagawa ko iyan nang mag-isa.
Tatoeba Sentence #2804859 Tatoeba user-submitted sentence
I can do it alone.


Di nagawa ang Roma sa isang araw.
Tatoeba Sentence #1798417 Tatoeba user-submitted sentence
Rome was not built in a day.


Ako ay nagtataka bakit niya nagawa iyon.
Tatoeba Sentence #2753869 Tatoeba user-submitted sentence
I wonder why he did that.


Wala siyang magagawa kung hindi tumanggap.
Tatoeba Sentence #2762105 Tatoeba user-submitted sentence
He will have no choice but to accept.


Wala ng magagawa ang paninisi mo sa kanya sa aksidente.
Tatoeba Sentence #1020818 Tatoeba user-submitted sentence
It is no use blaming him for the accident now.


Huwag mong ipabukas ang anong magagawa mo ngayong araw.
Tatoeba Sentence #3243786 Tatoeba user-submitted sentence
Don't put off until tomorrow what you can do today.


Kung hindi mo magawa ang gusto mo, ginagawa mo ang anong kaya mo.
Tatoeba Sentence #2763719 Tatoeba user-submitted sentence
When you can't do what you want, you do what you can.


Ano man ang gawin ko, sinasabi niyang magagawa ko pa nang mas maayos.
Tatoeba Sentence #2772581 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever I do, she says I can do better.


Kahit sino man siya, wala tayong magagawa kundi ang magtiwala sa kanya.
Tatoeba Sentence #4444070 Tatoeba user-submitted sentence
Whoever he may be, there's nothing we can do but trust him.


Wala na akong magagawa kung hindi huwag nang isipin ang pagpunta sa labas ng bansa.
Tatoeba Sentence #2924419 Tatoeba user-submitted sentence
There's nothing I can do but give up the idea of going abroad.


Walang bansa sa daigdig na ito'y ang pag-ibig ay hindi nagawang manunula ang mga mangingibig.
Tatoeba Sentence #6388389 Tatoeba user-submitted sentence
There is no country in this world where love has not turned lovers into poets.


Ako ay naglalakbay sa malayo, bumibisita sa mga dayuhang bansa, gumagawa ng mga bagay na hindi ko pa nagawa noon.
Tatoeba Sentence #2796519 Tatoeba user-submitted sentence
I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce magawa:

MAGAWA AUDIO CLIP:
Play audio #8416
Markup Code:
[rec:8416]
Related Filipino Words:
gawâgumawâgawíngawainpaggawâmakagawâmagpagawâmanggagagumagawâipagawâ
Related English Words:
dodoesdiddoingable to doget fixedfixedfix
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »