Close
 


taon

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word taon in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word taon:


taón  Play audio #18153
[noun]  year; opportunity; age; years old

Root: taon
The Tagalog.com Dictionary is now an App!
iOS App Android App
Example Sentences Available Icon Taon Example Sentences in Tagalog: (44)
Example sentences hand-crafted by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Sinong magkásintahan ang maghíhiwaláy ngayóng taón?
Play audio #44559Audio Loop
 
Which couple will separate this year?
Isáng taón nang ipinápatupád ang batás na nagbabawal sa catcalling.
Play audio #29113 Play audio #29112Audio Loop
 
The anti-catcalling law has been in force for one year.
Payag si Carina na magkalayô kamí sa loób ng isáng taón.
Play audio #47678Audio Loop
 
Carina is willing for us to be separated for a year.
Maghintáy ka ng iláng taón para matamó ang pagkilalang ináasám mo.
Play audio #41638Audio Loop
 
Wait for several years to gain the recognition you aspire for.
Hinuhulaang mas úunlád pa ang bansâ sa súsunód na taón.
Play audio #47127Audio Loop
 
It is predicted that the country's economy will further improve next year.
Magkakatrabaho na tayo bago matapos ang taón.
Play audio #35190 Play audio #35191Audio Loop
 
We will have a job before the year ends.
Ipagdiriwang nilá ang ika-25 taón ng kompanyá.
Play audio #37882Audio Loop
 
They will celebrate the company's 25th year.
Iláng beses nangánganák ang aso mo sa isáng taón?
Play audio #44051Audio Loop
 
How many times does your dog have puppies in a year?
Ipinamigáy siyá noóng apat na taón siyá, hindî ba?
Play audio #47379Audio Loop
 
She was given away when she was four, right?
Tatlóng taón na ang nagdaán mulâ nang hulí ko siyáng makita.
Play audio #27665 Play audio #27666Audio Loop
 
It's been three years since I last saw him.

User-submitted Example Sentences (30):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Sino ang taong ito?
Tatoeba Sentence #2824316 Tatoeba user-submitted sentence
Who is this person?


Lumipas ang mga taon.
Tatoeba Sentence #4554825 Tatoeba user-submitted sentence
Years passed.


Sundan mo ang taong iyon.
Tatoeba Sentence #4650928 Tatoeba user-submitted sentence
Follow that person.


Sampung taon na siyang patay.
Tatoeba Sentence #2946639 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Dalawampung taon na si Muiriel.
Tatoeba Sentence #5213842 Tatoeba user-submitted sentence
Muiriel is already twenty years old.


Buong taong bukas ang tindahan.
Tatoeba Sentence #1850434 Tatoeba user-submitted sentence
The store is open all the year round.


Guro ako nang labinlimang taon.
Tatoeba Sentence #2763508 Tatoeba user-submitted sentence
I was a teacher for fifteen years.


Isang taon na noong narito tayo.
Tatoeba Sentence #1848453 Tatoeba user-submitted sentence
We were here a year ago.


Walang taong makakaalam ng lahat.
Tatoeba Sentence #1875452 Tatoeba user-submitted sentence
Nobody can know everything.


"Ilang taon ka na?" "Labing-anim."
Tatoeba Sentence #1644234 Tatoeba user-submitted sentence
"How old are you?" "Sixteen years old".


Patay na siya nang sampung taon na.
Tatoeba Sentence #1851930 Tatoeba user-submitted sentence
He has been dead for ten years.


Tatlong taon nang nakatira ako rito.
Tatoeba Sentence #1859956 Tatoeba user-submitted sentence
It has been three years since I came to live here.


Ang mga Inca ay mga taong relihiyoso.
Tatoeba Sentence #2816096 Tatoeba user-submitted sentence
The Inca were a religious people.


Ayaw ko sa mga taong tinititigan ako.
Tatoeba Sentence #2915121 Tatoeba user-submitted sentence
I do not like people staring at me.


Ayaw ko ang mga taong may mga damdamin.
Tatoeba Sentence #1789602 Tatoeba user-submitted sentence
I hate people who have feelings.


Parang walang taong nakatira sa kasita.
Tatoeba Sentence #1354858 Tatoeba user-submitted sentence
The cottage looked as if nobody were living in it.


Ito ang mga taong nakakita sa pagsabog.
Tatoeba Sentence #2804850 Tatoeba user-submitted sentence
These are the people who saw the explosion.


Ang paaralan ay itinatag noong taong 1650.
Tatoeba Sentence #2800109 Tatoeba user-submitted sentence
The school was established in 1650.


Siya ang pinakahuling taong nagsinungaling.
Tatoeba Sentence #2068146 Tatoeba user-submitted sentence
He is the last man to tell a lie.


Maraming libro ang pina-publish bawat taon.
Tatoeba Sentence #1824157 Tatoeba user-submitted sentence
A lot of books are published every year.


May mga taong nagsasabi na nilason si Mary.
Tatoeba Sentence #7742064 Tatoeba user-submitted sentence
Some people think Mary was poisoned.


Nang lumipas na taon, nakinig ako sa radyo.
Tatoeba Sentence #1705567 Tatoeba user-submitted sentence
Last year I listened to radio.


Naghahanap kami ng taong matatas sa Pranses.
Tatoeba Sentence #1854132 Tatoeba user-submitted sentence
We are looking for someone who is proficient in French.


Mahaba ang buhok niya noong lumipas na taon.
Tatoeba Sentence #2099348 Tatoeba user-submitted sentence
His hair was long last year.


Iniisip kong mag-abroad sa darating na taon.
Tatoeba Sentence #3080499 Tatoeba user-submitted sentence
I am thinking of going abroad next year.


Nais kong matuto ng Tsino sa susunod na taon.
Tatoeba Sentence #2774157 Tatoeba user-submitted sentence
I want to learn Chinese next year.


Marami talagang yelo noong nakalipas na taon.
Tatoeba Sentence #1856013 Tatoeba user-submitted sentence
There was a great deal of snow last year.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Mary became pregnant at the age of 14.


Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
Tatoeba Sentence #2160671 Tatoeba user-submitted sentence
Maria got pregnant at the age of 14.


Labinlimang taong gulang ako sa retratong ito.
Tatoeba Sentence #2775468 Tatoeba user-submitted sentence
I was fifteen years old in this picture.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on Tagalog.com. All other sentences are © copyright protected by Tagalog.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce taon:

TAON AUDIO CLIP:
Play audio #18153
Markup Code:
[rec:18153]
Related Filipino Words:
pagkakátaóntaón-taónnagkataóntaóng gulangBagong Taóndantaónmátaóniláng taónmagkátaóntaunan
Related English Words:
yearopportunityageyears old
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
taong
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »