Close
 


sarili

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word sarili in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word sarili:


sarili  Play audio #3462
self; selves; own; own self; ego;
*Note: used to emphasize the self possession of something or self action / reflexive action

View Monolingual Tagalog definition of sarili »

Root: sarili
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Sarili Example Sentences in Tagalog: (40)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Dinada lang ni Pia ang sarili sa pag-iisip na mahál siyá ni Marlon.
Play audio #47746Audio Loop
 
Pia is just fooling herself for thinking that Marlon loves her.
Bálang-araw, akó na ang magdédesisyón para sa sarili ko.
Play audio #36877Audio Loop
 
Sooner or later I will have to make my own decision.
Nagpapagawâ silá ng sarili niláng opisina.
Play audio #43491Audio Loop
 
They're building their own office.
Matindí ang a sa sarili ni Lucas.
Play audio #42452Audio Loop
 
Luke's self-pity is so great.
Binubuhay tayo ng pagnanasang mapabuti ang sarili.
Play audio #44832Audio Loop
 
We are given new life by our desire to improve ourselves.
Sisihin mo ang sarili mo.
Play audio #43252Audio Loop
 
Blame yourself.
Linisin ang sariling kalat.
Play audio #27888 Play audio #27889Audio Loop
 
Clean up your own mess.
Nagdaragdag sa kumpiyansa ko sa sarili ang mga papurî mo.
Play audio #45284Audio Loop
 
Your compliments are adding to my self-confidence.
Binuhay ng aking pamilya ang tiwa ko sa sarili.
Play audio #37646Audio Loop
 
My family revived my self-esteem.
Sinugatan ni Bart ang sarili sa nakamámatáy na paraán.
Play audio #41594Audio Loop
 
Bart wounded himself in a deadly way.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Isipin mo ang sarili mo.
Tatoeba Sentence #1919127 Tatoeba user-submitted sentence
Be yourself.


Sarili lang nya iniisip nya.
Tatoeba Sentence #1034913 Tatoeba user-submitted sentence
He thinks only about himself.


Tulungan mo ang iyong sarili.
Tatoeba Sentence #4554757 Tatoeba user-submitted sentence
Help yourself.


Ginawa ko iyon nang sarili ko.
Tatoeba Sentence #1881536 Tatoeba user-submitted sentence
I made it myself.


Ipaliwanag mo ang iyong sarili.
Tatoeba Sentence #4560363 Tatoeba user-submitted sentence
Explain yourself.


Huwag mong ulitin ang sarili mo!
Tatoeba Sentence #7681409 Tatoeba user-submitted sentence
Don't repeat yourself!


Gusto kong mag-alay sa sarili ko.
Tatoeba Sentence #1663671 Tatoeba user-submitted sentence
I would like to make an offering to myself.


Pinag-usapan niya ang sarili niya.
Tatoeba Sentence #1811808 Tatoeba user-submitted sentence
He talked about himself.


Nakatira siya nang sarili sa gubat.
Tatoeba Sentence #2144291 Tatoeba user-submitted sentence
He lives alone in the woods.


Nagpapaypay si Tomas ng sarili niya.
Tatoeba Sentence #1662384 Tatoeba user-submitted sentence
Tom is fanning himself.


Itinayo ni Tom ang sarili niyang bahay.
Tatoeba Sentence #2842485 Tatoeba user-submitted sentence
Tom built his own house.


Hindi ko ito sinasabi para sa sarili ko.
Tatoeba Sentence #2792351 Tatoeba user-submitted sentence
I am not saying it for my own sake.


Alam niya ang kanyang sariling kasalanan.
Tatoeba Sentence #2948412 Tatoeba user-submitted sentence
He's aware of his own faults.


Nagplantsa ka na ba ng sariling damit mo?
Tatoeba Sentence #2793665 Tatoeba user-submitted sentence
Have you ever ironed your clothes by yourself?


Ginawa mong isang hangal ang iyong sarili.
Tatoeba Sentence #4661370 Tatoeba user-submitted sentence
You made a fool of yourself.


Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin.
Tatoeba Sentence #2766910 Tatoeba user-submitted sentence
She saw herself in the mirror.


Mas mahal ni Jack si Ben kaysa kanyang sarili.
Tatoeba Sentence #3240217 Tatoeba user-submitted sentence
Jack loves Ben more than himself.


Simula ngayon, dapat ingatan mo ang sarili mo.
Tatoeba Sentence #1707374 Tatoeba user-submitted sentence
From now on, you'll have to take care of yourself.


Bakit hindi natin makiliti ang ating mga sarili?
Tatoeba Sentence #3292472 Tatoeba user-submitted sentence
Why can't we tickle ourselves?


Nagbuhos si Tomas ng inumin para sa sarili niya.
Tatoeba Sentence #2135429 Tatoeba user-submitted sentence
Tom poured himself a drink.


Huwag kang maglakad nang sarili pagka madilim na.
Tatoeba Sentence #1817673 Tatoeba user-submitted sentence
Don't walk alone after dark.


Kailangan nating protektahan ang ating mga sarili.
Tatoeba Sentence #5214285 Tatoeba user-submitted sentence
We've got to protect ourselves.


Mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili!
Tatoeba Sentence #2846031 Tatoeba user-submitted sentence
Love others as you love yourself!


Nirerespeto ni Kay ang lahat kundi ang sarili niya.
Tatoeba Sentence #2137484 Tatoeba user-submitted sentence
Kay respects everyone but herself.


Ang pinakaimportante sa buhay ay maging basta sarili.
Tatoeba Sentence #1889652 Tatoeba user-submitted sentence
The most important thing in life is to be yourself.


Nag-order si Emi ng bagong bestida para sa sarili niya.
Tatoeba Sentence #1791783 Tatoeba user-submitted sentence
Emi ordered herself a new dress.


Hindi ko maisip ang aking sarili na pumatay ng isang tao.
Tatoeba Sentence #4444075 Tatoeba user-submitted sentence
I can't imagine myself ever killing another man.


Nagsasalita ang lahat sa sansinukob; walang bagay na di mayroon ng sariling wika.
Tatoeba Sentence #2176081 Tatoeba user-submitted sentence
Everything speaks in the universe; there is nothing that doesn't have its language.


Binili ni Tom ang kamerang ito para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang asawa.
Tatoeba Sentence #2929949 Tatoeba user-submitted sentence
Tom bought this camera for himself, not for his wife.


Sabi ni Goethe, "Ang sinumang di marunong ng wikang dayuhan ay di rin alam ang sariling wika."
Tatoeba Sentence #1875459 Tatoeba user-submitted sentence
Goethe claimed, "one who cannot speak foreign languages does not know one's own language either".


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce sarili:

SARILI AUDIO CLIP:
Play audio #3462
Markup Code:
[rec:3462]
Related Filipino Words:
kasarinlánmakasarilípansariliwalá sa sarilipagsasarilísarilinínmagsarilisarili moiyóng sarilimapagsarili
Related English Words:
selfoneselfown selfownegoselvesourselvesthemselveshimselfherselftheirselftheirselvesourselfyourself
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
sariling
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »