Back
Close
 

saan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word saan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word saan:


saán  Play audio #320Save to Flash Cards
[adverb]  where

Root: saan
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is roughly used with equal frequency in casual and formal content.?

Example Sentences Available Icon Saan Example Sentences in Tagalog: (69)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Saán kayó nakatirá
Where do you (plural) live?
Saán ka?
Play audio #39460
 
Where are you?
Saán ka púpuntá?
Play audio #33030 Play audio #33031
 
Where are you going? / Where are you headed? / Where will you be going?
Saán ka pumapasok?
Play audio #32965 Play audio #32966
 
Where do you work/go to school?
Tága-saán ka?
Play audio #39464
 
Where are you from?
Saán ang ATM?
Play audio #39463
 
Where is the ATM?
Saán ang aso?
Play audio #39462
 
Where is the dog?
Saán ka nakatirá?
Play audio #39461
 
Where do you live?
Saán mo gustóng kumain?
Play audio #39459
 
Where would you like to eat?
Kailán at saán kayó nagpakasál?
Play audio #33850 Play audio #33851
 
When and where did you get married?
Saán ka nagtátrabaho?
Play audio #34313 Play audio #34314
 
Where do you work?
Saán ka nag-aral?
Play audio #33671 Play audio #33672
 
Where did you go to school?
Mahirap hulaan kung saán siyá nanggaling.
Play audio #37449
 
It's difficult to surmise where she came from.
Húhulaan ko kung saán ka nanggaling / galing.
Play audio #36832
 
Let me guess where you just came from.
Saán ka bumíbilí ng mga sapatos mo?
Play audio #29332 Play audio #29333
 
Where do you buy your shoes?

User-submitted Example Sentences (48):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Saan?
Tatoeba Sentence #5214236 Tatoeba user-submitted sentence
Where?


Para saan?
Tatoeba Sentence #4554700 Tatoeba user-submitted sentence
What for?


Galing saan?
Tatoeba Sentence #1789640 Tatoeba user-submitted sentence
From where?


Saan ka pupunta?
Tatoeba Sentence #1796261 Tatoeba user-submitted sentence
Where are you going?


Saan ka nanggaling?
Tatoeba Sentence #2772557 Tatoeba user-submitted sentence
Where have you been?


Saan iyon nangyari?
Tatoeba Sentence #2153252 Tatoeba user-submitted sentence
Where did it happen?


Uy, saan ka galing?
Tatoeba Sentence #3049614 Tatoeba user-submitted sentence
Hey, where've you been?


Saan kayo nagsusulat?
Tatoeba Sentence #1459012 Tatoeba user-submitted sentence
Where do you write?


Saan mo sila pinakain?
Tatoeba Sentence #2763324 Tatoeba user-submitted sentence
Where did you feed them?


Alam ko kung saan tayo.
Tatoeba Sentence #2810689 Tatoeba user-submitted sentence
I know where we are.


Saan nalaman ni Tom iyon?
Tatoeba Sentence #2842533 Tatoeba user-submitted sentence
Where did Tom learn that?


Sino ka at saan ka galing?
Tatoeba Sentence #4491763 Tatoeba user-submitted sentence
Who are you and where do you come from?


Saan mong gustong pumunta?
Tatoeba Sentence #2832060 Tatoeba user-submitted sentence
Where do you want to go?


Saan nakatayo ang katedral?
Tatoeba Sentence #3261377 Tatoeba user-submitted sentence
Where is the cathedral located?


Saan ka magaaral ng Aleman?
Tatoeba Sentence #4491576 Tatoeba user-submitted sentence
Where are you going to learn German?


Saan ka nanuod ng telebisyon?
Tatoeba Sentence #1882546 Tatoeba user-submitted sentence
Where do you watch television?


Saan puwedeng mamili ng libro?
Tatoeba Sentence #2038658 Tatoeba user-submitted sentence
Where can one buy books?


Gusto mo ba ang San Francisco?
Tatoeba Sentence #2948434 Tatoeba user-submitted sentence
Do you like San Francisco?


Saan naalis ang bus ng erport?
Tatoeba Sentence #1765894 Tatoeba user-submitted sentence
Where does the airport bus leave from?


Alam mo saan ko mahahanap iyon?
Tatoeba Sentence #2806447 Tatoeba user-submitted sentence
Do you know where I can find it?


Saan ang dapat nating puntahan?
Tatoeba Sentence #1783610 Tatoeba user-submitted sentence
Where should we go?


Alam mo kung saan ako nakatira?
Tatoeba Sentence #2912023 Tatoeba user-submitted sentence
Do you know where I live?


Kung saan may buhay, may pag-asa.
Tatoeba Sentence #1817700 Tatoeba user-submitted sentence
Where there's life, there's hope.


Kung saan may buhay, may pag-asa.
Tatoeba Sentence #1817700 Tatoeba user-submitted sentence
Where there is life, there is hope.


Alam ko kung saan siya nanggaling.
Tatoeba Sentence #1715171 Tatoeba user-submitted sentence
I know where he comes from.


Alam mo ba kung saan tayo pupunta?
Tatoeba Sentence #4653206 Tatoeba user-submitted sentence
Do you know where we're going?


Hindi ko alam kung saan magsisimula.
Tatoeba Sentence #7894365 Tatoeba user-submitted sentence
I didn't know where to begin.


Saan mo nakita ang mga babaeng iyon?
Tatoeba Sentence #2785793 Tatoeba user-submitted sentence
Where did you see those women?


Saan natin matatagpuan ang katotohanan?
Tatoeba Sentence #5214052 Tatoeba user-submitted sentence
Where will we find the truth?


Sinabi niya sa akin kung saan mamalengke.
Tatoeba Sentence #2083610 Tatoeba user-submitted sentence
He told me where to shop.


Ito ang ospital kung saan ako ipinanganak.
Tatoeba Sentence #5213908 Tatoeba user-submitted sentence
This is the hospital where I was born.


Kung may makina ng oras ka, saan ka pupunta?
Tatoeba Sentence #4651713 Tatoeba user-submitted sentence
If you had a time machine, where would you go?


Ito ang lugar kung saan naganap ang labanan.
Tatoeba Sentence #2852044 Tatoeba user-submitted sentence
This is the place where the battle took place.


Saan patutungo ang butiking may limang binti?
Tatoeba Sentence #2771416 Tatoeba user-submitted sentence
Where is the five-legged lizard going?


Saan man siya magpunta, nagsisinungaling siya.
Tatoeba Sentence #2844357 Tatoeba user-submitted sentence
Everywhere he goes, he tells a lie.


Ito ang silid kung saan nagpakamatay ang awtor.
Tatoeba Sentence #2917162 Tatoeba user-submitted sentence
This is the room where the author killed himself.


Sabihin mo sa kanya kung saan siya dapat pumunta.
Tatoeba Sentence #2948415 Tatoeba user-submitted sentence
Tell him where he should go.


Hindi mawawala ang mga langaw kung saan may pulot.
Tatoeba Sentence #2855019 Tatoeba user-submitted sentence
Around honey, there is no lack of flies.


Nakatira ako sa San Salvador nang anim na taon na.
Tatoeba Sentence #1765019 Tatoeba user-submitted sentence
I've been living in San Salvador for six years.


Makitanong lamang po kung saan ang pagpalit ng tren?
Tatoeba Sentence #1598950 Tatoeba user-submitted sentence
Will you tell me where to change trains?


Alam mo kung saan mo ako hahanapin kapag may kailangan ka.
Tatoeba Sentence #2842275 Tatoeba user-submitted sentence
You know where to find me if you need anything.


Pumunta ka kung saan man sa Olanda at makikita mo ang mga molino.
Tatoeba Sentence #1351843 Tatoeba user-submitted sentence
Go where you will in Holland, you will see windmills.


Wala akong pakialam kung saan tayo maghahapunan. Nasa iyo na iyon.
Tatoeba Sentence #1717236 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care where we eat dinner. It's entirely up to you.


Mga kaibigan: isang pamilya kung saan pinipili natin ang mga miyembro.
Tatoeba Sentence #2936225 Tatoeba user-submitted sentence
Friends: a family of which we chose the members.


Sinabi ni Tom na hindi niya alam kung saan binili ni Mary ang bisikleta niya.
Tatoeba Sentence #7446771 Tatoeba user-submitted sentence
Tom said he doesn't know where Mary bought her bicycle.


Sa palengke kung saan ako bumili ng mga gulay, pwede ka ring bumili ng mga bulaklak.
Tatoeba Sentence #2801895 Tatoeba user-submitted sentence
At the market where I bought the vegetables, you can also buy flowers.


Pawalanggalang po, pero puwede ba po ninyong sabihin sa akin kung saan ang pagpalit ng tren?
Tatoeba Sentence #1636680 Tatoeba user-submitted sentence
Excuse me, but will you tell me where to change trains?


Kinausap ni Tom ang mga kapitbahay ni Mary at sa kanila'y nagtanong kung alam nila kung saan siya pumunta.
Tatoeba Sentence #2798353 Tatoeba user-submitted sentence
Tom talked to Mary's neighbors and asked them if they knew where she'd gone.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
san, sa'n, san
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce saan:

SAAN AUDIO CLIP:
Play audio #320
Markup Code:
[rec:320]
Related Filipino Words:
saan-saánpasásaán bá'tnásaántagasaánkahit saánsaanmánkung saán
Related English Words:
where
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.