Back
Close
 

taon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word taon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word taon:


taón  Play audio #18153Save to Flash Cards
[noun]  year; opportunity; age; years old

Root: taon
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Taon Example Sentences in Tagalog: (43)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Isáng taón nang ipinápatupád ang batás na nagbabawal sa catcalling.
Play audio #29113 Play audio #29112
 
The anti-catcalling law has been in force for one year.
Magkakatrabaho na tayo bago matapos ang taón.
Play audio #35190 Play audio #35191
 
We will have a job before the year ends.
Ipagdiriwang nilá ang ika-25 taón ng kompanyá.
Play audio #37882
 
They will celebrate the company's 25th year.
Tatlóng taón na ang nagdaán mulâ nang hulí ko siyáng makita.
Play audio #27665 Play audio #27666
 
It's been three years since I last saw him.
Pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas sa loób ng mahigít 300 taón.
Play audio #38466
 
Spain dominated the Philippines for more than 300 years.
Nagsimuláng magsaka si Andres noóng isáng taón.
Play audio #32031 Play audio #32032
 
Andres started farming last year.
Nagtapós sa parehong taón ang magkakaibigan.
Play audio #35047 Play audio #35048
 
The friends graduated in the same year.
Nakulóng ang kriminál nang sampúng taón.
Play audio #28158 Play audio #28160
 
The criminal was imprisoned for 10 years.
Magkakáhiwaláy nang limáng taón siná Dan at Pat .
Play audio #36824
 
Dan and Pat will be separated for five years.
Iláng taón ka títirá sa America.
Play audio #37247
 
How many years will you reside in America?
Tumirá si Vincent dito nang limáng taón.
Play audio #36528
 
Vincent lived here for five years.
Apat na taón siláng nagsama.
Play audio #36512
 
They lived together for four years.
Iláng taón ka na?
Play audio #40237
 
How old are you?
Iláng taón ka nang nagtátrabaho dito?
Play audio #34300 Play audio #34301
 
How many years have you been working here?
Abutin ko kayâ ang taóng 2100?
Play audio #29016 Play audio #29017
 
Will I make it to the year 2100?

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sino ang taong ito?
Tatoeba Sentence #2824316 Tatoeba user-submitted sentence
Who is this person?


Lumipas ang mga taon.
Tatoeba Sentence #4554825 Tatoeba user-submitted sentence
Years passed.


Sundan mo ang taong iyon.
Tatoeba Sentence #4650928 Tatoeba user-submitted sentence
Follow that person.


Sampung taon na siyang patay.
Tatoeba Sentence #2946639 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Dalawampung taon na si Muiriel.
Tatoeba Sentence #5213842 Tatoeba user-submitted sentence
Muiriel is already twenty years old.


Buong taong bukas ang tindahan.
Tatoeba Sentence #1850434 Tatoeba user-submitted sentence
The store is open all the year round.


Guro ako nang labinlimang taon.
Tatoeba Sentence #2763508 Tatoeba user-submitted sentence
I was a teacher for fifteen years.


Isang taon na noong narito tayo.
Tatoeba Sentence #1848453 Tatoeba user-submitted sentence
We were here a year ago.


Walang taong makakaalam ng lahat.
Tatoeba Sentence #1875452 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody can know everything.


"Ilang taon ka na?" "Labing-anim."
Tatoeba Sentence #1644234 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "Sixteen years old".


Patay na siya nang sampung taon na.
Tatoeba Sentence #1851930 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Tatlong taon nang nakatira ako rito.
Tatoeba Sentence #1859956 Tatoeba user-submitted sentence
It has been three years since I came to live here.


Ang mga Inca ay mga taong relihiyoso.
Tatoeba Sentence #2816096 Tatoeba user-submitted sentence
The Inca were a religious people.


Ayaw ko sa mga taong tinititigan ako.
Tatoeba Sentence #2915121 Tatoeba user-submitted sentence
I do not like people staring at me.


Parang walang taong nakatira sa kasita.
Tatoeba Sentence #1354858 Tatoeba user-submitted sentence
The cottage looked as if nobody were living in it.


Ito ang mga taong nakakita sa pagsabog.
Tatoeba Sentence #2804850 Tatoeba user-submitted sentence
These are the people who saw the explosion.


Ayaw ko ang mga taong may mga damdamin.
Tatoeba Sentence #1789602 Tatoeba user-submitted sentence
I hate people who have feelings.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Siya ang pinakahuling taong nagsinungaling.
Tatoeba Sentence #2068146 Tatoeba user-submitted sentence
He is the last man to tell a lie.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


May mga taong nagsasabi na nilason si Mary.
Tatoeba Sentence #7742064 Tatoeba user-submitted sentence
Some people think Mary was poisoned.


Nang lumipas na taon, nakinig ako sa radyo.
Tatoeba Sentence #1705567 Tatoeba user-submitted sentence
Last year I listened to radio.


Mahaba ang buhok niya noong lumipas na taon.
Tatoeba Sentence #2099348 Tatoeba user-submitted sentence
His hair was long last year.


Iniisip kong mag-abroad sa darating na taon.
Tatoeba Sentence #3080499 Tatoeba user-submitted sentence
I am thinking of going abroad next year.


Naghahanap kami ng taong matatas sa Pranses.
Tatoeba Sentence #1854132 Tatoeba user-submitted sentence
We are looking for someone who is proficient in French.


Nais kong matuto ng Tsino sa susunod na taon.
Tatoeba Sentence #2774157 Tatoeba user-submitted sentence
I want to learn Chinese next year.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary became pregnant at the age of 14.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Maria got pregnant at the age of 14.


Labinlimang taong gulang ako sa retratong ito.
Tatoeba Sentence #2775468 Tatoeba user-submitted sentence
I was fifteen years old in this picture.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary got pregnant at age fourteen.


"Ilang taon ka na?" "Ako'y 16 na taong gulang."
Tatoeba Sentence #3293566 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "I'm 16 years old."


"Ilang taon ka na?" "Ako'y 16 na taong gulang."
Tatoeba Sentence #3293566 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "I'm 16 years old."


Marami talagang niyebe noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856015 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Natagpo ko siya sa taglamig nang ilang taon na.
Tatoeba Sentence #1862491 Tatoeba user-submitted sentence
I met her in the winter a number of years ago.


Bakit ginto ang isa sa mga ngipin ng taong iyon?
Tatoeba Sentence #2765437 Tatoeba user-submitted sentence
Why is one of that man's teeth gold?


Isip ko'y ang mga taong parating takot ay inutil.
Tatoeba Sentence #4646432 Tatoeba user-submitted sentence
I think people who are always afraid are useless.


Mahirap tulungan ang taong di gusto ang tulong mo.
Tatoeba Sentence #1728931 Tatoeba user-submitted sentence
It's difficult to help people that don't want your help.


Nakatira ako sa San Salvador nang anim na taon na.
Tatoeba Sentence #1765019 Tatoeba user-submitted sentence
I've been living in San Salvador for six years.


Kung may Makina ng Oras ka, aling taon ka bibisita?
Tatoeba Sentence #1386744 Tatoeba user-submitted sentence
If you had a time machine, which year would you visit?


May taong dumadaldal dahil lamang may bunganga sila.
Tatoeba Sentence #2030954 Tatoeba user-submitted sentence
There are people who talk just because they have a mouth.


Mas matanda nang dalawang taon si John kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2783683 Tatoeba user-submitted sentence
John is senior to me by two years.


Maglalabing-pitong taon na ako nang kasunod na linggo.
Tatoeba Sentence #1651557 Tatoeba user-submitted sentence
I will be seventeen next week.


Ilang taon ka noong unang nagkaroon ka ng isang nobya?
Tatoeba Sentence #2809528 Tatoeba user-submitted sentence
How old were you when you had your first girlfriend?


Dumating ako sa bansang Hapon dalawang taong nakaraan.
Tatoeba Sentence #2796554 Tatoeba user-submitted sentence
I came to Japan two years ago.


Hindi si Juan yung tao noong nakalipas na tatlong taon.
Tatoeba Sentence #1704418 Tatoeba user-submitted sentence
John is not the man he was three years ago.


Mahina ang mga boses ng mga taong nasa loob ng opisina.
Tatoeba Sentence #2761899 Tatoeba user-submitted sentence
The voices of the people who are in the office are soft.


Ayaw kong ulitin ang taon. Dapat pumasa ako sa eksamen.
Tatoeba Sentence #1687049 Tatoeba user-submitted sentence
I cannot repeat the year. I must pass the exam.


Sumulat ako ng isang aklat dalawang taon ang nakakaraan.
Tatoeba Sentence #3067001 Tatoeba user-submitted sentence
I wrote a book two years ago.


Nagluto ang kusinero para sa pamilya nang maraming taon.
Tatoeba Sentence #2927737 Tatoeba user-submitted sentence
The cook served the family for many years.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce taon:

TAON AUDIO CLIP:
Play audio #18153
Markup Code:
[rec:18153]
Related Filipino Words:
pagkakátaóntaón-taónnagkátaónmagkátaónmátaónBagong Taóntaóng gulangiláng taónitaónnakaraáng taón
Related English Words:
yearopportunityageyears old
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
taong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.