Close
 


unan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word unan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word unan:


unan  Play audio #1899
[noun]  pillow

Root: unan
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Unan Example Sentences in Tagalog: (4)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.+ Add Multiple Sentences to Flash Cards
Gustó ko ng malambót na unan.
Play audio #39454Audio Loop
 
I want a soft pillow.
Niyakap niyá nang mahigpít ang kaniyáng unan.
Play audio #39444Audio Loop
 
She hugged her pillow tightly.
Ita mo iyán sa ilalim ng unan mo.
Play audio #29710 Play audio #29711Audio Loop
 
Hide that under your pillow.
Gaanong kadalás mo pinápalitán ang punda ng unan mo?
Play audio #34766 Play audio #34767Audio Loop
 
How often do you change your pillowcase?

User-submitted Example Sentences (27):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Unang beses mo ba ito sa Hapon?
Tatoeba Sentence #1727456 Tatoeba user-submitted sentence
Is this your first time in Japan?


Anong oras naalis ang unang tren?
Tatoeba Sentence #1850419 Tatoeba user-submitted sentence
What time does the first train leave?


Unang beses kong magbeyk ng keyk.
Tatoeba Sentence #1679416 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've baked a cake.


Siya ang unang tumulong sa kanya.
Tatoeba Sentence #2763669 Tatoeba user-submitted sentence
She was the first one to help him.


Unang beses kong magsuka sa tren.
Tatoeba Sentence #1679476 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've thrown up on a train.


Unang beses kong lumangoy sa lawa.
Tatoeba Sentence #1679422 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've swum in a lake.


Unang beses kong papuntang sinehan.
Tatoeba Sentence #1679482 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've gone to the movies.


Unang beses kong magtapos ng libro.
Tatoeba Sentence #1679596 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've finished a book.


Unang beses kong sakyan ang kabayo.
Tatoeba Sentence #1679395 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ridden a horse.


Unang beses kong magdasal sa moske.
Tatoeba Sentence #1679582 Tatoeba user-submitted sentence
It's the first time I've prayed in a mosque.


Unang beses kong makita itong hayop.
Tatoeba Sentence #1679488 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've seen this animal.


Unang beses kong lumipad sa eroplano.
Tatoeba Sentence #1679634 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ever traveled by plane.


Ang unang dapat mong gawin ay magligo.
Tatoeba Sentence #1910431 Tatoeba user-submitted sentence
The first thing you have to do is take a bath.


Unang beses kong papuntang dalampasigan.
Tatoeba Sentence #1679459 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've gone to the beach.


Unang pumaroon ang mga Kelto noong 600 BK.
Tatoeba Sentence #1624330 Tatoeba user-submitted sentence
First came the Celts in 600 B.C.


Unang beses kong magsalin galing sa Italyano.
Tatoeba Sentence #1679566 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've translated from Italian.


Hindi ko matandaan kung sino ang unang dumating.
Tatoeba Sentence #3074539 Tatoeba user-submitted sentence
I can't remember who arrived first.


Ito ang unang beses na pinawisan ako nang husto.
Tatoeba Sentence #2880498 Tatoeba user-submitted sentence
This is the first time I've ever sweated so much.


Noong unang panahon, mga animista ang tao sa Hawaii.
Tatoeba Sentence #1463529 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago the people of Hawaii were animists.


Sila ay pumasyal sa ibang bansa sa unang pagkakataon.
Tatoeba Sentence #2766878 Tatoeba user-submitted sentence
They went on a trip abroad for the first time.


Ilang taon ka noong unang nagkaroon ka ng isang nobya?
Tatoeba Sentence #2809528 Tatoeba user-submitted sentence
How old were you when you had your first girlfriend?


Noong unang panahon, may dakilang hari sa bansang iyon.
Tatoeba Sentence #1463528 Tatoeba user-submitted sentence
Long time ago there was a great king in that country.


Natatandaan niyo ba kailan kayong unang kumain sa restawran na ito?
Tatoeba Sentence #2753707 Tatoeba user-submitted sentence
Can you remember the first time you ate at this restaurant?


Naaalala mo ba iyong unang beses na nagpunta sina Tom at Mary dito?
Tatoeba Sentence #7681408 Tatoeba user-submitted sentence
Do you remember when Tom and Mary came here for the first time?


Ang titik ng pambansang awit ng Canada ay unang isinulat sa wikang Pranses.
Tatoeba Sentence #2798402 Tatoeba user-submitted sentence
The text of the national anthem of Canada was first written in French.


Kapag nakipagkantutan ang isang babae sa unang pagkakataon, napupunit ang kaniyang hymen at siya ay dinudugo.
Tatoeba Sentence #4680564 Tatoeba user-submitted sentence
When a girl has sex for the first time, her hymen ruptures and bleeds.


Ang pag-ibig ay umuusbong mula sa pag-ibig. Kung gusto kong mahalin ako ng ibang tao, ako mismo ang unang magmahal.
Tatoeba Sentence #3234177 Tatoeba user-submitted sentence
Love comes from love. When I want others to love me, I myself love first.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce unan:

UNAN AUDIO CLIP:
Play audio #1899
Markup Code:
[rec:1899]
Related Filipino Words:
iunan
Related English Words:
pillow
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
unang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »