Back
Close
 

noon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word noon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word noon:


noón  Play audio #2189Save to Flash Cards
[adverb]  when (for past events); back when; back in (date/time period); at that time; last; prior; back then; during; previously; formerly; of that

Root: noon
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used much more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Noon Example Sentences in Tagalog: (61)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Pumuntá akó sa Pilipinas noóng Enero ng tatlóng linggó.
Play audio #33933 Play audio #33934
 
I went to the Philippines in January for three weeks.
Naníniwa kamí sa mga batás na umiral noón.
Play audio #30699 Play audio #30700
 
We believe in laws that existed before.
Nag-away kamí noóng Hulyo.
Play audio #35804 Play audio #35805
 
We had a fight back in July.
Dumaló akó sa kumperénsiyá noóng nakaraáng buwán.
Play audio #34329 Play audio #34330
 
I attended the conference last month.
Unang umere ang "It's Showtime" noóng 2009.
Play audio #36654
 
"It's Showtime" first aired in 2009.
Nakita ko si John noóng isáng araw.
Play audio #27680 Play audio #27681
 
I saw Paul the other day.
Nagsimuláng magsaka si Andres noóng isáng taón.
Play audio #32031 Play audio #32032
 
Andres started farming last year.
Magkano ang kinita mo noóng isáng buwán?
Play audio #36145
 
How much did you earn last month?
Nadiskubré ni Captain James Cook ang kapuluán ng Hawaii noóng 1778.
Play audio #38925
 
Captain James Cook discovered the islands of Hawaii in 1778.
Dumatíng si tatay noóng kamakalawá.
Play audio #32904 Play audio #32905
 
Dad arrived the day before yesterday.
Sinubukang magsaka ni Victor noóng mas ba siyá.
Play audio #35282 Play audio #35281
 
Victor tried to cultivate a piece of land when he was younger.
Naghiwaláy kamí noóng Disyembre 2015.
Play audio #39849
 
We broke up in December 2005.
Nanoód silá ng boxing nung Linggó.
Play audio #29206 Play audio #29207
 
They watched a boxing match last Sunday.
Hindî ko naramdamán ang lamíg noóng Enero.
Play audio #35877 Play audio #35878
 
I didn't feel the coldness last January.
Nagkákahalagá itó ng isáng linggóng kita noóng panahóng iyón.
Play audio #36026
 
It amounts to about one weeks' wages at that time.

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kagaya kita noon.
Tatoeba Sentence #2950992 Tatoeba user-submitted sentence
I used to be like you.


Bulag si Tom noon.
Tatoeba Sentence #7894379 Tatoeba user-submitted sentence
Tom was blind.


Hindi masaya nung linggo.
Tatoeba Sentence #1020814 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't have a good time last Sunday.


Noong pang Martes na umuulan.
Tatoeba Sentence #1863549 Tatoeba user-submitted sentence
It has been raining since Tuesday.


Nagluluto kami ng tempura noon.
Tatoeba Sentence #1715162 Tatoeba user-submitted sentence
We were cooking tempura at that time.


Isang taon na noong narito tayo.
Tatoeba Sentence #1848453 Tatoeba user-submitted sentence
We were here a year ago.


Nakalimutan mo nang bata ka noon?
Tatoeba Sentence #1358336 Tatoeba user-submitted sentence
Have you forgotten that you were young once?


1980 nung binaril si John Lennon.
Tatoeba Sentence #1020801 Tatoeba user-submitted sentence
It was in 1980 that John Lennon was shot at this spot.


Walang naniwala sa akin nung una.
Tatoeba Sentence #1666830 Tatoeba user-submitted sentence
No one believed me at first.


Pumunta siya sa Londres noong 1970.
Tatoeba Sentence #2946614 Tatoeba user-submitted sentence
He went to London in 1970.


Nakita ko na ang larawang iyan noon.
Tatoeba Sentence #2919109 Tatoeba user-submitted sentence
I've seen that picture before.


Wika ng diplomasya ang Pranses noon.
Tatoeba Sentence #1628264 Tatoeba user-submitted sentence
French was the language of diplomacy.


Nandito na ako noon pang alas singko.
Tatoeba Sentence #1823834 Tatoeba user-submitted sentence
I have been here since five o'clock.


Noong ako'y nagising, nasa kotse ako.
Tatoeba Sentence #2844458 Tatoeba user-submitted sentence
When I woke up, I was in the car.


Hindi pa ako nakakita ng ganito noon.
Tatoeba Sentence #2944950 Tatoeba user-submitted sentence
I've never seen anything like this before.


Itong kostumbre'y noon pang panahong Edo.
Tatoeba Sentence #1663162 Tatoeba user-submitted sentence
This custom dates from the Edo period.


Narito pa ba siya noong ikaw ay dumating?
Tatoeba Sentence #2803233 Tatoeba user-submitted sentence
Was he still here when you arrived?


