Close
 


matanda

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word matanda in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word matanda:


matandâ  Play audio #704
1 [adjective] old; aged; senior; archaic
2 [noun] an old person; old man/woman

View Monolingual Tagalog definition of matanda »

Root: tanda
Usage Note Icon Usage Notes:
Note: "matanda" is only used to refer to living people, animals, etc. If you are referring to objects like an "old car" or "old house" you should use "luma" instead.

The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Matanda Example Sentences in Tagalog: (17)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Matandâ na ang baka ni Mang Tomas.
Play audio #39476Audio Loop
 
Mang Tomas's cow is old.
Anó ang sinabi ng matandáng babae sa mga nagsísilbí?
Play audio #27326 Play audio #27327Audio Loop
 
What did the old woman say to those serving?
Ang matandáng babae ang nagpápatakbó ng tindahan.
Play audio #47154Audio Loop
 
The old woman runs the store.
Nabanggâ ng humaharurot na kotse ang matandáng babae.
Play audio #30845 Play audio #30846Audio Loop
 
The speeding car hit the old woman.
Matandâ ang lola ko.
Play audio #41088Audio Loop
 
My grandmother is old.
Matandâ ang lolo ko.
Play audio #42436Audio Loop
 
My grandfather is old.
Tinúturuan ko ang grupo ng mga matandâ para makabasa silá.
Play audio #44991Audio Loop
 
I am teaching a group of adults for them to be able to read.
Isusugod sa págamutan ang matandáng janitor dahil sa kaniyáng sakít sa pu.
Play audio #48134Audio Loop
 
The old janitor will be brought to the clinic due to his heart ailment.
Diyós ko, nakapatáy siyá ng matandâ!
Play audio #46346Audio Loop
 
My God, he killed an old person!
Kinilabutan akó nang makariníg akó ng iyák ng matandáng lalaki.
Play audio #43353Audio Loop
 
I was horrified when I heard the cry of an old man.

User-submitted Example Sentences (24):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Kantot, matanda na kami!
Tatoeba Sentence #1710531 Tatoeba user-submitted sentence
Fuck, we're old!


Hindot, matanda na kami!
Tatoeba Sentence #1710530 Tatoeba user-submitted sentence
Fuck, we're old!


Hindi mukhang matanda si Tom.
Tatoeba Sentence #2788106 Tatoeba user-submitted sentence
Tom doesn't look old.


Tinanong sa akin ng matanda ang oras.
Tatoeba Sentence #3084596 Tatoeba user-submitted sentence
The old man asked me the time.


Mas matanda si Nanay kaysa kay Tatay.
Tatoeba Sentence #3251908 Tatoeba user-submitted sentence
Mom is older than Dad.


Kumain ng kaunting lugaw ang matanda.
Tatoeba Sentence #2763632 Tatoeba user-submitted sentence
The old man ate some rice porridge.


Hinahanap ko ang isang matandang lalaki.
Tatoeba Sentence #2915088 Tatoeba user-submitted sentence
I'm looking for an old man.


Malusog pa rin siya kahit na matanda na.
Tatoeba Sentence #3196885 Tatoeba user-submitted sentence
Even though he's old, he's still healthy.


Nag-iisang nakatira ang matandang babae.
Tatoeba Sentence #2068128 Tatoeba user-submitted sentence
That old woman lives by herself.


Ngayon ay mas matanda at marunong na siya.
Tatoeba Sentence #2953488 Tatoeba user-submitted sentence
He is older and wiser now.


Wala akong paki-alam kung gaano ka katanda.
Tatoeba Sentence #5214329 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care how old you are.


Wala akong paki-alam kung gaano kayo katanda.
Tatoeba Sentence #5214330 Tatoeba user-submitted sentence
I don't care how old you are.


Matanda na baga siya, malusog naman at aktibo.
Tatoeba Sentence #1734677 Tatoeba user-submitted sentence
Old as he is, he is very healthy and active.


Ang matandang mag-asawa ay umupo nang magkatabi.
Tatoeba Sentence #2763661 Tatoeba user-submitted sentence
The old couple sat side by side.


Para sa matatanda itong pelikula, di para sa bata.
Tatoeba Sentence #1789639 Tatoeba user-submitted sentence
This movie is for adults, not for children.


Kung matanda na ang tao, puwede pa ring magpatuli.
Tatoeba Sentence #2165753 Tatoeba user-submitted sentence
When the person is old enough, he can get circumcised.


Ang lolo ko'y limang beses na mas matanda kaysa akin.
Tatoeba Sentence #2420449 Tatoeba user-submitted sentence
My grandfather is five times as old as I am.


Mas matanda nang dalawang taon si John kaysa sa akin.
Tatoeba Sentence #2783683 Tatoeba user-submitted sentence
John is senior to me by two years.


Wala siyang mapilian kundi ikasal ang matandang lalaki.
Tatoeba Sentence #2038671 Tatoeba user-submitted sentence
She had no other choice but to marry the old man.


Bakit ka nagsasalita sa kanya na parang siya ay matanda?
Tatoeba Sentence #2929893 Tatoeba user-submitted sentence
Why do you talk about him as if he were an old man?


Kung minsan nawawalan tayo ng pasensiya para sa matatanda.
Tatoeba Sentence #1383709 Tatoeba user-submitted sentence
We sometimes lack patience with old people.


Mukhang bata siya, pero sa katotohanan, mas matanda siya sa iyo.
Tatoeba Sentence #1753703 Tatoeba user-submitted sentence
She looks young, but actually she's older than you are.


"Masyadong matanda na ako at malungkot para maglaro," sabi ng bata.
Tatoeba Sentence #2165745 Tatoeba user-submitted sentence
"I am too old and sad to play," said the boy.


Kung kayurin nang kaunti sa ilalim ng patong na matandang tao, may bata pa rin.
Tatoeba Sentence #1808487 Tatoeba user-submitted sentence
If you scrape off a bit under the layer of old man, there is still a child.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.
Alternate spelling(s):
matatanda, katanda
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce matanda:

MATANDA AUDIO CLIP:
Play audio #704
Markup Code:
[rec:704]
Related Filipino Words:
tandâpalátandaantandaánmatandaánnakatatandâpanandâtumandâmatandainpagtandâmagtandâ
Related English Words:
oldagedseniorarchaicold personold manold woman
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
matandang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »