Back
Close
 

niyan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word niyan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word niyan:


niyán  Play audio #8161Save to Flash Cards
[demonstrative ng pronoun]  that (referring to something close to person spoken to)
[adjective]  of that; because of that

Root: iyan
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Niyan Example Sentences in Tagalog: (7)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Bigyán mo akó niyán.
Play audio #28595 Play audio #28594
 
Give me one/some of that.
Bakâ akó ang masisi niyán.
Play audio #31860 Play audio #31861
 
I might get blamed for it.
Sino ang nagpadalá niyán sa iyó?
Play audio #33784 Play audio #33785
 
Who sent you that?
Hindî akó ang nagpóst niyán.
Play audio #33192 Play audio #33193
 
I didn't post that.
Bakâ may magnakaw niyán.
Play audio #36464
 
Someone might steal that.
Sino ang dádalhán mo niyán
To whom are you bringing that?
Iwan mo lang ang cake sa mesa at walâ namáng gágaláw niyán.
Play audio #31612 Play audio #31613
 
Just leave the cake on the table as no one would touch it.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Ayoko nyan.
Tatoeba Sentence #5299941 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't like it.


Gusto niyang magtenis.
Tatoeba Sentence #1848451 Tatoeba user-submitted sentence
He is fond of playing tennis.


Sinadya niyang magkamali.
Tatoeba Sentence #2911901 Tatoeba user-submitted sentence
He made a mistake on purpose.


Tinangka niyang mamalengke.
Tatoeba Sentence #1818580 Tatoeba user-submitted sentence
She intended to go shopping.


Sinubukan niyang magpakamatay.
Tatoeba Sentence #2911932 Tatoeba user-submitted sentence
She tried to commit suicide.


Sinubukan niyang magpakamatay.
Tatoeba Sentence #2911932 Tatoeba user-submitted sentence
He tried to kill himself.


Alam niyang siya ay nagkamali.
Tatoeba Sentence #3047558 Tatoeba user-submitted sentence
He knows he did something wrong.


Gusto niyang napuntang teatro.
Tatoeba Sentence #1876643 Tatoeba user-submitted sentence
He loves going to the theater.


Gusto niyang pumunta sa Amerika.
Tatoeba Sentence #1734288 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to go to the United States.


Isip niyang ang buhay ay biyahe.
Tatoeba Sentence #1786825 Tatoeba user-submitted sentence
He has a notion that life is a voyage.


Tinuloy niyang magbasa ng libro.
Tatoeba Sentence #1848428 Tatoeba user-submitted sentence
He kept reading a book.


Tinanggi niyang natagpo niya siya.
Tatoeba Sentence #1619183 Tatoeba user-submitted sentence
She denied having met him.


Kakailanganin niyang pumunta riyan.
Tatoeba Sentence #2810724 Tatoeba user-submitted sentence
He will have to go there.


Pinaalala niyang huwag niyang gawin.
Tatoeba Sentence #1689299 Tatoeba user-submitted sentence
She advised him against doing it.


Kailangan niyang pumunta roon bukas.
Tatoeba Sentence #2937617 Tatoeba user-submitted sentence
He must go there tomorrow.


Yun talaga ang gusto nyang mangyari.
Tatoeba Sentence #1020808 Tatoeba user-submitted sentence
That was exactly what she intended.


Pinaalala niyang huwag niyang gawin.
Tatoeba Sentence #1689299 Tatoeba user-submitted sentence
She advised him against doing it.


Sinabi niyang pupunta siya sa Amerika.
Tatoeba Sentence #3613294 Tatoeba user-submitted sentence
He said he would go to America.


Kailan lalabas ang bago niyang nobela?
Tatoeba Sentence #1707331 Tatoeba user-submitted sentence
When will his new novel come out?


Itinayo ni Tom ang sarili niyang bahay.
Tatoeba Sentence #2842485 Tatoeba user-submitted sentence
Tom built his own house.


Labas at loob niyang alam ang New York.
Tatoeba Sentence #1885778 Tatoeba user-submitted sentence
He knows New York inside out.


Gusto niyang tumira sa ibang daigdig...
Tatoeba Sentence #1342289 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to live in another world.


Nakalimutan niyang magdala ng mga damit.
Tatoeba Sentence #2771096 Tatoeba user-submitted sentence
He forgot to bring clothes.


Hinila niyang pataklob ang sweater niya.
Tatoeba Sentence #1822078 Tatoeba user-submitted sentence
She pulled her sweater on.


Kailangan niyang tumakbo ng napakabilis?
Tatoeba Sentence #2810722 Tatoeba user-submitted sentence
Does he need to run so fast?