Namatay ang ina ni Tom noong bata pa siya.
Tatoeba Sentence #4491568 Tatoeba user-submitted sentence
Tom's mother died when he was young.


Unang pumaroon ang mga Kelto noong 600 BK.
Tatoeba Sentence #1624330 Tatoeba user-submitted sentence
First came the Celts in 600 B.C.


Pinanganak ako noong ika-18 ng Marso 1994.
Tatoeba Sentence #4491637 Tatoeba user-submitted sentence
I was born on the 18th of March 1994.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Walang tao noong siya ay pumasok sa kusina.
Tatoeba Sentence #2798348 Tatoeba user-submitted sentence
When she entered the kitchen, no one was there.


Wala nang nakakita sa kaniya sapul pa noon.
Tatoeba Sentence #4643130 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody has seen him ever since.


Nagpakamatay si Vincent van Gogh noong 1890.
Tatoeba Sentence #3567286 Tatoeba user-submitted sentence
Vincent van Gogh killed himself in 1890.


Sinulat niya itong nobela noong beynte siya.
Tatoeba Sentence #1616216 Tatoeba user-submitted sentence
He wrote this novel at twenty.


Binili ko ang aklat na ito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2766911 Tatoeba user-submitted sentence
I bought this book the other day.


Mahaba ang buhok niya noong lumipas na taon.
Tatoeba Sentence #2099348 Tatoeba user-submitted sentence
His hair was long last year.


Kalilipat lamang nila rito noong isang araw.
Tatoeba Sentence #2772565 Tatoeba user-submitted sentence
They moved in just the other day.


Nagkasakit siya noong nakalipas na mga araw.
Tatoeba Sentence #2869280 Tatoeba user-submitted sentence
He fell ill a few days ago.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary became pregnant at the age of 14.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Maria got pregnant at the age of 14.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary got pregnant at age fourteen.


Marami talagang niyebe noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856015 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Itong kostumbre ay noong pang antigong panahon.
Tatoeba Sentence #1453514 Tatoeba user-submitted sentence
This custom dates from ancient times.


Umurong ang mga pulutong ng Romano noong 410 AD.
Tatoeba Sentence #1624332 Tatoeba user-submitted sentence
The Roman legions withdrew in 410 A.D..


Naubusan ako ng pera noong nagtagal ako sa India.
Tatoeba Sentence #2202023 Tatoeba user-submitted sentence
I ran out of money during my stay in India.


Dumating siya sa bansang Hapon noong siya'y bata.
Tatoeba Sentence #2808537 Tatoeba user-submitted sentence
He came to Japan when he was a child.


Noon, malakas akong manigarilyo, pero tumigil ako.
Tatoeba Sentence #1356189 Tatoeba user-submitted sentence
I used to smoke a lot, but now I've quit.


Sumulat ako ng iilang kanta noong nakaraang linggo.
Tatoeba Sentence #3585877 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a couple of songs last week.


Noong unang panahon, mga animista ang tao sa Hawaii.
Tatoeba Sentence #1463529 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago the people of Hawaii were animists.


Noon, nangingisda ako nang ilang oras tuwing bakasyon.
Tatoeba Sentence #1626758 Tatoeba user-submitted sentence
I used to fish for hours on holidays.


Ilang taon ka noong unang nagkaroon ka ng isang nobya?
Tatoeba Sentence #2809528 Tatoeba user-submitted sentence
How old were you when you had your first girlfriend?


Sa bukid noon, nag-alaga ang lahat ng manok at koneho.
Tatoeba Sentence #1420508 Tatoeba user-submitted sentence
In the countryside, everybody used to breed chicken and rabbits.


Noong unang panahon, may dakilang hari sa bansang iyon.
Tatoeba Sentence #1463528 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago there was a great king in that country.


Hindi si Juan yung tao noong nakalipas na tatlong taon.
Tatoeba Sentence #1704418 Tatoeba user-submitted sentence
John is not the man he was three years ago.


Nangingisda ako noong aking mga araw nang may eskuwela.
Tatoeba Sentence #1838580 Tatoeba user-submitted sentence
I used to go fishing in my school days.


Baka talagang bata siya noong sinulat niya ang tulang ito.
Tatoeba Sentence #1837458 Tatoeba user-submitted sentence
She must have been very young when she wrote this poem.


Di ko alam ang mga bagay noong nakalipas nang 100 o 50 taon.
Tatoeba Sentence #1760016 Tatoeba user-submitted sentence
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.


Ipinanganak siya noong 1946, sa ika-19 ng Agosto, sa California.
Tatoeba Sentence #2815931 Tatoeba user-submitted sentence
She was born in 1946, on August 19, in California.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
nun, nuon, non, nung, no'n, n'on, non
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce noon:

NOON AUDIO CLIP:
Play audio #2189
Markup Code:
[rec:2189]
Related Filipino Words:
noó'y
Related English Words:
whenat the timeback induringat that timethenback thenback whenpreviouslyformerlylastpriornoongback when
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.