Close
 


kaya

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kaya in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kaya:


kaya  Play audio #10082
1 [adjective] can; could; able; capable; feasible
2 [adjective] able to afford; afford to
3 [noun] ability

View Monolingual Tagalog definition of kaya »

Root: kaya
Usage Note Icon Usage Notes:
"Kaya" should only be used for the English word "can" as a synonym for "able" or "capable." Ex: She can (is able to) walk. It should NOT be used as a synonym or "may" or to request permission Ex: In the sentence "May I got to the bathroom?" it would be wrong to use "kaya." To ask permissions, use "puwede" instead.

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Kaya Example Sentences in Tagalog: (23)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Kaya ko itó, maniwa ka.
Play audio #32992 Play audio #32993Audio Loop
 
I can do this, trust me.
Kaya mo bang kumantá?
Play audio #33800 Play audio #33801Audio Loop
 
Can you sing?
Hindî ko kayang kumantá.
Play audio #27925 Play audio #27926Audio Loop
 
I can't sing.
Kaya mo na bang lumakad?
Play audio #46547Audio Loop
 
Are you strong / well enough to walk already?
Kaya mo bang hiblahán ang karayom?
Play audio #30900 Play audio #30901Audio Loop
 
Can you thread a needle?
Kaya mo bang kitain ang US$500 sa isáng araw?
Play audio #36583Audio Loop
 
Can you earn US$500 in a day?
Kaya mo bang mamu?
Play audio #38049Audio Loop
 
Can you lead?
Kaya mo ba akóng buhatin?
Play audio #47090Audio Loop
 
Would you be able to lift me up?
Hindî mo akó kayang lokohin.
Play audio #32107 Play audio #32108Audio Loop
 
You can't fool me.
Kaya ba niyáng magpatakbó ng panaderyá?
Play audio #47157Audio Loop
 
Can she manage a bakery?

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kaya mo bang lumangoy?
Tatoeba Sentence #4560247 Tatoeba user-submitted sentence
Can you swim?


Magbidyugeym tayo o kaya ano.
Tatoeba Sentence #1947708 Tatoeba user-submitted sentence
Lets play video games or something.


Kaya mo ba talagang gawin ito?
Tatoeba Sentence #4491683 Tatoeba user-submitted sentence
Can you really do it?


Ano kaya kung pumunta sa sine?
Tatoeba Sentence #1864790 Tatoeba user-submitted sentence
How about going to a movie?


Maglakad kaya tayo sa estasyon?
Tatoeba Sentence #1853375 Tatoeba user-submitted sentence
Shall we walk to the station?


Hindi ka kayang tulungan ni Tom.
Tatoeba Sentence #5213975 Tatoeba user-submitted sentence
Tom can't help you.


Ano kaya kung araw-araw ay Sabado?
Tatoeba Sentence #1808442 Tatoeba user-submitted sentence
What if all days were Saturday?


Madilim, kaya tingnan ang dinadaanan.
Tatoeba Sentence #3160626 Tatoeba user-submitted sentence
It's dark, so watch your step.


Wala siyang sinabi, kaya nagalit siya.
Tatoeba Sentence #1875463 Tatoeba user-submitted sentence
He said nothing, which made her angry.


Gutom ako kaya kukuha ako ng makakain.
Tatoeba Sentence #2915453 Tatoeba user-submitted sentence
I'm hungry, so I'm going to get something to eat.


Ano kaya kung imbitahin si Meg sa party?
Tatoeba Sentence #1681166 Tatoeba user-submitted sentence
How about inviting Meg to the party?


Di kaya ng pondo natin ang ganyang luho.
Tatoeba Sentence #1889650 Tatoeba user-submitted sentence
Our budget won't allow that luxury.


Buti pa kaya ay iwan mong mag-isa si Tom.
Tatoeba Sentence #2756876 Tatoeba user-submitted sentence
You'd better leave Tom alone.


Kaya tumakbo ako sa restawran ng tatay ko.
Tatoeba Sentence #2948420 Tatoeba user-submitted sentence
So I ran to my father's restaurant.


Tanghali na, kaya patayin mo ang telebisyon.
Tatoeba Sentence #2099279 Tatoeba user-submitted sentence
It's late, so turn off the TV.


Kaya kong sabihin sayo na hindi yun nangyari.
Tatoeba Sentence #4491704 Tatoeba user-submitted sentence
I can tell you that it didn't happen.


Gabi na talaga, kaya kailangan ko na matulog.
Tatoeba Sentence #2946779 Tatoeba user-submitted sentence
It's very late, so I should already be in bed.


Hindi kayang bumili ng bagong bisikleta ni Jack.
Tatoeba Sentence #2827152 Tatoeba user-submitted sentence
Jack can't afford to buy a new bicycle.


Bakit kaya gusto mong gawin ang mga ganyang bagay?
Tatoeba Sentence #2774176 Tatoeba user-submitted sentence
Why would you want to do something like that?


Dapat maayos ang kuwarto mo nang kaya mong maayos.
Tatoeba Sentence #1442682 Tatoeba user-submitted sentence
Keep your room as neat as you can.


Bumisita ka nga kaya sa amin kung minsan sa bakasyon.
Tatoeba Sentence #1853508 Tatoeba user-submitted sentence
Please come and see us sometime during the vacation.


Naiwan mo ang ID mo sa bahay, kaya hindi ka makakapasok.
Tatoeba Sentence #2751816 Tatoeba user-submitted sentence
You've left your ID at home, so you can't come in.


Ayaw ko ng inihaw na isda, ano pa kaya ang hilaw na isda.
Tatoeba Sentence #2768229 Tatoeba user-submitted sentence
I don't like grilled fish, let alone raw fish.


Ano pa kaya ang pwede mong ibigay sa akin na wala pa ako?
Tatoeba Sentence #2948411 Tatoeba user-submitted sentence
What else could you possibly give me that I don't already have?


Hindi ko kayang magputol ng kuko at magplantsa nang sabay.
Tatoeba Sentence #2767158 Tatoeba user-submitted sentence
I can't cut my nails and do the ironing at the same time!


"Dapat tumawid tayo nang ilog." "Ano kaya ang mga kabayo?"
Tatoeba Sentence #6445281 Tatoeba user-submitted sentence
"We need to cross the river." "How about the horses?"


Maingat na maingat siya, kaya hindi siya madalas nagkakamali.
Tatoeba Sentence #2790086 Tatoeba user-submitted sentence
She is very careful, so she seldom makes mistakes.


Parang wala kang pamilya, kaya pinag-uusapan mo ang pamilya ko.
Tatoeba Sentence #2162082 Tatoeba user-submitted sentence
It's like you don't have a family, so you are talking about my family.


Kung hindi mo magawa ang gusto mo, ginagawa mo ang anong kaya mo.
Tatoeba Sentence #2763719 Tatoeba user-submitted sentence
When you can't do what you want, you do what you can.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
kakayahan
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.

Related Words:
Words spelled the same with a different pronunciation, stress, or definition:
2:kayâ  Play audio #570
1 [conjunction] so; that's why; as a result; consequently; hence; the reason why; therefore
2 [enclitic] perhaps; I wonder; I wonder if; do you suppose; maybe
*Note: when an enclitic, kaya is used idiomatically to express doubt, question or surprise


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce kaya:

KAYA AUDIO CLIP:
Play audio #10082
Markup Code:
[rec:10082]
Related Filipino Words:
kayâkayaninkakayahánmakayakáyang-kayakung kayamakayananmay-kayahindî kayakayá palá
Related English Words:
abilitycapableablecanaffordafford toable to affordablefeasiblecould
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
kayang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »