Back
Close
 

marami

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word marami in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word marami:


marami  Play audio #359Save to Flash Cards
[adjective]  many; many things; there are many; multiple; much; a lot; a lot of; lots; lots of; plenty

Root: dami
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Marami Example Sentences in Tagalog: (80)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Marami akóng problema at saíd na akó.
Play audio #40240
 
I have many problems and I'm spread so thin right now.
Marami siláng pagkain na nátirá.
Play audio #28854 Play audio #28855
 
They have so many leftovers.
Maraming mámamayán ang ayaw sa kasalukuyang pangulo.
Play audio #40283
 
Many people don't like the current president.
Inaasahang marami ang dada sa South Korea sa 2020.
Play audio #35200 Play audio #35201
 
It's expected that many will migrate to South Korea in 2020.
Marami ang namatáy dahil sa lindól at sa sunog na kasunód nitó.
Play audio #36228
 
Many people died because of the earthquake and the fire that followed it.
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio #28809 Play audio #28810
 
Have you already been to many countries?
Marami siláng nasásamsám na iligál na produkto.
Play audio #32242 Play audio #32244
 
They confiscate a lot of illegal products.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti.
Play audio #30996 Play audio #30997
 
Many people discover that not all of their friends are good.
Marami nang nadiskubré ang mga siyentista tungkól sa uniberso.
Play audio #36388
 
Scientists have revealed much about the universe
Marami ang dumaratíng at yumayao.
Play audio #32906 Play audio #32908
 
Many come and go.
Maraming kaibigan ang mga taong nananatiling masayá.
Play audio #33371 Play audio #33372
 
Those who stay happy have many friends.
Maraming tao ang malubháng nasúsugatan dahil sa mga aksidente sa sasakyán.
Play audio #38879
 
Many people sustain serious injuries as a result of car accidents.
Marami ang matutuwâ kapág isinulong ang programa.
Play audio #36243
 
Many people will be happy if the program pushes through.
Naíiyák ang marami sa libíng.
Play audio #31465 Play audio #31466
 
Many are getting teary-eyed at the burial.
Maaaring magdulot ang pera ng maraming kagalakan.
Play audio #38112
 
Money can bring many joys.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kumain ng maraming gulay.
Tatoeba Sentence #3313270 Tatoeba user-submitted sentence
Eat a lot of vegetables.


Madaming kakilala si Tom.
Tatoeba Sentence #4309014 Tatoeba user-submitted sentence
Tom knows a lot of people.


Marami akong naipong pera.
Tatoeba Sentence #5296210 Tatoeba user-submitted sentence
I saved a lot of money.


Maraming otel sa dawntawn.
Tatoeba Sentence #1734314 Tatoeba user-submitted sentence
There are many hotels downtown.


Maraming salamat sa tulong.
Tatoeba Sentence #3033121 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you so much for the help.


Ako'y may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2428025 Tatoeba user-submitted sentence
I have many friends.


Maraming pabrika sa Kawasaki.
Tatoeba Sentence #1822100 Tatoeba user-submitted sentence
There are a lot of factories in Kawasaki.


Maraming mali itong databeys.
Tatoeba Sentence #1901503 Tatoeba user-submitted sentence
This database contains many errors.


Maraming luku-luko sa aklatan.
Tatoeba Sentence #2153249 Tatoeba user-submitted sentence
There's a lot of crazies in the library.


Naghingi siya ng maraming pera.
Tatoeba Sentence #3271869 Tatoeba user-submitted sentence
He asked for a lot of money.


Marami bang turista sa Armenya?
Tatoeba Sentence #1865108 Tatoeba user-submitted sentence
Are there many tourists in Armenia?


Gumawa ng maraming mali si Tom.
Tatoeba Sentence #2917687 Tatoeba user-submitted sentence
Tom made many mistakes.


Si Ann ay may maraming kaibigan.
Tatoeba Sentence #2793642 Tatoeba user-submitted sentence
Ann has many friends.


Marami akong natutunan mula sa iyo.
Tatoeba Sentence #2893058 Tatoeba user-submitted sentence
I learned a lot from you.


Talagang maraming tao'y kilala siya.
Tatoeba Sentence #2103142 Tatoeba user-submitted sentence
Very many people know him.


Tulad ko, maraming kaibigan si Lucy.
Tatoeba Sentence #2808625 Tatoeba user-submitted sentence
Like me, Lucy has many friends.


Kilala ng maraming tao ang mukha niya.
Tatoeba Sentence #1933215 Tatoeba user-submitted sentence
His face is known to many people.


Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
Tatoeba Sentence #3288495 Tatoeba user-submitted sentence
Thank you so much for inviting me.


Nagsasayang ng maraming pagkain si Tom.
Tatoeba Sentence #2946483 Tatoeba user-submitted sentence
Tom wastes a lot of food.


Maraming libro siyang binasa sa Tagalog.
Tatoeba Sentence #2177367 Tatoeba user-submitted sentence
She has read a lot of Tagalog books.


Gaano karami ang mga tao sa iyong grupo?
Tatoeba Sentence #4491647 Tatoeba user-submitted sentence
How many people are in your group?


Maraming gitara ang may anim na kwerdas.
Tatoeba Sentence #2842526 Tatoeba user-submitted sentence
Most guitars have six strings.


Nakapunta ako diyan nang maraming beses.
Tatoeba Sentence #3252074 Tatoeba user-submitted sentence
I have been there scores of times.


Di kailangang magpanik. Marami pang oras.
Tatoeba Sentence #1794785 Tatoeba user-submitted sentence
There's no need to panic. There's plenty of time.


Gaano karaming tao ang kasya sa kotse mo?
Tatoeba Sentence #5361264 Tatoeba user-submitted sentence
How many people can fit in your car?


Sa ilog ay maraming isdang kulay-dalandan.
Tatoeba Sentence #3596470 Tatoeba user-submitted sentence
There are many orange fishes in the river.


Nakilala siya ng marami sa loob ng teatro.
Tatoeba Sentence #2820117 Tatoeba user-submitted sentence
Many in the theater recognized him.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


Ang panahon ay nagbubura ng maraming alaala.
Tatoeba Sentence #2847872 Tatoeba user-submitted sentence
Time erases many memories.


Maraming pandesal ngayon ay hindi na maalat.
Tatoeba Sentence #2762007 Tatoeba user-submitted sentence
Most salt bread nowadays is not salty anymore.


Madaming magandang bagay ang iniwan ng hari.
Tatoeba Sentence #1020803 Tatoeba user-submitted sentence
The king left a large fortune behind.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Nagpunta kami sa Tokyo nang maraming beses na.
Tatoeba Sentence #1854214 Tatoeba user-submitted sentence
We have been to Tokyo many times.


Sa tingin ko naglalagay ka ng maraming asukal.
Tatoeba Sentence #2861105 Tatoeba user-submitted sentence
I think you're putting in too much sugar.


Marami akong mga kaibigang nakakapag-Esperanto.
Tatoeba Sentence #1797217 Tatoeba user-submitted sentence
I have many Esperanto-speaking friends.


Marami talagang niyebe noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856015 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Hindi kumakain ng maraming prutas ang tatay ko.
Tatoeba Sentence #2932124 Tatoeba user-submitted sentence
My father does not eat much fruit.


Maraming karunungan ang matatagpuan sa Bibliya.
Tatoeba Sentence #2782243 Tatoeba user-submitted sentence
Much wisdom is to be found in the Bible.


Ang aksidente ay nagdulot ng maraming kamatayan.
Tatoeba Sentence #2882155 Tatoeba user-submitted sentence
The accident has caused many deaths.


May maraming trabaho sa kompyuter na industriya.
Tatoeba Sentence #1694365 Tatoeba user-submitted sentence
There are many jobs available in the computer industry.


Gaano karaming mga tao ang kakasya sa iyong kotse?
Tatoeba Sentence #5361263 Tatoeba user-submitted sentence
How many people can fit in your car?


Maraming tao ang nagsasalita ng Pranses sa Aprika.
Tatoeba Sentence #5222198 Tatoeba user-submitted sentence
Many people speak French in Africa.


Gusto ni Tomas ang popcorn na maraming mantikilya.
Tatoeba Sentence #1780792 Tatoeba user-submitted sentence
Tom likes popcorn with lots of butter.


Meron akong kalahating karaming librong meron siya.
Tatoeba Sentence #2099342 Tatoeba user-submitted sentence
I have only half as many books as he does.


Nagluto ang kusinero para sa pamilya nang maraming taon.
Tatoeba Sentence #2927737 Tatoeba user-submitted sentence
The cook served the family for many years.


Wala akong ganoon kadaming pera na kagaya ng iniisip mo.
Tatoeba Sentence #4680408 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have as much money as you think.


Pinagsilbihan ng tagaluto ang pamilya nang maraming taon.
Tatoeba Sentence #2927739 Tatoeba user-submitted sentence
The cook served the family for many years.


May maraming magagandang babae sa Shanghai kaysa sa Tokyo.
Tatoeba Sentence #2971924 Tatoeba user-submitted sentence
There are many more beautiful ladies in Shanghai than in Tokyo.


Ang isdang ito ay may maraming maliliit na buto sa katawan.
Tatoeba Sentence #2798352 Tatoeba user-submitted sentence
This fish has a lot of small bones in it.


Pinayuhan ako ng doktor na huwag kumain nang sobrang marami.
Tatoeba Sentence #2961158 Tatoeba user-submitted sentence
The doctor advised me not to eat too much.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
madami, karami, kadami
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce marami:

MARAMI AUDIO CLIP:
Play audio #359
Markup Code:
[rec:359]
Related Filipino Words:
damimarámi-ramikaramihannakáraraminápakaramidumamimaráming-maramingpinakamaramimaramihannakakarami
Related English Words:
manymany thingsmucha lota lot oflotslots ofplentythere are many
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
maraming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.