Gusto niyang tumira sa Hilagang Amerika.
Tatoeba Sentence #2114047 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to live in North America.


Nakalimutan ba niyang kasintahan ko siya?
Tatoeba Sentence #7634189 Tatoeba user-submitted sentence
Did he forget I'm his boyfriend?


Gusto niyang kumanta ng mga lumang kanta.
Tatoeba Sentence #1609916 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to sing old songs.


Gusto niyang mag-aral ng musika at sayaw.
Tatoeba Sentence #1654091 Tatoeba user-submitted sentence
He wants to study music and dance.


Gusto niyang kumanta ng mga lumang kanta.
Tatoeba Sentence #1609916 Tatoeba user-submitted sentence
She is fond of singing old songs.


Ayaw na niyang pag-usapan pa tungkol doon.
Tatoeba Sentence #1764917 Tatoeba user-submitted sentence
He refused to say more about that.


Sabi niyang papuntang Paris siya sa Agosto.
Tatoeba Sentence #1628306 Tatoeba user-submitted sentence
She said she will go to Paris in August.


Pininturahan niya ang bisikleta niyang pula.
Tatoeba Sentence #1620304 Tatoeba user-submitted sentence
He painted his bicycle red.


Pinagmamalaki niyang magaling siyang magluto.
Tatoeba Sentence #1705493 Tatoeba user-submitted sentence
She boasts that she's good at cooking.


Gusto niyang mag-aral ng musika't pagsasayaw.
Tatoeba Sentence #1838994 Tatoeba user-submitted sentence
She wants to study music and dance.


Ang huli niyang sulat ay sa taglagas ng 2010.
Tatoeba Sentence #2766755 Tatoeba user-submitted sentence
His last letter was from the fall of 2010.


Kinain ni Tom ang lahat ng gusto niyang kainin.
Tatoeba Sentence #2927111 Tatoeba user-submitted sentence
Tom ate all that he wanted to eat.


Plinaplano niyang umpisahan ang kanyang negosyo.
Tatoeba Sentence #2792336 Tatoeba user-submitted sentence
He is planning to launch his business.


Kinumpirmahan niyang iyon ay mga labi ng Titanic.
Tatoeba Sentence #2808500 Tatoeba user-submitted sentence
He confirmed that it was the wreck of the Titanic.


Sabik na niyang subukan ang surpbord na bago niya.
Tatoeba Sentence #1905672 Tatoeba user-submitted sentence
He couldn't wait to try out his new surfboard.


Wala kang mahahanap na iba na gagawa niyan para sa iyo.
Tatoeba Sentence #5330972 Tatoeba user-submitted sentence
You won't find anyone who'll do that for you.


Kailangan niyang pakainin ang kanyang malaking pamilya.
Tatoeba Sentence #2428017 Tatoeba user-submitted sentence
He had to feed his large family.


Pinayuhan niyang mag-ibang bansa siya habang siya'y bata pa.
Tatoeba Sentence #5361162 Tatoeba user-submitted sentence
She advised him to go abroad while he was still young.


Pabayaan mo siya. Kailangan niyang magsarili nang ilang minuto.
Tatoeba Sentence #1385823 Tatoeba user-submitted sentence
Leave her. She needs a few minutes alone.


Sinubukan niyang tahanin siya, pero nagpatuloy siya sa pag-iyak.
Tatoeba Sentence #2778655 Tatoeba user-submitted sentence
She tried to comfort him, but he kept crying.


Dahil sa gusto niyang magtanong, itinaas niya ang kanyang kamay.
Tatoeba Sentence #2792324 Tatoeba user-submitted sentence
As she wanted to ask a question, she raised her hand.


Bahagya niyang tinapos ang almusal nang kumililing ang telepono.
Tatoeba Sentence #1837686 Tatoeba user-submitted sentence
Hardly had he finished breakfast when the telephone rang.


Ano man ang gawin ko, sinasabi niyang magagawa ko pa nang mas maayos.
Tatoeba Sentence #2772581 Tatoeba user-submitted sentence
Whatever I do, she says I can do better.


Nabigla si Mary nang malaman niyang nakipagkantutan si Tom sa pinsan nito.
Tatoeba Sentence #4680561 Tatoeba user-submitted sentence
Mary was shocked when she learned that Tom had had sex with his cousin.


Pinanuod niya ang harding lumaki, at pinanuod niyang pumula at huminog ang mga mansanas.
Tatoeba Sentence #2218548 Tatoeba user-submitted sentence
She watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
nyan, nian, nayan
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce niyan:

NIYAN AUDIO CLIP:
Play audio #8161
Markup Code:
[rec:8161]
Related Filipino Words:
iyán
Related English Words:
of thatbecause of thatthat
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
niyang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.