Close
 


ate

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ate in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word ate:


ate  Play audio #621
1 [noun] older sister; sister; elder sister
2 [noun] older female; a woman older than the speaker; any female stranger

View Monolingual Tagalog definition of ate »

Root: ate
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Ate Example Sentences in Tagalog: (8)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Gustó niyáng makala sa kontról ng kaniyáng ate.
Play audio #47272Audio Loop
 
She longs for a life free from her big sister's authority.
Ayoko nang pumangalawá sa aking ate.
Play audio #49690Audio Loop
 
I do not want to be second to my older sister.
Manínirahan akó sa lungsód kasama ang ate ko.
Play audio #46898Audio Loop
 
I will live in the city with my older sister.
Ang ate ko ang gumáganáp na iná sa aming magkakapatíd.
Play audio #40905Audio Loop
 
My older sister fulfills the role of a mother to us siblings.
Hina ng ate ko ang mga de-kolór na damít sa mga putíng damít.
Play audio #47263Audio Loop
 
My older sister mixed the colored clothes with white clothes.
Naaasár akó sa tatló kong ate.
Play audio #47111Audio Loop
 
I'm frustrated with my three big sisters.
Hinila ng ba ang buhók ng ate niyá.
Play audio #37963Audio Loop
 
The child pulled the hair of her elder sister.
Gabí na hindî pa umuuwî ang ate mo.
Play audio #32733 Play audio #32734Audio Loop
 
It's already late/evening but your elder sister isn't home yet.

User-submitted Example Sentences (16):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
May nagmamahal sa ating lahat.
Tatoeba Sentence #2929841 Tatoeba user-submitted sentence
Somebody loves everyone.


Ating batiin ang ating mga bisita.
Tatoeba Sentence #5214057 Tatoeba user-submitted sentence
Let's greet our visitors.


Ating batiin ang ating mga bisita.
Tatoeba Sentence #5214057 Tatoeba user-submitted sentence
Let's greet our visitors.


Nakakasira ng ating Tiyera ang polusyon.
Tatoeba Sentence #1654289 Tatoeba user-submitted sentence
Pollution is damaging our earth.


Nawa'y matalo mo ang lahat ng ating mga kaaway.
Tatoeba Sentence #4031624 Tatoeba user-submitted sentence
May you defeat all our enemies.


Bakit hindi natin makiliti ang ating mga sarili?
Tatoeba Sentence #3292472 Tatoeba user-submitted sentence
Why can't we tickle ourselves?


Kailangan nating protektahan ang ating mga sarili.
Tatoeba Sentence #5214285 Tatoeba user-submitted sentence
We've got to protect ourselves.


Numiningning ang isang bituwin sa oras ng ating pagkikita.
Tatoeba Sentence #1705625 Tatoeba user-submitted sentence
A star shines on the hour of our meeting.


Ang pagkakatuklas sa kuryente ay nagbago sa ating kasaysayan.
Tatoeba Sentence #2917689 Tatoeba user-submitted sentence
The discovery of electricity changed our history.


Sa loob ng sampung taon, ang ating bayan ay magbabago nang husto.
Tatoeba Sentence #2801845 Tatoeba user-submitted sentence
In ten years our town will change a lot.


Naniniwala ka bang kinokontrol ng mga bituwin ang ating mga kapalaran?
Tatoeba Sentence #1838841 Tatoeba user-submitted sentence
Do you believe our destinies are controlled by the stars?


Ang mga patalastas ang nag-uudyok sa ating bumili ng maluluhong bagay.
Tatoeba Sentence #2929799 Tatoeba user-submitted sentence
Advertisements urge us to buy luxuries.


Kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa kahit ano pang gugulin natin.
Tatoeba Sentence #2763505 Tatoeba user-submitted sentence
We have to defend our country at any cost.


Nag-iba ang ating paraan sa buhay nang ipinakilala ang sibilisasyong taga-Europa.
Tatoeba Sentence #1648692 Tatoeba user-submitted sentence
Our mode of life has changed since the introduction of European civilization.


Marahil sa ibang sansinukob, ang mga batas pang-agham ay pawang iba na lahat sa ating perspektibo ay hindi pamilyar.
Tatoeba Sentence #1467224 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in another universe, the physical laws are so different that everything from our point of view looks unfamiliar.


Marahil sa ibang sansinukob, ang ating basikong limang mga pandama ay walang kuwenta at pawang mangangailangan tayo ng ibang mga pandama.
Tatoeba Sentence #1467215 Tatoeba user-submitted sentence
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
teh, te, ati, atche, atse, ateng, ante, ates
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce ate:

ATE AUDIO CLIP:
Play audio #621
Markup Code:
[rec:621]Play audio #863
Markup Code:
[rec: 863]
Related English Words:
sisterelder sisterfemale strangerolder femaleelder femalefemale elderolder sister
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
ateng
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »