Back
Close
 

pera

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pera in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word pera:


pera  Play audio #389Save to Flash Cards
[noun]  money; cash; currency; wealth; funds

Root: pera
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Pera Example Sentences in Tagalog: (76)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Sobra ang binigáy mo sa aking pera.
Play audio #31437 Play audio #31438
 
The money you gave me is too much.
Magkano pa ang perang nátitirá sa pitaka mo?
Play audio #36095
 
How much money is still left in your wallet?
Oo, gustó kong mabigyán ng pera!
Play audio #32463 Play audio #32464
 
Yes, I want to to be given money!
Kanino mo inilaán ang perang natanggáp mo?
Play audio #34225 Play audio #34226
 
To whom did you allot the money you received?
Naglagáy ka ba ng pera sa bangko kahapon?
Play audio #36873
 
Did you deposit money in the bank yesterday?
Inabután ni Laura ng pera ang pulubi.
Play audio #32686 Play audio #32687
 
Laura handed money to the beggar.
Humingî ka ng pera sa nanay mo.
Play audio #31390 Play audio #31391
 
Ask for some money from your mom.
Gustó mong dumami ang pera mo?
Play audio #33825 Play audio #33826
 
Would you like your money to grow?
Kailán ka nagbigáy ng pera kay Tom?
Play audio #32862 Play audio #32863
 
When did you give money to Tom?
Makukuha ko ang pera ko sa Abríl.
Play audio #35869 Play audio #35870
 
I will be able to get my money in April.
Idagdág mo itó sa pera mo.
Play audio #33782 Play audio #33783
 
Add this to your funds.
Nagpadalá na akó ng pera sa iyó kahapon.
Play audio #35658 Play audio #35659
 
I already sent you some money yesterday.
Naibigáy mo ba ang pera kay Jim?
Play audio #32411 Play audio #32414
 
Were you able to give the money to Jim?
Gustó naming makatulong kayâ nag-íipón kamí ng pera.
Play audio #35231 Play audio #35232
 
We want to help, so we're saving money.
Ayokong malaman na ginágastá mo sa mga bisyo mo ang ipinápadalá kong pera.
Play audio #32605 Play audio #32606
 
I do not want to find out that you are spending on your vices the money I send you.

User-submitted Example Sentences (35):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Wala akong pera.
Tatoeba Sentence #2953473 Tatoeba user-submitted sentence
I have no money.


Pera lamang iyan.
Tatoeba Sentence #3261325 Tatoeba user-submitted sentence
It's only money.


Na kay Brid ang pera.
Tatoeba Sentence #2838090 Tatoeba user-submitted sentence
BrĂ­d has the money.


Pero wala akong pera.
Tatoeba Sentence #1653998 Tatoeba user-submitted sentence
But I don't have money.


Kulang ang pera ko ngayon.
Tatoeba Sentence #2753875 Tatoeba user-submitted sentence
I'm short of cash at the moment.


Marami akong naipong pera.
Tatoeba Sentence #5296210 Tatoeba user-submitted sentence
I saved a lot of money.


May kaunting pera ako dito.
Tatoeba Sentence #3047596 Tatoeba user-submitted sentence
I have a little money with me.


Ikinasal siya para sa pera.
Tatoeba Sentence #3255850 Tatoeba user-submitted sentence
He married for money.


Aksaya iyon ng oras at pera.
Tatoeba Sentence #2162473 Tatoeba user-submitted sentence
That's a waste of time and money.


Aksaya iyon ng oras at pera.
Tatoeba Sentence #2162473 Tatoeba user-submitted sentence
It's a waste of time and money.


Wala ako ni pera ni kaibigan.
Tatoeba Sentence #2842445 Tatoeba user-submitted sentence
I have neither money nor friends.


Nagkaroon ba ng sapat na pera?
Tatoeba Sentence #2940930 Tatoeba user-submitted sentence
Was there enough money?


Naghingi siya ng maraming pera.
Tatoeba Sentence #3271869 Tatoeba user-submitted sentence
He asked for a lot of money.


May kaunting pera na ako ngayon.
Tatoeba Sentence #2945097 Tatoeba user-submitted sentence
I have a little money now.


May nagnakaw sa lahat ng pera ko.
Tatoeba Sentence #2772609 Tatoeba user-submitted sentence
Someone has stolen all my money.


Ang dami mong pera, at ako wala ni isa.
Tatoeba Sentence #2815769 Tatoeba user-submitted sentence
You have a lot of money, and I have none.


Kumuha ka ba ng pera sa akin, oo o hindi?
Tatoeba Sentence #4444142 Tatoeba user-submitted sentence
Did you take any money from me, yes or no?


Hindi namumunga ng pera ang mga puno, nga.
Tatoeba Sentence #1820539 Tatoeba user-submitted sentence
Money doesn't grow on trees, you know.


Hindi nagbubunga ng pera ang puno, alam mo.
Tatoeba Sentence #2929874 Tatoeba user-submitted sentence
Money doesn't grow on trees, you know.


Wala siyang perang pambili ng bagong kotse.
Tatoeba Sentence #3244289 Tatoeba user-submitted sentence
She does not have the money for buying a new car.


Wala akong pakialam anong ginagawa mo sa pera mo.
Tatoeba Sentence #3413797 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care what you do with your money.


Naubusan ako ng pera noong nagtagal ako sa India.
Tatoeba Sentence #2202023 Tatoeba user-submitted sentence
I ran out of money during my stay in India.


Ang kailangan niya ay hindi pera, ngunit pag-ibig.
Tatoeba Sentence #2794659 Tatoeba user-submitted sentence
What he needs is not money but love.


Siya'y mahirap, pero wala siyang pakialam sa pera.
Tatoeba Sentence #3470698 Tatoeba user-submitted sentence
He is poor, but he doesn't care about money.


Di ko kailangan ang pera mo. Kailangan ko ang oras mo.
Tatoeba Sentence #1757034 Tatoeba user-submitted sentence
I don't need your money. What I need is your time.


Wala akong ganoon kadaming pera na kagaya ng iniisip mo.
Tatoeba Sentence #4680408 Tatoeba user-submitted sentence
I don't have as much money as you think.


Anong mangyayari kung hindi tayo bigyan ni nanay ng pera?
Tatoeba Sentence #5361235 Tatoeba user-submitted sentence
What will happen if mom doesn't give us any money?


Hindi sinabi ni Tom kung ilang pera ang kanyang ginastos.
Tatoeba Sentence #2804929 Tatoeba user-submitted sentence
Tom didn't say how much money he had spent.


Kung may pera ka diyan, kahit magkano, pahiramin mo ko pakiusap.
Tatoeba Sentence #3220375 Tatoeba user-submitted sentence
If you have any money, please lend me some.


Hindi siya nakapag-aral sa ibang bansa dahil sa kakulangan sa pera.
Tatoeba Sentence #2824365 Tatoeba user-submitted sentence
She couldn't study abroad for lack of money.


Nawala ng maliit na batang lalaki ang pera na bigay ng kanyang tatay.
Tatoeba Sentence #2808574 Tatoeba user-submitted sentence
The little boy has lost the money given to him by his father.


Kung may sapat na pera lamang ako, binilhin ko na sana ang bag na iyon.
Tatoeba Sentence #2772586 Tatoeba user-submitted sentence
If I had had enough money, I would have bought the bag.


Nung nasa hayskul ako, kumita ako ng ekstrang pera nang nagbebeybisit ako.
Tatoeba Sentence #1669504 Tatoeba user-submitted sentence
When I was in high school, I used to earn extra money babysitting.


Hindi lahat ang pera, ngunit kung wala kang pera, hindi ka maaaring gumawa ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #5361044 Tatoeba user-submitted sentence
Money isn't everything, but if you have no money, you can't do anything.


Hindi lahat ang pera, ngunit kung wala kang pera, hindi ka maaaring gumawa ng kahit ano.
Tatoeba Sentence #5361044 Tatoeba user-submitted sentence
Money isn't everything, but if you have no money, you can't do anything.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
arep
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce pera:

PERA AUDIO CLIP:
Play audio #389
Markup Code:
[rec:389]
Related Filipino Words:
perang hawakmaperamameramagkaperapinakamapera
Related English Words:
moneycurrencywealthcashfundfunds
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
perang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.